با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
عصب روانشناسی
اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69915.1731

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 30 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

چرخه های جنسی زنان و کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی

مریم جهاندار؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد؛ طاهره افتخار

دوره 8، شماره 28 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 73-87

https://doi.org/10.30473/clpsy.2021.61429.1630

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، تعیین تاثیر چرخه‌های جنسی زنان بر کارکردهای اجرایی و بازشناسی هیجانی بود.روش:پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای است که یک گروه از زنان را در سه مرحله جنسی (خونریزی، فولیکولار، و لوتئال) مورد مطالعه قرار داده است. نمونه پژوهش، شامل 30 زن داوطلبِ سالم 20 الی 40 ساله از شهر اصفهان بودند که بصورت در دسترس، ...  بیشتر