با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده اقتصاد، علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی،‌دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،‌ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان غربی، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش محافظتی و تشدیدکننده راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان در آسیب‌شناسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای نظم­جویی شناختی هیجان در رابطه بین سیستم‌های مغزی رفتاری و تکانش­گری با ولع مصرف در افراد مصرف‌کننده مواد محرک بود. روش: در طرح پژوهشی حاضر که از نوع توصیفی و همبستگی بود، تعداد ۲۴۹ نفر مصرف‌کننده مواد محرک که دوره سم‌زدایی را گذرانده بودند با روش نمونه‌گیری هدفمند و لحاظ کردن ملاک‌های ورود و خروج انتخاب گردیدند و پرسشنامه‌های مقیاس تکانش­گری بارت، مقیاس سیستم‌های بازداری/ فعال‌سازی رفتاری (کارور و وایت)، فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم­جویی شناختی هیجان و پرسشنامه ولع مصرف فرانکن جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد، برای تجزیه تحلیل اطلاعات از رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه‌ی متوالی مطابق با مراحل پیشنهادی بارون و کنی نشان داد که راهبردهای ناسازگارانه نظم­جویی هیجانی می‌تواند به‌صورت معناداری نقش واسطه‌ای در میان سیستم فعال‌ساز رفتاری و تکانش­گری با ولع مصرف ایفا نماید. نتیجه‌گیری: راهبردهای ناسازگارانه نظم جویی هیجان یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات مربوط به ولع مصرف در افراد مصرف‌کننده مواد محرک است. این پژوهش پیشنهاد می‌کند که برنامه‌های مداخله‌ای و پیشگیری از عود می‌بایست با در نظر گرفتن راهبردهای نظم­جویی هیجانی مرتبط با ولع مصرف طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in the Relationship between Brain-Behavioral Systems and Impulsivity with Craving in Stimulant Addiction

نویسندگان [English]

 • Mosayeb Yarmohammadi Vasel 1
 • Farshid Alipour 2
 • Malek Bastami 2
 • Monire Zolfagharinia 3
 • Niloufar Bazazzade 4

چکیده [English]

Introduction: Given the protecting and aggravating role of cognitive emotion regulation strategies in Pathology, this study examined the mediating role of cognitive emotion regulation in the relationship between Brain-Behavioral Systems and impulsivity with craving in stimulant addiction. Method: In this study that was a descriptive and correlational design, 249 stimulants drug users who had been detoxified by purposeful sampling, and considering exclusion and inclusion criteria, were selected. Barratt Impulsiveness Scale, Behavioral Inhibition System (BIS) and Behavioral Activation System (BAS) Scales (Carver & White, 1994), short form of Persian version of cognitive emotion regulation questionnaire and desire for drug questionnaire were used to collect the data. Regression and path analysis were used to analyze the data. Findings: Sequential Regression analysis according to steps that had been suggested by Baron and Kenny (1986) reveald that maladaptive emotion regulation strategies can significantly have a mediating role between BAS and impulsivity with craving. Conclusion: Maladaptive emotion regulation strategies are one of the aggravating factors in craving related problems of stimulant drug users. This research suggests that intervention and relapse prevention programs must be designate considering the craving related emotion regulation strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Addiction
 • stimulant
 • Cognitive Emotion Regulation
 • Impulsivity
 • Brain-behavioral systems
 • craving
 • mediating role
اختیاری، ح.؛ صفایی، ه.؛ اسماعیلی جاوید، غ. ر.؛ عاطف ‌وحید، م. ک.؛ عدالتی، ه. و مکری، آ (1387). «روایی و پایایی نسخه‌های فارسی پرسش‌نامه‌های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره‌جویانه و تکانش­گری». مجله روان‌پزشکی و روان­شناسی بالینی ایران.; 14 (3):326-336.##حسنی، ج (۱۳۹۳). «نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اضطراب امتحان دانش آموزان». فصلنامه روانشناسی شناختی. سال دوم. شماره ۱، ۱۰-۱۹.##حسنی، ج. و قائدنیا جهرمی، ع (۱۳۹۰). «راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران فراری و بهنجار». 1.; 4 (1):41-48.##حسنی، ج (۱۳۹۰). «بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان». مجله تحقیقات علوم رفتاری. شماره ۲۰، ۲۲۹-۲۳۸.##حسنی، ج (1387). «تأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی بر فعالیت ناحیه‌ای مغز با نگاه به ابعاد برون گردی و نوروز گرایی». رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.##حسنی، ج.؛ تاج‌الدینی، ا.؛ قائدنیا جهرمی، ع. و فرمانی شهرضا، ش (۱۳۹۳). «مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و طرح‌واره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوءمصرف مواد و افراد بهنجار». فصلنامه روانشناسی بالینی. شماره ۲۱، ۹۱-۱۰۴.##حسنی، ج.؛ شیخان، ری.؛ آریاناکیانا، ا. و محمود زاده، ا (۱۳۹۲). «اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک‌های دل‌بستگی و راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان». فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی. شماره ۳۶، ۳۶۳-۳۷۲.##حسنی، ج.؛ صالحی، س. و رسولی آزاد، م (۱۳۹۱). «خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه پنج عاملی جکسون: مقیاس‌های نظریه‌ی تجدیدنظر شده حساسیت به تقویت». فصلنامه علمی پژوهشی در سلامت روان‌شناختی، دوره ششم، شماره سوم، ۶۱-۷۲.##حسنی، ج. و میرآقایی، ع. م (۱۳۹۱). «رابطه راهبردهای تنظیمی شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی». دوفصلنامه روانشناسی معاصر. سال هفتم، شماره ۱، ۶۱-۷۲.##علی پور، ف.؛ سعید پور، ص. و حسنی، ج (۱۳۹۴). «بررسی هیجان خواهی در افراد مبتلابه اعتیاد جنسی، اعتیاد به محرک‌ها، اعتیاد به مواد افیونی و افراد بهنجار». مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران. ۲۵ (۱۲۵) ص ۱۳۵-۱۳۸.##محمدی، ن (1387). «ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های سیستم بازداری و فعال‌سازی رفتار در دانشجویان دانشگاه شیراز». روانشناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق-.; 1 (28):61-68.##میرز، ل.؛ گامست، گ. و گارینو، ج. (2006).##«پژوهش چندمتغیری کاربردی. حسن پاشا شریفی و همکاران (1391)». تهران: انتشارات رشد.##یارمحمدی، و. و یارمحمدی، م (۱۳۹۰). «اثربخشی اجتماع درمان‌مدار بر ارتقای مهارت‌های زندگی و کاهش عود در مردان معتاد». مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. شماره ۷۲. ۳۵۸-۳۶۵.##
Alipour, F.; Hasani, J.; Oshrieh, V. & Saeedpour, S. (2015). “Brain-Behavioral Systems and Psychological Distress in Patients with Diabetes Mellitus; A Comparative Study”. Caspian Journal of Neurological Sciences. 1(2), 20-29.##Aldao, A. & Nolen-Hoeksema, S. (2010). “Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination”. Behavior Research and Therapy. 48(10), 974-983. doi:10.1016/j.brat.2010.06.002##Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2012). “When are adaptive strategies most predictive of psychopathology?”. Journal of Abnormal Psychology. 121(1), 276-281.##Balconi, M.; Finocchiaro, R. & Canavesio, Y. (2014). “Reward-system effect (BAS rating), left hemispheric unbalance (alpha band oscillations) and decisional impairments in drug addiction”. Addictive Behaviors 39 (2014) 1026–1032##Balevich, E. C.; Wein, N. D. & Flory, J. D. (2013). “Cigarette smoking and measures of impulsivity in a college sample”. Substance Abuse. 34(3), 256–262.##Barratt, E. S.; Stanford, M. S.; Kent, T. A. & Felthous, A. (1997). “Neuropsychological and cognitive psychophysiological substrates of impulsive aggression”. Biol Psychiatry. 41(10), 1045-1061.##Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). “The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations”. J Pers Soc Psychol. 51(6), 1173-1182.##Baumann, M. R.; Oviatt, D.; Garza, R. T.; Gonzalez-Blanks, A. G.; Lopez, S. G.; Alexander-Delpech, P. & Hale, W. J. (2014). “Variation in BAS–BIS profiles across categories of cigarette use”. Addictive Behaviors. 39(10), 1477-1483.##Besharat, M. A.; Nia, M. E. & Farahani, H. (2013). “Anger and major depressive disorder: The mediating role of emotion regulation and anger rumination”. Asian Journal of Psychiatry. 6(1), 35-41##Bijttebier, P.; Beck, I.; Claes, L. & Vandereycken, W. (2009). “Gray’s reinforcement sensitivity theory as a framework for research on personality– psychopathology associations”. Clinical Psychology Review. 29(5), 421–430##Carver, C. S. & White, T. L. (1994). “Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales”. Journal of Personality and Social Psychology. 67, 319–333.##Choi, J. Y.; Choi, Y. M.; Gim, M. S.; Park, J. H. & Park, S. H. (2014). “The effects of childhood abuse on symptom complexity in a clinical sample: Mediating effects of emotion regulation difficulties”. Child Abuse & Neglect. 38(8), 1313-1319.##Christner, C. H. & Strömsten, T. (2015). “Scientists, venture capitalists and the stock exchange: The mediating role of accounting in product innovation”. Management Accounting Research. 28, 50-67.##Claes, L.; Vertommen, S.; Smits, D. & Bijttebier, P. (2009). “Emotional reactivity and self-regulation in relation to personality disorders”. Personality and Individual Differences. 47(8), 948-953. doi: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.paid.2009.07.027##Conklin, L. R.; Cassiello-Robbins, C.; Brake, C. A.; Sauer-Zavala, S.; Farchione, T. J.; Ciraulo, D. A. & Barlow, D. H. (2015). “Relationships among adaptive and maladaptive emotion regulation strategies and psychopathology during the treatment of comorbid anxiety and alcohol use disorders”. Behavior Research and Therapy. 73, 124-130.##Di Nicola, M.; Tedeschi, D.; De Risio, L.; Pettorruso, M.; Martinotti, G.; Ruggeri, F. & Janiri, L. (2015). “Co-occurrence of alcohol use disorder and behavioral addictions: relevance of impulsivity and craving”. Drug and Alcohol Dependence. 148, 118-125.##Erblich, J. & Michalowski, A. (2015). “Impulsivity moderates the relationship between previous quit failure and cue-induced craving”. Addictive Behaviors. 51, 7-11.##Field, A. (2009). “Discovering statistics using IBM SPSS statistics”. Sage.##Franken, I. H. A.; Hendricks, V. M. & Van den Brink, W. (2002). “Initial validation of tow opiate craving questionnaires the Obsessive Compulsive Drug Use Scale and Desires for Drug Questionnaires”. Addiction Behaviors. 27, 675-685.##Franken, I. H. A. (2002). “Behavioral approach system (BAS) sensitivity predicts alcohol craving”. Personality and Individual Differences. 32(2), 349-355.##Garnefski, N.; Teerds, J.; Kraaij, V.; Legerstee, J. & van den Kommer, T. (2004). “Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females”. Personality and Individual Differences. 36(2), 267-276.##Gray, J. A. (1987). “Perspectives on anxiety and impulsivity: A commentary”. Journal of Research in Personality. 21, 493–509.##Gray, J. A. & Mc-Naughton, N. (2000). “The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septohippocampal system (2nd Ed.)”. New-York: Oxford University Press.##Grezellschak, S.; Lincoln, T. M. & Westermann, S. (2015). “Cognitive emotion regulation in patients with schizophrenia: Evidence for effective reappraisal and distraction”. Psychiatry Research. 229(1–2), 434-439.##Heatherton, T. F., & Wagner, D. D. (2011). “Cognitive neuroscience of self-regulation failure”. Trends in Cognitive Sciences. 15(3), 132-139.##Ivanov, I., Liu, X., Shulz, K., Fan, J., London, E., Friston, K., Newcorn, J. H. (2012). “Parental substance abuse and function of the motivation and behavioral inhibition systems in drug-naïve youth”. Psychiatry Research: Neuroimaging. 201(2), 128-135##Kim, S. M.; Han, D. H.; Min, K. J.; Kim, B.-N. & Cheong, J. H. (2014). “Brain activation in response to craving- and aversion-inducing cues related to alcohol in patients with alcohol dependence”. Drug and Alcohol Dependenc. 141, 124-131.##Koob, G. F. (2015). “The dark side of emotion: The addiction perspective”. European Journal of Pharmacology. 753, 73-87.##Kring, A. M. & Sloan, D. M. (2010). “Emotion regulation and psychopathology: A Trans diagnostic approach to etiology and treatment”. New York, NY, US: Guilford Press.##Krishnan-Sarin, S.; Reynolds, B.; Duhig, A. M.; Smith, A.; Liss, T.; Mc Fetridge, A. & et al. (2007). “Behavioral impulsivity predicts treatment outcome in a smoking cessation program for adolescent smokers”. Drug and Alcohol Dependence. 88(1), 79–82.##Krmpotich, T. D.; Tregellas, J. R.; Thompson, L. L.; Banich, M. T.; Klenk, A.M. & Tanabe, J. L. (2013). “Resting-state activity in the left executive control network is associated with behavioral approach and is increased in substance dependence”. Drug and Alcohol Dependence. 129, 1–7.##Lee, D. C.; Peters, J. R.; Adams, Z. W.; Milich, R. & Lynam, D. R. (2015). “Specific dimensions of impulsivity are differentially associated with daily and non-daily cigarette smoking in young adults”. Addictive Behaviors. 46, 82-85.##Lei, H.; Zhang, X.; Cai, L.; Wang, Y.; Bai, M. & Zhu, X. (2014). “Cognitive emotion regulation strategies in outpatients with major depressive disorder”. Psychiatry Research. 218(1–2), 87-92.##Mathew, A. R.; Burris, J. L.; Froeliger, B.; Saladin, M. E. & Carpenter, M. J. (2015). “Impulsivity and cigarette craving among adolescent daily and occasional smokers”. Addictive Behaviors. 45, 134-138.##Meule, A. & Kübler, A. (2014). “Double trouble. Trait food craving and impulsivity interactively predict food-cue affected behavioral inhibition”.  Appetite. 79, 174-182.##Mills, P.; Newman, E. F.; Cossar, J. & Murray, G. (2015). “Emotional maltreatment and disordered eating in adolescents: Testing the mediating role of emotion regulation”. Child Abuse & Neglec. 39, 156-166##Milton, A. L. & Everitt, B. J. (2012). “The persistence of maladaptive memory: Addiction, drug memories and anti-relapse treatments”. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 36(4), 1119-1139.##Nestler, E. J. (2002). “From neurobiology to treatment: progress against addiction”. Nat Neurosci 5(Suppl). 1076–1079.##O'Brien, C. (2006). “Drug addiction and drug abuse. In L. L. Brunton, J. S. Lazo, & K. L. Parker (Eds.), Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics 11th Ed”. New York: McGraw-Hill. pp. 607–627##Ochsner, K. N. & Gross, J. J. (2005). “The cognitive control of emotion”. Trends in Cognitive Sciences. 9, 242-249.##Pang, R.; Hom, M.; Geary, B.; Doran, N.; Spillane, N.; Guillot, C. & et al. (2014). “Relationships between trait urgency, smoking reinforcement expectancies, and nicotine dependence”. Journal of Addictive Diseases.##Park, S. M.; Park, Y. A.; Lee, H. W.; Jung, H. Y.; Lee, J.-Y. & Choi, J.-S. (2013). “The effects of behavioral inhibition/ approach system as predictors of Internet addiction in adolescents”. Personality and Individual Differences. 54(1), 7-11.##Patron, E.; Messerotti Benvenuti, S.; Favretto, G.; Gasparotto, R. & Palomba, D. (2014). “Depression and reduced heart rate variability after cardiac surgery: The mediating role of emotion regulation”. Autonomic Neuroscience. 180, 53-58##Patton, J. H.; Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). “Factor structure of the Barratt impulsiveness scale”. J Clin Psychol. 51(6), 768-774.##Pepping, C. A.; Davis, P. J. & O’Donovan, A. (2013). “Individual differences in attachment and dispositional mindfulness: The mediating role of emotion regulation”. Personality and Individual Differences. 54(3), 453-456.##Phillips, K. A.; Epstein, D. H. & Preston, K. L. (2014). “Psycho stimulant addiction treatment”. Neuropharmacology. 87, 150-160.##Raines, A. M.; Boffa, J. W.; Allan, N. P.; Short, N. A. & Schmidt, N. B. (2015). “Hoarding and eating pathology: The mediating role of emotion regulation”. Comprehensive Psychiatry. 57, 29-35.##Ryan, K. K., MacKillop, J., & Carpenter, M. J. (2013). “The relationship between impulsivity, risk-taking propensity and nicotine dependence among older adolescent smokers”. Addictive Behaviors. 38(1), 1431–1434.##Smillie, L. D.; Dalgleish, L. I. & Jackson, C. J. (2007). “Distinguishing between learning and motivation in behavioral tests of the reinforcement sensitivity theory of personality”. Pers Soc Psychol Bull. 33(4), 476-489. doi: 10.1177/0146167206296951##Tapper, K.; Baker, l.; Jiga-Boy, G.; Haddock, G. & Maio, G. (2015). “Sensitivity to reward and punishment: Associations with diet, alcohol consumption, and smoking”. Personality and Individual Differences. 72. 79-84##Taube-Schiff, M.; Van Exan, J.; Tanaka, R.; Wnuk, S.; Hawa, R. & Sockalingam, S. (2015). “Attachment style and emotional eating in bariatric surgery candidates: The mediating role of difficulties in emotion regulation”. Eating Behaviors. 18, 36-40.##Tziortzis, D.; Mahoney Iii, J. J.; Kalechstein, A. D.; Newton, T. F. & La Garza Ii, R. D. (2011). “The relationship between impulsivity and craving in cocaine- and methamphetamine - dependent volunteers”. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 98(2), 196-202.##Verdejo-García, A. J., Perales, J. C., & Pérez-García, M. (2007). “Cognitive impulsivity in cocaine and heroin poly substance abusers”. Addictive Behaviors. 32(5), 950-966.##