با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

مدیر مسئول


دکتر حسین زارع استاد- دانشگاه پیام نور

روانشناسی

 • h_zarepnu.ac.ir

سردبیر


دکتر محمد اورکی استاد- دانشگاه پیام نور

روانشناسی

 • orakisalamatgmail.com

مدیر داخلی


دکتر مهدیه رحمانیان دانشیار- دانشگاه پیام نور

روانشناسی بالینی

 • mahdiehrhmnyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی الله فرزاد استاد- دانشگاه خوارزمی

روانشناسی

 • vfarzadyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسن عشایری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

عصب روانشناسی

 • hasanut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد علیپور استاد-دانشگاه پیام نور

روانشناسی سلامت

 • ahmadalipour45yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهناز علی اکبری دهکردی استاد-دانشگاه پیام نور

روانشناسی

 • m_akbaripnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رضا آقا یوسفی دانشیار- دانشگاه پیام نور قم

روان شناسی

 • arayeh1100gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی بهرامی احسان استاد، دانشگاه تهران

روان شناسی

 • hbahramiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی نظری دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی ایران

علوم اعصاب

 • nazaripsychoyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدیه رحمانیان دانشیار ـ دانشگاه پیام نور

روانشناسی

 • mahdiehrhmnyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر جلیل فتح آبادی استادیار. دانشگاه شهید بهشتی

روان شناسی تربیتی

 • fathabadi1351yahoo.com