با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
اثربخشی درمان گروهی سایکودراما و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر روی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ، انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی) در دانش آموزان پسر دارای اختلال اضطراب اجتماعی

محمدرضا نوروزی همایون؛ محمد حاتمی نژاد؛ اسماعیل صدری دمیرچی

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.68482.1710

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان گروهی سایکودراما و بازی‌درمانی شناختی رفتاری بر روی کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ، انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی) در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
تأثیر تمرینات بادی پرکاشن بر عملکرد اجرایی و مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان کم‌توان ذهنی شهرستان چادگان

سلیمه عباسی؛ فرزانه داوری

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69811.1729

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات بادی پرکاشن بر عملکرد اجرایی و مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان کم‌توان ذهنی بود. جامعه آماری شامل کودکان مبتلابه کم‌توانی ذهنی شهرستان چادگان بود که از بین آن‌ها 30 نفر (15 نفر گروه تجربی، 15 نفر گروه کنترل) با دامنه سنی 8 تا 10 سال انتخاب و با انجام آزمون‌ عملکرد پیوسته (توجه پایدار)، رنگ- واژه استروپ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
پیش‌بینی اختلال بازی اینترنتی بر اساس ناگویی هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری (BAS/BIS) در نوجوانان

حلیمه کچرانلویی؛ پریا جنگی

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69548.1726

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اختلال بازی اینترنتی براساس ناگویی هیجانی و سیستم‌های مغزی رفتاری در نوجوانان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل دانش آموزان شهر بجنورد در سال تحصیلی 1402-1401 بود. از این بین 320 نفر با توجه به ملاک‌های ورود به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه‌ی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای در دو ناحیۀ پشتی- جانبیِ پیش پیشانی و گیجگاهی‌-آهیانه‌ای بر نظریه ذهن درکودکان مبتلا به نقص توجه - بیش فعالی

محیا عبدیان؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ هائیده صابری

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.69331.1720

چکیده
  هدف: اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی اختلالی شایع در کودکان است که با بی‌توجهی و تکانشگری مشخص می‌شود. هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای در دو ناحیه‌ی پشتی-جانبی پیش پیشانی و گیجگاهی-آهیانه‌ای بر نظریه ذهن درکودکان مبتلا به نقص توجه– بیش‌فعالی بود. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی عصب روانشناسی
مقایسه فعالیت نظام‌های مغزی/ رفتاری، سوگیری توجه در افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب و عادی

راحله یزدانی؛ بهرام ﻣﯿﺮزاﺋﯿﺎن

دوره 9، شماره 35 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/clpsy.2024.67749.1701

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌منظور مقایسه فعالیت نظام‌های مغزی/رفتاری، سوگیری توجه در افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب و عادی انجام‌شده است. پژوهش حاضر، یک مطالعه علی مقایسه‌ای است که جامعه آماری آن ۴۸۰ نفر از دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه آزاد ساری که از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۲۱۴ نفر به روش طبقه‌ایی انتخاب می‌شوند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر