با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 30 نفر از دانش‌آموزان انتخاب و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش (15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. گروه آزمایش در دو مرحله مورد آزمایش قرار گرفت، در مرحله اول آزمودنی‌ها با تکالیف شناختی روبه رو شدند و به دنبال آن در مرحله دوم به منظور مقایسه گروه‌ها بر اساس میزان خستگی شناختی پرسش‌نامه کارکرد‌های اجرایی بریف-فرم معلم (1988) و آزمون حافظه کاری ان-بک (1399) اجرا شد. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، حاکی از کاهش حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود. نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته های پژوهش حاضر بر نقش محوری خستگی شناختی که باعث کاهش میزان حافظه کاری و کارکردهای اجرایی می شود اشاره دارد و از طرفی این نوع خستگی مربوط به کارکردهای شناختی و مغزی مربوط می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive Fatigue on Working Memory and Executive Functions in Female Students

نویسندگان [English]

  • ali mostafaie 1
  • Mohammad Oraki 2

1 Assistant Prof Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran. Iran.

2 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: The present investigate was conducted with the aim of the effect of cognitive fatigue on working memory and executive functions in female students. Method: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with a control group,The statistical population of this research includeds the female students of the first secondary school in Urmia city in the academic year of 1400-1401,which is available by random sampling method 30 students selected and were simple randomly divided into two experimental (n=15) and control groups (n=15). The experiment consisted of second phases.In the first stage, the participants were exposed to cognitive tasks and then in the second stage, the Behavior Rating Inventory of Executive and N-Back working memory test was performed to compare the groups based on the amount of cognitive fatigue.The data were analysed by analysis of Covariance. Findings: The results of data analysis using covariance analysis showed decrease in working memory and executive functions in the experimental group compared to the control group. Conclusion: In general, the findings of the current research on the role of cognitive fatigue variables, which reduces the amount of working memory and executive functions And on the other hand, this type of fatigue is related to cognitive and brain functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive fatigue
  • Cognitive function
  • behavior
  • working memory
  • executive functions