با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر، یزد ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی‌، دانشگاه علم و هنر، یزد ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای ADHD بود. طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی 8 تا 12 سال بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کانرز نسخه والدین (1960)، پرسشنامه مشکلات رفتاری کوای و پترسون (1987)، کارکرد اجرایی بریف (2000) بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ای در قالب هفته ای دو جلسه، با استفاده از بسته توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی باران آموزش داده شد ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) برای اندازهگیری اثربخشی توانبخشی شناختی از راه دور با بهره گیری از نرم افزار SPSS-26 انجام گردید. یافته‌ها نشان داد که توانبخشی شناختی از راه دور مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی (952/82F= و سطح معناداری کوچک‌تر یا مساوی (0.05) تاثیر معناداری بر مولفه کارکردهای اجرایی دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که توانبخشی شناختی از راه دور مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی (829/57F= و سطح معناداری کوچک‌تر یا مساوی (0.05) تاثیر معناداری دارد. بنابراین نتیجه‌گیری شد که توانبخشی شناختی مبتنی بر تکالیف تعادلی-شناختی از راه دور بر بهبود کارکردهای اجرایی و کاهش علائم رفتاری کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Remote Cognitive-Equilibrium Tasks based Cognitive Rehabilitation on Improving Executive Functions and Reducing Behavioral Symptoms of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • sara rahnama 1
  • Mohsen Saeidmanesh 2
  • Farangis Demhari 3

1 MSc student in clinical child psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran.

2 Assistant professor in psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran.

3 Assistant professor in psychology, Science and Arts University, Yazd,.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the Effectiveness of remote cognitive-equilibrium tasks based cognitive rehabilitation on improving executive functions and reducing behavioral symptoms of children with ADHD. The present study was a semi-experimental, pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the included all children with attention ADHD aged 8 to 12 years. Using available sampling method, 30 children with ADHD were selected and replaced in two experimental (15people) and control (15people)groups using random replacement method. The research tools included Connors questionnaire for parents (1960), Quay and Patterson behavioral problems questionnaire (1987), brief executive function questionnaire (2000). The experimental group was trained for 10 sessions of 45 minutes in the format of two sessions a week, using the cognitive rehabilitation package based on balance-cognitive tasks of Baran, but the control group did not receive any intervention. Data analysis was done using (MANCOVA) to measure the effectiveness of remote cognitive rehabilitation using SPSS-26. The findings showed that remote cognitive rehabilitation based on balance-cognitive tasks (F = 82.952) and a significance level smaller than (0.001) has a significant effect on the component of executive functions. Also, cognitive rehabilitation through The round based on balance-cognitive tasks (F = 57.829) and the significance level is less than (0.001)) has a significant effect. Therefore, it was concluded that remote cognitive rehabilitation based on balance-cognitive tasks improves executive functions and reduces symptoms. The behavior of children with ADHD is affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:cognitive rehabilitation
  • cognitive-euilibrium tasks
  • executive functions
  • behavioral symptoms
  • ADHD