با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی رفتار حرکتی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران- ایران

2 دکترای تخصصی رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر الگوی شنیداری و دیداری بر سرکوب ریتم میو در شوت سه‌گام بسکتبال بود. روش: 13 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی تهران به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ترتیب مشاهده الگوی بینایی و الگوی شنیداری، در بین شرکت‌کنندگان به صورت موازنه متقابل کنترل شد. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه اول، ابتدا الگوی بینایی را مشاهده و سپس الگوی شنیداری مربوط به صدای اجرای شوت سه گام بسکتبال را دریافت کردند و گروه دوم، الگوی بینایی را پس از الگوی شنیداری مشاهده و در نهایت هر دو گروه الگوی ترکیبی را مشاهده کردند. امواج مغزی شرکت‌کنندگان در سه حالت، توسط دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت و توسط نرم-افزار نروگاید به داده‌های کمی تبدیل شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه با اندازه های تکراری در یک طرح (منطقه عصبی)3 × (نوع الگو)3 نشان داد اثر اصلی منطقه عصبی معنادار است، به این‌معنی که، ریتم میو در منطقه CZ به طور معناداری سرکوب بیشتری نسبت به منطقه 3C داشته است (014/0= P). علاوه بر این، نتایج نشان دادند که ریتم میو در منطقه CZ به طور معناداری سرکوب بیشتری نسبت به منطقه عصبی 3C در هر دو حالت مشاهده الگوی بینایی (025/0= P) و بینایی- شنیداری (014/0= P) داشته است، درحالیکه بین ریتم میو در حالت الگوی شنیداری بین سه منطقه مذکور تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یکپارچگی بینایی شنوایی سبب سرکوب بیشتری در ریتم میو و در نتیجه فعال‌سازی نورون های آینه ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effects of audio-visual Modeling on the mu Rhythm Suppression in Basketball Lay-Up Shot

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Hatami 1
  • Akram Kavyani 2

1 Associate Professor of Motor Behavior Departmrnt, Sport Sciences Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

2 PhD in motor behavior, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the effects of audio-visual modeling on mu rhythm suppression in basketball lay-up shot. Method: For this purpose, 13 physical education students of Shahid Rajaee Teacher Training University participated voluntarily in this study. Order of presenting visual and auditory stimuli was counter-balanced among participants. Participants were randomly divided into two groups: the first group, observed the visual stimulus model first, then received the auditory stimulus, and the second group received the visual stimulus after the auditory stimulus and eventually presented the audio-visual stimuli. Brain waves were recorded by EEG in three conditions, presenting visual and auditory and audio-visual stimuli and were transformed to quantitative data by Neuro-guide Software. Results: Results of two-way repeated measures ANOVA in a 3 (condition) × 3(brain area) design revealed that main effect of the brain area was significant, results of Bonferroni post hoc test for brain area main effect showed that the mu rhythm was significantly more suppressed in Cz compared to C3 brain area (P=0.014). In addition, the results also showed that the mu rhythm in CZ was significantly more suppressed than C3 in both visual (P=0.025) and audio-visual (P=0.014) stimuli conditions, however, there were no significant differences between the mu rhythm Suppression in auditory condition among three brain areas. Conclusion: Finally, results confirmed that the integrity of the audio-visual stimuli causes further in mu rhythm suppression and mirror neurons activation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Mirror neurons"
  • "Mu rhythm suppression"
  • "audio-visual modeling"
  • "Basketball lay-up shot"