با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.30473/clpsy.2024.68539.1712

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش مبتنی بر نوروفیدبک بر پرخاشگری رقابتی، بدتنظیمی هیجانی بازیکنان فوتبال انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و طرح پژوهشی پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش ورزشکاران فوتبالیست شهرستان آستانه اشرفیه در سال 1400 بودند که از این جامعه آماری تعداد 24 نفر از پسران نوجوان به صورت در دسترس انتخاب شده و پس از همتا سازی بر اساس سن و سطح تحصیلات به صورت تصادفی به 2 گروه 12 نفره گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و پرسشنامه‌های پرخاشگری رقابتی ماکسول و موریس(2007) و دشواری در تنظیم هیجان گرتز و روئمر(2004) به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به گروه دریافت‌کننده آموزش نوروفیدبک طبق پروتکل درمانی 15 جلسه 30 دقیقه‌ای، آموزش موج بتا ترینینگ داده شد. نتایج تحلیل نشان داد که تفاوت میانگین تعدیل یافته گروه‌‌ آموزش مبتنی بر نوروفیدبک با گروه گواه در مرحله پس-آزمون در مؤلفه‌های خشم (001/0 P<) و پرخاشگری (001/0 P<) معنادار می‌باشد. تفاوت میانگین تعدیل یافته گروه‌‌ آموزش مبتنی بر نوروفیدبک با گواه در مرحله پس‌آزمون بر نمره‌کل بدتنظیمی هیجانی معنادار بود (001/0P<). این سطوح معنادار در تمامی مؤلفه‌های بدتنظیمی هیجانی به استثنای فقدان آگاهی هیجانی (155/0 P>) معنادار تکرار شد. بنابراین می توان گفت آموزش مبتنی بر نوروفیدبک بر کاهش پرخاشگری رقابتی و بدتنظیمی هیحانی ورزشکاران فوتبالیست موثر بوده‌است.. به بیان دیگر پاداش‌دهی به امواج مطلوب مغز، باعث می‌شود که افراد بیاموزند چطور امواجی که منجر به عملکرد مطلوب می‌‌شود را تولید کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Neurofeedback Training on Competitive Aggressiveness and Emotion Regulation Difficulties in Football Athletes

نویسندگان [English]

  • Navid Agand 1
  • Sajjad Rezaei 2
  • Maryam Jafroudi 3

1 M.Sc in Clinical Psychology, Department of Psychology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

3 M.A in General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The current study was conducted with the aim of determining the effectiveness of neurofeedback-based training within the aggression and emotional dysregulation of soccer players. The research method was a quasi-experimental type and a pre-test-post-test research design with a control group. The statistical population of this research was the football players of Astaneh Ashrafieh city in 1400, from this statistical population, 24 adolescent boys were chosen and after matching based on age and education level, they were randomly separated into 2groups of 12individuals of the experimental group and control group supplanted. then Maxwell and Morris2007 competitive aggression questionnaire(2007) and Gertz and Roemer's(2004) difficulty in emotion regulation questionnaire are administered as pre-test and post-test for both groups. The group receiving neurofeedback training was given the shortest training according to the treatment protocol of 15 sessions of 30 minutes. The results of the analysis showed that the difference between the adjusted difference between the neurofeedback training group and the control group within the post-test stage was significant within the components of anger(P<0.001) and aggression(P<0.001). The contrast between the adjusted difference of the training group for neurofeedback with prove in the post-test phase on the total score of emotional dysregulation was significant(P<0.001). This significant level was repeated in all components of emotional dysregulation except the absence of emotional feelings(P>0.155). Hence, it can be said that training on neurofeedback has reduced the competitive aggression and maladjustment of football athletes. In other words, rewarding the optimal brain makes individuals learn how to perform well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Dysregulation
  • Competitive Aggressiveness
  • Neurofeedback Training