با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

10.30473/clpsy.2024.68266.1708

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تبریز بود که در این میان تعداد 30 نفر با تشخیص اختلالات یادگیری در مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده در گروههای آزمایش و کنترل (15 نفر در هر گروه) جایگزین شدند. دو گروه‌ آزمونهای عملکرد مداوم، ان - بک و آزمون دیداری - حرکتی بندر گشتالت را به عنوان پیش‌آزمون پسآزمون تکمیل کردند. نوروفیدبک طی 20 جلسه 30 الی 45 دقیقهای (3 بار در طول هفته به مدت هفت هفته) در گروه آزمایش اعمال شد و گروه کنترل مداخلهای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیره در نرم‌افزار SPSS.20 تحلیل شدند. یافتهها: بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای توجه مداوم (001/0=p) و ادراک دیداری - حرکتی (001/0=p) تفاوت معنیداری وجود دارد؛ بدین معنا که آموزش نوروفیدبک بر بهبود توجه مداوم، حافظه کاری و ادراک دیداری - حرکتی موثر بود. نتیجهگیری: استفاده از نوروفیدبک در بهبود توجه مداوم و ادراک دیداری - حرکتی در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص توصیه میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Training of Neurofeedback on Continuous Attention, Working Memory and Visual - Motor Perception in Primary School Students with Specific Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Lila Noshad 1
  • Ami Azizi 2

1 Ph.D. Student in Cognitive Neurociences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2 PhD in Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khoram Abad, Iran.

چکیده [English]

Background:The aim of this study was to determine the effectiveness of neurofeedback on continuous attention, working memory and visual - motor perception in primary school students with specific learning disorder. Methods: The current study was an experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research included all primary school students in Tabriz city, among them, 30 people diagnosed with learning disorders in Tabriz learning disorders centers were selected by purposive sampling method and using randomly were replaced into experimental and control groups (15 people in each group). In all two groups of N-back, continuous performance test and visual perception -motor Bender-Gestalt as pretest and post-test completion. Neurofeedback was performed in the experimental group for 20 sessions of 30-45 minutes (3 times a week for seven weeks) and the control group received no interventions. Data were analyzed by using multivariate covariance analysis in SPSS.20. Results: There is only a significant difference between the average pre-test and post-test scores of the experimental and control groups in the variables of continuous attention (p=0.001) and visual-motor perception (p=0.001). This means that neurofeedback training was effective in improving continuous attention, working memory and visual-motor perception. Conclusion: The use of neurofeedback is recommended in improving continuous attention and visual-motor perception in elementary school students with special learning disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Continuous attention
  • Work memory
  • Visual and motor perception
  • Learning disorder