با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثر تحریک مستقیم فراجمجمه‌ای بر یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

فواد نیک نسب؛ فضل اله باقرزاده؛ محمود شیخ؛ علی مقدم زاده؛ داود حومنیان

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.63771.1663

چکیده
  کودکان مبتلا به DCD در هماهنگی حرکات، کندی و عدم دقت در عملکرد مهارت‌های حرکتی مشکل دارند و به طور کلی در مقایسه با کودکان با رشد معمولی، عملکرد ضعیف‌تری در تکالیفی دارند که به یکپارچگی بینایی حرکتی نیاز دارند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف اثر تحریک tDCS بر یکپارچگی بینایی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. در این مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
مقایسه اثربخشی آموزش توانبخشی شناختی با مداخله روان درمانی مثبت گرا بر کارکردهای اجرایی، در بیماران آسیب مغزی خفیف

حسین زارع؛ بیژن علی پور؛ نیلا علمی منش

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.64166.1665

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی درمان توانبخشی شناختی با روان درمانی مثبت بر کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به آسیب مغزی خفیف بود. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دوره پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام افراد با آسیب مغزی خفیف مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر و بقیه اله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

لیلا نوشاد؛ امیر عزیزی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.68266.1708

چکیده
  مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تبریز بود که در این میان تعداد 30 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود زمان واکنش، برنامه‌ریزی و بازداری از پاسخ در بیماران دوقطبی

مهرک رضایی؛ تورج هاشمی؛ لیلا شاطری

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69947.1732

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر بهبود زمان واکنش، برنامه‌ریزی و بازداری از پاسخ در بیماران دوقطبی صورت گرفت. این پژوهش باتوجه به هدف، کاربردی و با توجه به شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع طرح‌های نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون -پس‌آزمون و گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی مراجعه‌کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دختر

علی مصطفائی؛ محمد اورکی

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69915.1731

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تأثیر خستگی شناختی بر حافظه کاری و کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر انجام گرفت. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر ارومیه در سال تحصیلی 401-1400 بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس 30 نفر از دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
بررسی نقش عصب حسابداری در اتخاذ تصمیمات مالی و بودجه‌ای

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده

دوره 9، شماره 33 ، مرداد 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69293.1718

چکیده
  در علوم اعصاب تصمیم‌گیری یک فرایند حسی محسوب شده که در قشر مغز آغاز می‌شود. در هنگام تصمیم‌گیری اطلاعات حسی باید تفسیر و به رفتار تبدیل شوند. در همین راستا پژوهش حاضر تلاش کرده است اثرات یک شاخه جدید از علوم اعصاب (عصب حسابداری) بر تصمیمات مالی و بودجه‌ای را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری ...  بیشتر