با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی رشته روانشناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

4 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبابی، تهران، ایران.

10.30473/clpsy.2022.62836.1651

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی خودتنظیمی رفتارتوجهی بر حافظه کاری، نارسایی توجه و بیش‌‌فعالی کودکان انجام شد. روش: این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون– پس‌‌آزمون با گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به نارسایی توجه و بیش‌‌فعالی بود که در سال تحصیلی 99-1398 به مراکز مشاوره و روان‌‌شناسی منطقه 5 تهران مراجعه کرده و تحت درمان دارویی ریتالین قرار داشتند. نمونه‌‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. سپس از میان 40 نفر که بیشترین علائم بیش‌‌فعالی- نارسایی توجه و کمترین نمره را در حافظه کاری کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش جداگانه در 8 جلسه هفتگی 60 دقیقه‌ای مداخله‌‌ پژوهش شرکت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماند. ابزار اندازه‌‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) و مقیاس سنجش حافظه کاری آلوی و همکاران (2008) بود. داده‌‌های آماری به کمک تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته-ها: یافته‌‌ها حاکی از آن است که مداخله‌‌های خودتنظیمی رفتارتوجهی برحافظه‌کاری و کاهش نشانگان نارسایی توجه- بیش‌‌فعالی کودکان مؤثر است. نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های خودتنظیمی رفتارتوجهی تأثیر چشمگیری بر حافظه کاری کودکان ADHD داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Attention Behavior Self-Regulation Training on Working Memory and Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Hamzehnejadi 1
  • Fariborz Bagheri 2
  • Mohammad Hatami 3
  • Fariborz dortaj 4

1 PhD student of General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran.

4 Professor, Department of educational Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of behavioral self-regulation on working memory, attention deficit and hyperactivity in children. Method: This research was performed experimentally with a pretest-posttest design with an experimental group and a control group. The statistical population included all children aged 7 to 12 years with attention deficit hyperactivity disorder who referred to counseling and psychology centers in Tehran's District 5 in the academic year 2019-2020, and were treated with Ritalin. Sampling was done by simple random method. Then, among the 40 people who received the most symptoms of attention deficit hyperactivity disorder and the lowest score in working memory, they were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group separately participated in 8 weekly sessions of 60 minutes of research intervention and the control group remained on the waiting list. The research instruments included the Pediatric Symptoms Questionnaire (CSI-4) and the Work Memory Scale of Aloy et al. (2008). Statistical data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Results: The findings indicate that self-regulatory behavioral interventions are effective on working memory and reducing the symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in children. Conclusion: Behavioral self-regulation skills training had a significant effect on working memory of ADHD children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Behavior Self-Regulation
  • Working Memory
  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • ADHD Children