با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
آموزش تلفیقی مادر ـ محور و تأثیر آن بر نشانگان کمبود توجه و بیش‌فعالی کودکان

فاطمه سلامی؛ حسن عشایری؛ مهناز استکی؛ ولی اله فرزاد؛ رویا کوچک انتظار

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، ، صفحه 31-44

چکیده
  مقدمه: اهدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر یکپارچگی حسی و کارکردهای اجرایی به مادران دارای کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش‌فعال و تأثیر آن بر نشانگان اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی است. روش: طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. بدین منظور از بین مادران دانش‌آموزان مقطع ...  بیشتر