با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واﺣﺪ ﺳﺎری، ساری، ایران.

2 اﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﺎری، ﺳﺎری، اﯾﺮان.

10.30473/clpsy.2024.67749.1701

چکیده

پژوهش حاضر به ‌منظور مقایسه فعالیت نظام‌های مغزی/رفتاری، سوگیری توجه در افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب و عادی انجام‌شده است. پژوهش حاضر، یک مطالعه علی مقایسه‌ای است که جامعه آماری آن ۴۸۰ نفر از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد ساری که از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۱۴ نفر به روش طبقه‌ایی انتخاب می‌شوند. روش نمونه‌گیری در این مرحله در دسترس می‌باشد. همتا بودن دو گروه موردمطالعه ازنظر سن، جنسیت، تحصیلات و تأهل رعایت شده. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های استانداردشده اضطراب بک، افسردگی بک، شخصیتی گری ویلسون و سوگیری توجه جهت سنجش استفاده گردید برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss 21 و آزمون تحلیل واریانس استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که میان فعالیت نظام‌های مغزی/رفتاری، سوگیری توجه در افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب و عادی تفاوت وجود دارد. از یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نظام‌های مغزی -رفتاری اساس، تفاوت‌های فردی می‌باشند و به نظر می‌رسد افراد مضطرب و افسرده در مقایسه با افراد سالم، تهدیدهای بیشتری را در محیط خود ادراک می‌کنند همچنین اصلاح سوگیری توجه در تشخیص و درمان اضطراب و یا افسردگی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of Brain/Behavioral Activity Systems, Attention Bias in Who are Dealing with Depression, Anxiety, and Also Normal

نویسندگان [English]

  • raheleh yazdani 1
  • Bahram Mirzaian 2

1 Master of Clinical Psychology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor of Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The present study aims to compare the activity of brain/behavioral systems and attention bias in who are dealing with depression, anxiety, and also normal. The current study is a comparative causal study, and Its statistical population is formed by 480 psychology students of Sari Azad University, and according to Krejcie and Morgan's table, 214 members are chosen by stratified sampling method. The sampling method in this case is available and purposeful. The equality of the two groups in terms of age, gender, education, and marital status is respected. To collect data for the study, the standardized versions of Beck's anxiety inventory, Beck's depression inventory, Gary Wilson's personality questionnaire and attention bias were used for analysis. The data was analyzed using spss 21 software and analysis of variance test. The obtained results show that there is a difference between the activity of Brain/behavioral systems, attention attention bias in who are dealing with depression, anxiety, and also normal. According to the findings, it can be concluded that brain-behavioral systems are the basis of individual differences and it seems that anxious and depressed people perceive more threats in their environment compared to healthy individuals. Correction of attention bias is effective in terms of diagnosing and treating anxiety or depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • attention bias
  • brain-behavioral systems
  • depression