با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.30473/clpsy.2023.67169.1698

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری‌ سازگار با مغز بر شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال1401-1400 بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌آماری این پژوهش شاملکلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم ناحیه دوم شهر تبریز بود که در سال تحصیلی1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل4۰ نفر از دانش‌آموزان بود که به روش هدفمند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۲۰نفر)جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات در پیش‌آزمون و پس‌آزمون همه مشارکت کنندگان، از طریق پرسش‌نامه شایستگی تحصیلی دیپرنا والیوت(1999)و پرسش‌نامه تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران(2010) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزش یادگیری سازگار با مغز کاین، کاین، مک‌کلینتیک و کلیمک(2005) را به مدت هشت جلسه 60 دقیقه‌ای دریافت کردند. داده‌ها در این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مولفه‌های شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی تفاوت معناداری به نفع گروه آزمایش وجود داشت(p<0.001). با توجه به نتایج می‌توان گفت آموزش یادگیری سازگار با مغز می‌تواند تلویحات کاربردی مفیدی در پیشگیری از مشکلات شایستگی تحصیلی و تفکر ارجاعی در دانش‌آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Brain-Compatible Learning on Students' Academic Competence and Repetitive Negative Thinking

نویسندگان [English]

  • parivash khavarzamini 1
  • Ramin Habibi-kaleybar 2
  • Javad Mesrabadi 3

1 Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Professor of Educational Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran.

3 Professor of Educational Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The present study aimed to determine the effectiveness of brain-based learning training on the academic competence and Repetitive Negative Thinking of female students in the second year of middle school in Tabriz city in 2021-2022. The research method was semi-experimental with a pre-test and post-test design and a control group. The statistical population was all female secondary school students of the second district of Tabriz city who were studying in the academic year of 2021-2022. The sample consisted of 40 students who were randomly selected in two experimental and control groups (20 people in each group). To collect information in the pre-test and post-test, all participants were evaluated through Diperna Valiot's Academic Competence Questionnaire(1999) and Ehring et al.'s Repetitive negative thinking Questionnaire (2010). The experimental group received the Cain, Cain, McClintic, and Klimek (2005) brain-compatible learning training program for eight 60-minute sessions. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance test. The findings showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group in terms of academic competence and repetitive negative thinking in favor of the experimental group (p<0.001). According to the results, it can be said that brain-based learning training can have useful practical implications in preventing problems of academic competence and repetitive negative thinking in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brain-based learning
  • academic competence
  • repetitive negative thinking