با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار. گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز دختران و پسران دانشجو است. روش: در این پژوهش تعداد 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) از دانشجویان روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که در نیمسال اول تحصیلی 1394-1393درس روان‏شناسی تجربی داشتند انتخاب شدند و حجم نمونه را تشکیل دادند. برای سنجش عملکرد نیمکره‌های مغز در این آزمون از دستگاه ترسیم در آینه استفاده شد تا معلوم گردد انتقال اثر صورت می‌گیرد. داده‏ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک‌راهه و نرم‌افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین جنسیت و میزان انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز رابطه معناداری وجود ندارد که نشان می‌دهد انتقال اثر در هر دو جنس صورت گرفته است. این در حالی است که جنسیت بر روی سرعت یادگیری اثر معناداری دارد. نتیجه‌گیری: به‏طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که سرعت یادگیری در دختران سریعتر از پسران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare the speed of learning and information transfer in the brain's hemispheres between the Two Gender

نویسندگان [English]

  • Hosein Ebrahimi moghadam 1
  • Mitra Golzari 2

چکیده [English]

Introduction: The main objective of this study was to compare the speed of learning and information transfer in the brain hemispheres between female and male university students. Method: To do this, 60 students of psychology of Roodehen Islamic Azad University, including 30 males and 30 females, who had experimental psychology courses in the first semester of the academic year 1393-1394 were selected to make the sample of the study. To measure the performance of the hemispheres, the Mirror Drawing Device was used in order to see whether the transfer of effect took place. One-way variance (ANOVA) and SPSS16 program were applied to analyze the data. Findings: The results indicated that there was no significant difference between the genders regarding the information transfer between the hemispheres while gender had a significant effect on the speed of learning. Conclusion: The results revealed that the speed of learning in female subjects was higher than that in the male subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Speed
  • Information Transfer
  • The Brain Hemispheres
  • Mirror Drawing Device
آچاک، ع (1385). «بررسی میزان استفاده از راهبردهای یادگیری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان موفق و ناموفق استان کردستان». طرح پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.##احمدی، م (1385). «تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر توانایی حل مسئله ریاضی دانش آموزان دختر و پسر منطقه انگوران استان زنجان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی.##اسلامی، الف (1389). «رابطه سبک‌های شناختی و فراشناختی با عملکرد ریاضی در دانش­آموزان اول متوسط». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.##اکبری، م. و علی پور، الف (1391). «بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست‌دست و چپ‌دست». فصلنامه روانشناسی تربیتی. شماره 23. 117-130.##بریزندین، ل (1391). «مغز مردان. مترجم دهقانی». تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2010).##سیاح سیاری، ن. و نبوی آل آقا، ف (1392). «روانشناسی تجربی». تهران: نشر روان.##سیف، ع. (1389). «مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری». تهران: نشر دوران.##عبدلی، ب. و همکاران (1392). «برتری جانبی در انتقال نامتقارن قدرت و سرعت در کودکان: با توجه به نقش نیمکره‌های مغز». نشریه پژوهش در علوم توان‌بخشی، شماره 2، سال 9.##کرمی، ا (1382) .«تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرفت تحصیلی». رساله دکترا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی.##کولب، ب. وشیاوو، ی (1389). «نوروسایکولوژی جانبی شدن. ترجمه علی پور، ا. و آگاه هریس، م». تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2009)##گلی دیزج، الف (1384). «بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خلاقیت در بین دانش آموزان دوم متوسطه شهرستان مینودشت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی.##موسوی نژاد، ع (1376). «بررسی رابطه باورهای انگیزش و راهبردهای یادگیری خود نظم داده شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.##یعقوبخانی غیاثوند، م (1384). «مقایسه راهبردهای یادگیری و مطالعه در دانش آموزان ضعیف و قوی دوره دبیرستان شهر قزوین». طرح پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.##
Bhushan, B.; Dwivedi, C. B.; Mishra, R. & Mandal, M.K. (2000). “Performance on a mirror drawing task by non-right-handers”. Journal of General Psychology, 127, 271-227.##Biswas, A. K.; Haque-Nizamie, S.; Pandey, R. & Mandel, M. K. (1996). “Bilateral transfer deficit in schizophrenia: A trait marker”. Psychiatry Research, 64, 115-120.## Carmon, A. & Nachshon, I. (1975). “Ear asymmetry in perception of emotional non-verbal stimuli”. Acta psychological, 37:351-357.##Cohen, N. J. (1984). “Preserved learning in amnesia: Evidence for multiple memory system”. In L.R. Squire, Neuro psychology of memory, New York, the Guilford Press.##Cosgrove, K. P.; Mazure C. M. & Staley j. k. (2007). “Evolving Knowledge of sea differences in brain Structure, Function, and chemistry”. Biol Psychiat. 62.##Dimond, S. J.; Farrington, L. & Johnson, P. (1976). “Differing emotional response from right and left hemisphere”. Nature. 261:690-692.##Joseph, R. (1988). “The right cerebral hemisphere: Emotion, music, visual-special skills, body image, dreams and awareness”. Journal of clinical psychology. 44:630-673.##Heilaman, K. M.; Scholes, R. & Warson, R. T. (1975). “Auditory affective agnosis”. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 38: 67- 72.##Kirsch, w. & HoVmann, J. (2010). “Asymmetrical intermanual transfer of learning in a sensorimotor task”. Experimental Brain Research 202: 927–934.##Ley, R. J. & Bryden, M. P. (1979). “Hemispheric differences in processing emotions and faces”. Brain and Language. 7:127-138.##Mather, N. & Woodcock, R. W. (2001). “Application of the woodcock Johnson tests of cognitive ability revised to the diagnosis of learning disabilities. In: specific learning disabilities and difficulties in children”. Edited Loy Kaufman, A. S and Kaufman, N. L. Cambridge University Press.##Rizzolatti, G.; Umilta, C. & Berlucchi, G. (1971). “Opposite Superiorities of the right and left Cerbal hemispheres in diccriminative reaction time to physiognominal and alpha-betical material, brain”. 94:431-442##Uster, S. (2008). “The Role Of Braine-based Gender Differences on the vocabulary learning and consolidation strategies”. Unpublished master thesis. The graduate school of social sciences of Middle Est technical University.## Van Mier H. I. & Petersen S. E. (2006). “Intermanual transfer effects in sequential tactuomotor learning: evidence for evictor independent codig”. Neuropsychological 44:939-949.##Zimmerman, B. & Pouns, N. (1990). “Student Differences in Self-regulated Learning”. Journal of educational psychology, vol.82, 1: 51-59.##