با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه روش ها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌ ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه رفتارحرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.30473/clpsy.2024.63771.1663

چکیده

کودکان مبتلا به DCD در هماهنگی حرکات، کندی و عدم دقت در عملکرد مهارت‌های حرکتی مشکل دارند و به طور کلی در مقایسه با کودکان با رشد معمولی، عملکرد ضعیف‌تری در تکالیفی دارند که به یکپارچگی بینایی حرکتی نیاز دارند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف اثر تحریک tDCS بر یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. در این مطالعه نیمه‌تجربی که با طرح پیش آزمون - پس آزمون اجرا گردید، 40 دانش‌آموز 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی با توجه به معیارهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تحریک tDCS و تحریک ساختگی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون، به اجرای آزمون یکپارچگی حرکتی پرداختند. مرحله مداخله در 5 روز متوالی انجام گرفت که در هر روز، تحریک الکتریکی مغز از قشر حرکتی (آند C3 و کاتدFp2 ) و تحریک ساختگی انجام می‌گرفت. در آخرین جلسه، پس‌آزمون اجرا گردید. یک روز و 42 روز بعد از مرحله پس‌آزمون، به ترتیب مرحله پیگیری کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام گرفت. داده‌ها به روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری تکراری تحلیل شد. نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی فراجمجمه ای قشر حرکتی، باعث بهبود معنی دار یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی گردید. دیگر نتایج، حاکی از ماندگاری یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی در آزمون‌های پیگیری کوتاه‌مدت و بلندمدت بود. به‌طور کلی، نتایج مطالعه حاضر بر اثربخشی تمرینات tDCS بر یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان اختلال هماهنگی رشدی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Visual-Motor Integration in Children with Developmental Coordination Disorder (DCD)

نویسندگان [English]

  • Foad Niknasab 1
  • Fazlollah Bagherzadeh 2
  • Mahmoud Sheikh 3
  • Ali Moghadamzadeh 4
  • Davoud Hominian 5

1 Ph.D. Student in Motor Behavior, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Prof., Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Prof., Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Science, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistant Prof., Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

5 Assistant Prof., Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Science, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Children with developmental coordination disorder (DCD) display slowness, inaccuracy, and insufficient coordination in the performance of motor skills. Compared to children with normal development, they generally have poorer performance in tasks that require visual-motor integration. We evaluated the effect of tDCS stimulation on visual-motor integration in children with DCD. In this quasi-experimental study, featuring a pre-test-post-test design, 40 students with DCD aged 7-10 years were selected according to the inclusion criteria and randomly assigned into two groups: tDCS stimulation and artificial stimulation. In the pre-test, participants took a visual-motor integration test. The intervention phase was administered for 5 consecutive days. Each day, the subjects underwent either electrical stimulation in the motor cortex (anode at C3 and cathode at Fp2) or artificial stimulation. The post-test was administered in the last session. Short-term and long-term follow-ups were performed 1 day and 42 days after the post-test, respectively. Repeated measures ANOVA was used to analyze the data. The results showed that electrical stimulation of the motor cortex significantly improves the visual-motor integration of children with DCD. The follow-up results supported the persistence of motor-visual integration in these children. In general, the results emphasized the effectiveness of tDCS exercises on motor-visual integration in children with DCD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developmental Coordination Disorder (DCD)
  • Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)
  • Visual-Motor Integration