با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

2 استادیار تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، شوشتر، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین بر تناوب تکلیف دوگانه دیداری ـ شنیداری و شنیداری ـ دیداری در دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی بود. روش: بدین منظور از میان کلیه دانشجویان 18 تا 28 سال شهرستان خرمشهر تعداد 45 نفر به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری، تمرین با تکلیف شنیداری ـ دیداری، تمرین با تکلیف دیداری ـ شنیداری و گروه کنترل دسته‌بندی شدند. از تمامی شرکت‌کنندگان آزمون تکلیف دوگانه دیداری ـ شنیداری و شنیداری ـ دیداری به عمل آمد. فواصل زمانی بین ارائه دو محرک 75 و 150 (فاصله کم) 350 و 450 هزارم ثانیه (فاصله زیاد) بود. برنامه تمرینی شامل 5 جلسه در 5 روز بود که هر جلسه شامل 12 بلوک 8 کوششی با تکلیف دوگانه دیداری ـ شنیداری همانند پیش‌آزمون ارائه شد و فاصله استراحت بین بلوک‌ها دو دقیقه بود. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس 2 (گروه) در 4 (پیچیدگی محرک‌ها) با تکرار سنجش عامل آخر و آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس نشان داد که در تمامی توالی محرک­ها و در هر چهار فاصله زمانی بین گروه آزمایش و کنترل اختلاف معناداری وجود دارد ولی تفاوت معنی‌داری بین ارائه محرک اول دیداری نسبت به شنیداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تمرین تکلیف دوگانه از طریق افزایش سازگاری محرک ـ پاسخ موجب کاهش نیاز به توجه شده و با کاهش ظرفیت موردنیاز توجه که برای انجام تکلیف پردازش هم‌زمان دو محرک امکان‌پذیر است، می‌تواند بر الگوی دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی دیداری ـ شنیداری و نیز شنیداری ـ دیداری با فاصله زمانی کم‌وزیاد تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Exercise on Visual-Auditory and Auditory-Visual Dual Frequency Assignment in Psychological Refectory Period

نویسندگان [English]

  • Raha Rostamifar 1
  • Mohammad Jalilvand 2

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate effect of exercise on visual-auditory and auditory-visual dual frequency assignment in psychological refectory period. Method: 45 students from 18 to 28 years were chosen through purposive sampling from Khorramshahr and were randomly divided into three groups: practicing with task visual-auditory, task auditory-visual and control group, each group consisted of 15 people. The dual task test visual-audio and audio-visual was done with all subjects. The interval between the two stimuli was 50 and 75 (short distance) 200 and 250 ms (long distance) (Generally 8 trial visual-audio and 8 trial audio-visual). The training program included 5 sessions in 5 days. Each session includes 12 blocks of 8 trials with visual-auditory double task personification pre-test and the two-minute rest intervals between blocks. Findings The results of ANOVA showed that there was a significant difference between the groups in terms of all sequences in all four stimulus onsets but there was no significant difference between the display of the visual stimulus presentation and auditory presentations. Conclusion: Double Task Practice by increasing the stimulus-response compatibility reduces the need for attention and reducing the required attention capacity which is possible for the two stimuli at the same processing can have positive effect on psychological refectory period as well as the task of visual-auditory and auditory- visual with an interval of high and low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Task
  • Psychological Refectory Period
  • Same Processing
  • Visual Pattern
  • Auditory Pattern
اشمیت، آر.ای و لی، تیموتی لی (2005). یادگیری و کنترل حرکتی. ترجمه: رسول حمایت‌طلب و عبدالله قاسمی. تهران: علم و حرکت.
 
البوغبیش، س (1395). «مقایسه اثر استروپ بر دوره بی­پاسخی روان‌شناختی بین جوانان و سالمندان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. دانشگاه شهید چمران.
 
باقرزاده،؛ شیخ،؛ شهبازی و طهماسبی. (1386). یادگیری و کنترل حرکتی نظریه­ها و مفاهیم. تهران: بامداد کتاب.
 
فارسی، ع.ر.؛  عبدلی، ب. و  کاویانی، م  (1390).
«مقایسۀ تأثیر  بار توجهی شناختی  و  شناختی حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی». رشد و یادگیری حرکتی، شماره 7، ص 55-43.
 
مگیل، ریچارد ای (2001). یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربردها). ترجمه: محمدکاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی. (1380). تهران: بامداد کتاب.
 
نارمنجی، ف (1394). «اثر نوع تمرین و پیچیدگی محرک اول بر دوره بی­پاسخی روان‌شناختی اجتماعی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی. دانشگاه الزهرا.
 
 
 
Fischer, R. & Plessow, F. (2015). "Efficient multitasking: parallel versus serial processing of multiple tasks". Frontiers in Psychology. Review. Volume 6, Article 1366.
Glass, J.; Schumacher, E.; Lauber, E.; Zurbriggen, E.; Gmeindl, L.; Kieras, D. & Meyer, D. E. (2000). "Aging and the psychological refractory period: Task-coordination strategies in young and old adults". Psychology and Aging, 15(4), 571.
 
Göthe, K.; Oberauer, K. & Kliegl, R. (2016). "Eliminating dual-task costs by minimizing crosstalk between tasks: The role of modality and feature pairings". Cognition, 150, 92-108.
 
Göthe, K.; Oberauer, K. & Kliegl, R. (2007). "Age differences in dual-task performance after practice". Psychology and Aging. 22(3), 596.
 
Gottsdanker, R. & Stelmach, G. E. (1971). "The persistence of psychological refractoriness. Journal of Motor Behavior. 3(4), 301-312.
 
Hazeltine, E.; Teague, D. & Ivry, R. B. (2002). "Simultaneous dual-task performance reveals parallel response selection after practice". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 28(3), 527.
 
Hongwei, G.; Koceja, D.; Surburg, P. & Morris, H. (2005). "Fractionated Reaction Time Using The Psychological Refractory Period Paradigm". Doctoral Dissertation, Indiana University, Bloomington.
 
Kahneman, D. (1973). "Attention and effort". Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
 
Karlin, L. & Kestenbaum, R. (1968). "Effects of number of alternatives on the psychological refractory period". The Quarterly journal of experimental psychology, 20(2), 167-178.
 
Kosinski, R. J. (2008). "A literature review on reaction time". Clemson University, 10.
 
McLeod, P. (1977). "A dual task response modality effect: Support for multiprocessor models of attention". The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 29(4), 651-667.
 
Pashler, H. (1984). "Processing stages in overlapping tasks: evidence for a central bottleneck". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 10(3), 358.
 
Pashler, H. (2000). "Task switching and multitask performance in Attention and Performance". Control of Mental Processes, eds S. Monsell, and J. Driver Cambridge, MA: MIT Press.
 
Ramos-Goicoa, M.; Galdo-Álvarez, S.; Díaz, F. & Zurrón, M. (2016). "Effect of Normal Aging and of Mild Cognitive Impairment on Event-Related Potentials to a Stroop Color-Word Task". Journal of Alzheimer's Disease, 1-15.
 
Ruthruff, E.; Johnston, J. & Van Selst, M. (2001). "Why practice reduces dual-task interference". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27(1), 3.
 
Sangals, J.; Rob, L. & Sommer, W. (2004). "Time pressure effects on information processing in overlapping tasks: Evidence from the lateralized readiness potential". Acta psychologica, 117(3), 275-294.
 
Strobach, T.; Schütz, A. & Schuber, T. (2015). "On the importance of Task 1 and error performance measures in PRP dual-task studies". Frontiers in Psychology. Mini Review. Volume 6, Article 403.
 
Tombu, M. & Jolicœur, P. (2002). "All-or-none bottleneck versus capacity sharing accounts of the psychological refractory period phenomenon". Psychological Research, 66(4), 274-286.
 
Van Selst, M. Ruthruff, E. & Johnston, J. C. (1999). "Can practice eliminate the psychological refractory period effect"? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 25(5), 1268.