با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استاد دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش، از نوع نیمه تجربی، کاربردی و به­صورت انتخاب نمونه در دسترس، انجام شد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای از طریق تقلید حرکات قصدمند تقلید کلامی با رشد مهارت‌ درک دستوری کودکان اوتیستیک است. روش: به همین منظور ابتدا یک مدل کاربردی برای توان‌بخشی آزمودنی‌ها بر مبنای تحریک سیستم نورون­های آینه­ای با استفاده از تقلید حرکات قصدمند و تقلید کلامی، توسط محققین طراحی شد. سپس به کمک روش آموزش TPR یک پژوهش آزمایشی در 12 جلسه روی یک دختر 7 ساله اوتیستیک اجرا شد و نتایج مثبتی مشاهده شد. پس از مشاهده نتایج مثبت، 5 دختر اوتیستیک پنج تا هشت‌ساله انتخاب شدند؛ و 42 جلسه در طی 14 هفته تحت آموزش، قرار گرفتند. رشد مهارت درک دستوری پیش و پس از مداخله با آزمون TOLD نسخه P3 ارزیابی شد. هر آزمودنی به­عنوان شاهد یا کنترل خودش در قبل و بعد از مداخله، تحت بررسی قرار گرفت. ضمناً پس از گذشت دو ماه توقف دوره، کلیه آزمودنی­ها، مجدداً موردبررسی قرار ­گرفتند و نهایتاً پایداری نتایج بررسی شد. یافته‌ها: یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS به کمک آزمون تی زوج مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان‌ می‌دهند که‌ تفاوت معنی‌داری میان نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون مهارت درک دستوری (0.003p=) وجود دارد (فرض 0.05pنتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت در کودکان اوتیستیک تحریک سیستم نورون‌های آینه‌ای از طریق تقلید حرکات قصدمند و تقلید کلامی تأثیر مثبتی بر پیشرفت مهارت زبانی این کودکان دارد و باعث تسهیل ارتباطات کلامی آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mirror Neurons Stimulation on Development of Grammatical Understanding in 5-8 Year, Female, Persian, Autistic Children

نویسندگان [English]

  • Hanieh Yarmand 1
  • Hasan Ashayeri 2
  • Arsalan Golfam 3
  • Hayat Ameri 3

چکیده [English]

Introduction: The current research was a quasi-experimental and applied. The participants were selected through convenience sampling from Tehran Autism Center. Objective: research aimed at examining the relationship between mirror neurons stimulation by intentional movement imitation and verbal imitation with grammatical understanding development in autistic children. Method: Accordingly, first, the researchers designed an applied and easy model for autistic children rehabilitation based on mirror neurons stimulation using purposeful movement imitation and verbal imitation. Then, based on TPR technique, an 7-year-old autistic girl underwent an pilot study for 12 sessions, whereby positive and effective results were observed; Then, five autistic girls aged 5-8 years were selected and underwent 42 sessions during 14 weeks.In order to examine grammatical understanding skills of the subjects before and after intervention, TOLD-P3 test was used. Each subject, as her control was examined before and after intervention. Furthermore, two months after a 14-week stopping period, all the subjects were re-examined, and finally, results stability was examined. Findings: Research findings were analyzed using SPSS16 software by Paired-samples t-test. The obtained results suggest that there is a significant difference between pre-test and post-test scores of grammatical understanding (P=0.003) (supposing PConclusion: In line with the findings, it can be concluded that mirror neurons stimulation in autistic children through intentional movement imitation and verbal imitation has a positive effect on grammatical understanding skill improvement on these children and facilitates their verbal communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autism
  • Intentional Movements Imitation
  • Mirror Neurons System
  • Verbal Imitation
ابراهیمی پارسا، ف (1390). «بررسی اختلالات زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم». پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی. دانشکده ادبیات فارسی‌زبان‌های خارجی. دانشگاه علامه طباطبائی.
 
رفیعی، م و دیگران (1388). «بررسی تأثیر تقلید حرکتی غیر گفتاری بر طول گفته کودکان 3 تا 9 ساله مبتلا به اوتیسم». فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز. سال چهارم. شماره سیزده.
 
رفیعی، م و دیگران (1389). «بررسی تأثیر تقلید حرکتی غیر گفتاری بر توانایی نامیدن در کودکان مبتلا به درخودماندگی (اوتیسم)». فصلنامه علمی ـ پژوهشی توان‌بخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی. دوره یازدهم. شماره دو.
روح‌پرور، ر.؛ کرمی، م و مددی، م (1393). «مقایسه ویژگی‌های آوایی ـ واجی و صرفی ـ نحوی کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان سالم». مجله علمی پژوهشی توان‌بخشی نوین. دوره هشتم. شماره سه.
 
ریتسولاتی، جی و زینیگالیا، کی (1389). آینه‌ها در مغز. ترجمه عبدالرحمان نجل رحیم و زهرا مرادی. تهران: نشر مرکز.
 
عشایری، ح (1382). «بررسی یادگیری حرکتی پس از آسیب یک‌طرفه مغز». مجله حرکت. دوره 10.
 
فردوسی، ن و دیگران (1392). «تأثیر روش آواز آهنگین بر کیفیت گفتار کودکان درخودمانده (اوتیستیک) هفت تا ده‌ساله پسر فارسی‌زبان». فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال پانزدهم. شماره سه.
 
کلاریسا، وی (1394). آموزش کودکان طیف اوتیسم. ترجمه فاطمه بهنیا، رباب تیموری و زرین دادخواه. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
لانگستاف، ای (1387). یادداشت‌های علوم اعصاب. ترجمه داود معظمی. تهران: سمت.
 
مقیم اسلام، پ؛ پور محمدرضای تجریشی، م و حق‌گو، ح (1392). «تأثیر آموزش تقلید متقابل بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اوتیسم». ویژه‌نامه توان‌بخشی اعصاب اطفال. دوره چهاردهم. شماره شش.
 
نجل رحیم، ع (1388). من در آیینه دیگری. بازتاب دانش. دوره سوم، شماره دوازده.
 
نصر آزادانی، س؛ قمرانی، ا و یارمحمدیان، ا (1392). «نورون‌های آینه‌ای و نقش آن در تقلید و نظریه ذهن در کودکان طیف اوتیسم». تعلیم و تربیت استثنایی. سال سیزدهم. شماره هشت.
 
هامیل، دی. دی و نیوکامر، اف. ال (1389). آزمون رشد زبان TOLD- P:3. انطباق و هنجاریابی به زبان فارسی. سعید حسن‌زاده و اصغر مینایی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروش.
 
 
 
Arbib, M.A. (2012). "How the brain got language: The mirror system hypothesis". Oxford University Press. Vol: 16.
 
Asperger, H. (1991). "Autistic psychopathy in childhood". Cambridge University Press. Vol: 3: 93-102.
 
Avikainen, S.; Kulomäki, T., & Hari, R. (1999). "Normal movement reading in Asperger subjects. Neuroreport". VOL: 10(17): 3467-3470.
 
Aziz-Zadeh, L. & et al. (2006). "Lateralization of the human mirror neuron system". The Journal of neuroscience. Vol: 26(11): 2964-2970.
 
Buccino, G. & et al. (2004). "Neural circuits underlying imitation learning of hand actions: an event-related fMRI study". Neuron. Vol: 42(2): 323-334.
 
Carvalho, D. & et al. (2013). "The mirror neuron system in post-stroke rehabilitation". International archives of medicine. 6(1): 41.
 
Cochin, S. & et al. (1999). "Observation and execution of movement: similarities demonstrated by quantified electroencephalography". European Journal of Neuroscience. 11(5): 1839-1842.
 
Dodd, S. (2005). "Understanding autism". Elsevier Australia.
 
Dahlgreen, S. & Gilberg, C. (1989). "Symptoms in the First two years of Life. A Priliminary. Population Study of Infantile Autism". European archives of Psychiatry and Neurology Sciences. 238(3):169-74.
 
Dapretto, Mirella. & et al. (2006). "Understanding emotions in others: mirror neuron dysfunction in children with autism spectrum disorders". Nature Neuroscience. 9: 28 - 30.
 
Fadiga, L. & et al. (1995). "Motor facilitation during action observation: a magnetic stimulation study". Journal of neurophysiology. 73(6): 2608-2611.
 
Hadjikhani, N. (2007). "Mirror neuron system and autism". Progress in Autism Research Nova Science Publishing Inc: 151-166.
 
Hadjikhani, N. & et al. (2007). "Abnormal activation of the social brain during face perception in autism". Human brain mapping. 28(5): 441-449.
 
Hari, R. & et al. (1998). "Activation of human primary motor cortex during action observation: a neuromagnetic study". Proceedings of the National Academy of Sciences. 95(25): 15061-15065.
 
Ingersoll, B. & Lalonde, K. (2010). "The impact of object and gesture imitation training on language use in children with autismspectrum disorder". Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 53(4): 1040-1051.
 
Kanner, L. (1943). "Autistic disturbances of affective contact". Nervous Child. 2: 217-250.
 
Mawhinney, L. & Scot Mc Teague, T. (2004). "Early Language Devlopment". Super Duper Publication.
 
Oberman, L. M. & et al. (2005). "EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders". Cognitive brain research. 24(2): 190-198.
 
Oberman, L. M.; Ramachandran, V. & Pineda, J. (2008). "Modulation of mu suppression in children with autism spectrum disorders in response to familiar or unfamiliar stimuli: the mirror neuron hypothesis". Neuropsychologia. 46(5): 1558-1565.
 
Ordetx, K. (2014). Teaching the Basics of Theory of Mind: A Complete Curriculum with Supporting Materials for Children with Autism Spectrum Disorder and Related Social Difficulties Aged Approximately 5 to 9 Years. Jessica Kingsley Publishers.
 
Pineda, J. A. (2008). "Sensorimotor cortex as a critical component of an ‘extended’mirror neuron system: does it solve the development, correspondence, and control problems in mirroring". Behavioral and Brain Functions. 4(1): 47.
 
Rizzolatti, G. & Arbib, M.A. (1998). "Language within our grasp". Trends in neurosciences. 21(5): 188-194.
 
Rizzolatti, G.; Fogassi, L.; & Gallese, V. (2009). "The mirror neuron system: a motor-based mechanism for action and intention understanding". In: The Cognitive Neuroscience IV: 625-640.
 
Small, S. (2009). "A Biological basis for Aphasia Treatment: Mirror Neurons and Observation-Execution Matching". Poznań Studies in Contemporary Linguistics. 45(2): 313-326.
 
Small, S. L.; Buccino, G. & Solodkin, A. (2012). "The mirror neuron system and treatment of stroke". Developmental psychobiology. 54(3): 293-310.
 
Steinmeyer, N. (2013). Imitation Therapy in Young Children with Autism. Graduate Annual. 1(1): 11.
 
Vivanti, G. & et al. (2008). "What do children with autism attend to during imitation tasks"? Journal of experimental child psychology. 101(3): 186-205.
 
Wallen, M. & Bulkeley, K. (2006). "Three sessions of adult imitation increased some appropriate social behaviours of young children with autism". Australian Occupational Therapy Journal. 53(2): 139-140.
 
Williams, J. H. & et al. (2001). "Imitation, mirror neurons and autism". Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 25(4): 287-295.