با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، واحد تهران دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای روانشناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

 ازآنجاکه نقایص شناختی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر زندگی مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی ایفا می‌کند، هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کارکرد اجرایی و توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی نوع یک مزمن و حاد و مقایسه عملکرد آن‌ها با گروه غیربیمار است. روش: این مطالعه یک پژوهش توصیفی ـ مقایسه‌ای است که طی آن عملکرد اجرایی در بین پنج گروه مقایسه شد. جامعه آماری شامل تمام بیماران سرپایی و بستری مبتلا به اسکیزوفرنی حاد و مزمن و اختلال دوقطبی نوع یک حاد و مزمن در اپیزود مانیک است که به مرکز روان‌پزشکی شفای رشت مراجعه کرده‌اند. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس در سال‌های 1393 ـ 1394 و به تعداد 60 آزمودنی مرد انتخاب شدند. دامنه سنی آزمودنی‌ها 16 تا 50 سال بود و در متغیرهای جنس، سن، میزان تحصیلات به‌صورت گروهی همتاسازی شدند. آزمون‌های برج لندن و استروپ در جلسه‌های انفرادی برای تمامی آزمودنی‌ها اجرا شد و درنهایت داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح معناداری (05/0 p£) بین گروه بیماران اسکیزوفرنی مزمن و حاد با بیماران دوقطبی نوع یک مزمن و حاد در اپیزود مانیک و افراد غیربیمار در آزمون‌های استروپ و برج لندن تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: کارکرد اجرایی و نارسایی توجه در بیماران اسکیزوفرنی ضعیف‌تر از بیماران دوقطبی نوع یک و افراد غیر بیماراست و مزمن شدن بیماری در این اختلالات تأثیر زیادی بر کارکرد اجرایی و نارسایی توجه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Executive Function among Acute and Chronic Schizophrenia and Bipolar Disorder Type I and Normal Group in Tower of London and Stroop Neuropsychological Tests

نویسندگان [English]

  • Ahmad Alipour 1
  • Samira Hasan zadeh pashang 2
  • Afshin Saberi 2

چکیده [English]

Introduction: Since cognitive defects have an effective role in the life of people with bipolar and schizophrenia disorders, the current research mainly aimed at comparing the status of executive functions and attention of the patients affected by schizophrenia and acute and chronic bipolar disorder type I .It also aimed at comparing their functions with a normal group. Method: This study is a descriptive-comparative study thorough which the executive functions have been compared among five groups. The statistical population consists of all outpatient and inpatient patients affected with acute and chronic schizophrenia and acute and chronic bipolar type I in the manic episode who had referred to the Psychiatry Clinic of Shafa, Rasht. The participants were selected through convenience sampling within 2014-2015 and 60 male patients were selected. Age range of the subjects was 16-50 and they were paralleled in variables of gender, age, and education levels in the groups. Stroop Test and Tower of London Test were administered to all subjects in individual sessions and finally, data were analyzed via using Multivariate Analysis Test and Tukey Follow-up Tests. Findings: Results indicated that there is generally a significant difference (p≤ 0.05) between the groups with acute and chronic schizophrenia, acute and chronic bipolar disorder sufferers in the manic episode with normal people in Wisconsin Card Sorting Test and Continuous Performance Test. Conclusion: Schizophrenic patients had weaker executive function and attention disorder than the Bipolar disorder I patients and normal subjective. And chronicity had a great effect on executive function and attention disorder among the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bipolar I disorder
  • Executive Function
  • Schizophrenia
تهرانی دوست، م.؛ آزادی، ب.؛ صدیق، ا.؛ اشرفی، م.؛ علاقبندراد، ج (1384). «اختلال کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری درمان شده» تازه‌های علوم شناختی. 7 (1)، 9-1.
 دل آذر، ر (1386). «کنش‌های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه ـ فزون کنشی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور.
رضایی، م (1379). «بررسی کارکردهای شناختی لوب فرونتال در کودکان مبتلا به اختلال سلوک» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 قدیری،   ف.؛  جزایری،  ع.؛  عشایری،  ح.؛ قاضی طباطبائی، م (1385). «نقایص کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنی ـ وسواسی». تازه‌های علوم شناختی. 8 (3)،24-11.
 Abbod, Z.; Sharkey, A.; Webb, M.; Kelly, A. & Gill, M. (2002). "Are patient with bipolar disorder socially disadvantaged"? A comparation with a control group. Bipolar Disord. 2, 243-248.
  Addington, J. & Addington, D. (1997). "Attetional vulnerability indicators in schizophrenia and bipolar disorder". Schizophr Research. 23, 197-204.
 Al-Mousawi, A.H.; Evans, N.; Ebmerier, K.P.; Roeda, D.; Chaloner, F. & Ashcroft, G.W. (1996). "Limbic dysfunction in schizophrenia and mania: a study using 18F-labelld fluorodeoxy glucose and positron emission tomography". British Journal Psychiatry. 169, 509-516.
 B. Amann, J. J.; Gomar, J.; Ortiz-Gil1, P.; McKenna, B.; Sans-Sansa1, S.; Sarro´, N.; Moro M.; Madre, R.; Landin-Romero, E.; Vieta, J. M.; Giokolea, R.; Salvador, E. & Pomarol-Clotet. (2012). "Executive dysfunction and memory impairment in schizoaffective disorder: a comparison with bipolar disorder, schizophrenia and healthy controls". Psychological Medicine. 42, 2127–2135. Doi:10.1017/ S0033291712000104.
 Bozikas, V.P. Andreou,C. Giannakiu, M. Tonia, T. Anezoulaki, D. Karavatos, A.et al. (2005). Deficit in sustained attention in schizophrenia but not in bipolar disorder. Schizophrenia Research. 78, 225-233.
 Brazo, P.; Kosmidis, M.H.; Morello, R.; Halbecq, I.; Marie, R.M. & Dollfus, S. (2005). "Impairements of executive/attentional functions in schizophrenia with primary and secondary negative symptoms". Psychiatry Research. 133, 45-55.
 Chan, R.; Chen, E. & Law, I.W. (2006). "Specific executive dysfunction in patient with first- episode medication- naïve schizophrenia". Schizophrenia Research. 82, 51-64.
 Clark L.; Leversen S.D. & Goodwin G.M. (2002). "Sustained attention deficit in bipolar disorder". British Journal of Psychiatry. 180: 313-9.
 DeLisi, L.E. (1999). "Regional brain volum change over the life-time course of schizophrenia". Jornal of Psychiatric Research. 33, 535-541.
 DeLisi, L.E.; Sakuma, M.; Tev, W.; Kushner, M.; Hoff, A.L. & Grimson, R. (1997). "Schizophrenia as a chronic active brain process: astudy of progressive brain structural brain change subsequent to the onset of schizophrenia [comment]". Psychiatry Research. 74, 129-140.
 Denckla, M. (1996). A theory and model of executive function: A neuropsychological perspective. Attention, memory and executive function. In G. Lyon & N. Krasnegor (Eds.), (PP. 263-278). Baltimore, MD: Paul Brookes.
 Dixon, T. Kravarity, E. Frith, C. Murray, R. McGurie, P. (2003). Effect of symptoms on executive function in bipolar illness. Schizophrenia Research. 11, 132.
 Domján N, G.; Csifcsák, I.; Szendi, Z. & Janka. (2010). "Mismatch negativity and executive functions in schizophrenia and bipolar disorder". Elsevier Science http://dx.doi.org/ 10.1016%2FS0924-977X(10)70104-8.
 Goldberg, T. (2001). "The Executive Brain, Frontal Lobes and the Civilized Mind". NY: Oxford University Press.
 Grant, L.I. (1998). "Interpretation of Mini-Mental State Examination scores in community-dwelling elderly and geriatric neuropsychiatry patients". International Journal of Geriatric Psychiatry, 13, 661-666.
 Green, M.F.; Kern, R.S.; Braff, D.L. & Mintz, J. (2000). "Neurocognitive deficits and functional outcom in schizophrenia: are we measuring the ''right stuff''? Schizophrenia Bulletin. 26, 119-136.
 Hafner, H.; Loffler, W.; Maurer, K.; Hambrecht, M.; An der & Heiden, W. (1999). "Depression, negative symptoms, social stagnation and social decline in the early course of schizophrenia". Acta Psychiatry. Scand. 100, 105-118.
Harris, J.G.; Minassian, A. & Perry, W. (2007). "Stability of attention deficit in schizophrenia". Schizophrenia Research. 91: 107-11.
 Hirsch-Steven, R. & Weinberger, D.R. (1995). Schizophrenia. London: Blackwell Science.
 Hoff, A.L.; Shukla, S.; Aronson, T.; Cook, B.; Ollo, C.; Baruch, S.; Jandorf, L. & Schwartz, J. (1990). "Failure to differentiate bipolar disorder from schizophrenia on measures of neuropsychological function". Schizophrenia Research. 3, 253 -260.
 Inés Ancín, José A. Cabranes, José L. Santos, Eva Sánchez-Morla, Ana Barabash. (2013). "Executive deficits: A continuum schizophreniaebipolar disorder or specific to schizophrenia"? Journal of Psychiatric Research. 47, 1564e1571.
 Jones, B.P. (1997). From birth to onset: a developmental perspective of schizophrenia in two national birth cohorts. In: Kershavan, M.S. Murray, R.M. (Eds.), Neurodevelopmental and Adult Psychopathology. Cambridge Univ Press Cambridge UK. pp. 119- 136.
 Jones, L.A.; Cardno, A.G.; Sanders, R.D.; Owen, M.J. & Williams. J. (2001). "Sustained and selective attention as measures of genetic liability to schizophrenia". Schizophrenia Research. 48, 263- 272.
Kasper, S. & Resinger, E. (2003). "Cognitive effects and antipsychotic treatment". Psychoneuroendocrinology. 28, 27-38.
 Krabbendam, L.; De Vugt, M.E.; Derix, M.M.A. & Jolles, J. (1999). "The behavioural assessment of the dyexecutive syndrome as a tool to assess executive function in schizophrenia". The clinical Neuropsychologist. 13, 370-375.
 Kravariti, E.; Morris, R.G.; Rabe-Hesketh, S.; Murray, R.M. & Frengou, S. (2003). "The Maudsley early-onset schizophrenia study: cognitive function in adolescent-onset schizophrenia". Schizophrenia Research. 65, 95-103.
 Lezak, M.D. (2004). Neuropsychological Assessment. 4e: Oxford University Press, USA.
 Lieberman, J.A. & Murray, R.M. (2001(. Comprehensive care of schizophrenia: A textbook of clinical management. London: Martin Dunitz.
 Liu, S.K.; Chiu, C.H.; Chang, C.J.; Hwang, T.J.; Hwu, H.G. & Chen, W.J. (2002). "Deficits in sustained attention in schizophrenia and affective disorders: stable versus state-dependent markers". American Journal of Psychiatry. 159, 975-982.
 Madsen, A.L.; Karle, A.; Rubin, P.; Cortsem, M.; Andersen, H.S. & Hemmingsen, R. (1999). "Progressive atrophy of the frontal lobes in first-episode schizophrenia: Interaction with clinical course and neuroleptic treatment [comment]". Acta Psychiatr Scand. 100, 367-374.
 Mohr, F.; Hubmann, W.; Albus, M.; Franz, U.; Hetch, S.; Scherer, J. & et al. (2003). "Neurological soft signs and neuropsychological performance in patient with first-episode schizophrenia". Psychiatric Research. 121, 21-30.
 Marsh, L.; Lauriello, J.; Sullivan, E.V. & Pfefferbaum, A. (1996). "Neuroimaging in psychiatric disorders". In: Bigler, E.D. (Ed), Neuroimaging II: Clinical Applications. Plenum Press, New York, pp. 73-124.
 Martinez-Aran, A.; Penades, R.; Vieta, E.; Colom, F.; Reinares, M.; Benabarree, A.; Salamero, M. & Gasto, C. (2002). "Executive function in patients with remitted bipolar disorder and schizophrenia and its relationship with functional outcome". Psychotherapy and Psychosomatics. 71, 39-46.
 Mathalon, D.H.; Sullivan, E.V.; Lim, K.O. & Pfefferbaum, A. (2001). "Progressive brain volume changes and the clinical course of schizophrenia in men: a longitudinal magnetic resonance imaging study". Archive of General Psychiatry. 58, 148-157.
 Murray, R.M.; Sham, P.; Van Os, J.; Zanelli, I.; Cannon, M. & McDonald, C. (2004). "Adevelopmental model for similarities and dissimilarities between schizophrenia and bipolar disorder". Schizophrenia Research. 71, 405-416.
 Palmer, B.W. & Heaton, R.K. (2000). "Executive dysfunction in schizophrenia". In: Sharma, T. Harvey, P. editors. Cognition in schizophrenia: impairements, importance and treatment strategies. New York: Oxford University Press. P, 51-72.
 Qureshi, S. & Frangou, S. (2002). "The neurobiology of bipolar disorder". Journa of Affective Disord. 72, 209 -226.
 Rauch, S. & Grabiel, A. (2000). "Toward a Neurobiology of obsessive-compulsive disorder". Neuron, 29, 340-347.
 Rossi, A.; Arduini, L.; Danelluzzo, E.; Bustini, M.; Prosperini, P. & Stratta, P. (2000). "Cognitive function in euthymic bipolar patients, stabilized schizophrenic and healthy controls". Jornal of psychiatric Research. 34, 333-339.
 Sands, J.R. & Harrow, M. (1994). "Psychotic unipolar depression at followup: factors related to psychosis in the affective disorders". American Jurnal of Psychiatry. 151, 995-1000.
 Seidman, L.J.; Kremen, W.S.; Koren, D.; Faraone, S.V.; Goldsteinm, J.M. & Tsuang, M.T. (2002). "A comparative profile analysis of neuropsychological functioning in patients with schizophrenia and bipolar psychoses". Schizophrenia Research. 48, 7-15.
 Semkovska, M.; Beader, M.A.; Godbout, L.; Limoge, F. & Stip, E. (2004). "Assessmsnt of executive dysfunvtion during activities of daily living in schizophrenia". Schizophrenia Research. 69, 289-300.
 Sergeant, J.A.; Geurts, H. & Osterlaan, J. (2002). "How specific is a deficit of excutive functioning for attention deficit-hyperactivity disorder". Behavioural Brain Research. 130, 3-28.
 Shergill, S.S.; Van Os, J. & Murray, R.M. (1999). Schizophrenia and depression: what is their relationship"? In: Keck, P.E. (Ed.), Managing the Depressive Symptoms of Schizophrenia. Science Press, London, pp. 12-29.
 Shin, M.S. (2016). Comparisons of psychological characteristics between schizophrenia, bipolar disorder and depressive disorder patients. 24th European Congress of Psychiatry / European Psychiatry 33S, S290–S643. http://dx.doi.org/ 10.1016/ j.eurpsy.2016.01.1977.
 Stirling, J. (2002). Introducing neuropsychology. New York: Psychology Press.
 Stratta, P.; Daneluzzo, E.; Mattei, P. & Rossi, A. (1995). "Phasic asymmetries in phasic affective disorders. Biological Psychiatry. 38, 131-136.
 Stroop, J.R. (1935). "Studies of interference in serial verbal reactions". Journal of Experimental Psychology, 18, 643-662.
 Tabares-Siesdedos, R.; Balanaz-Martinez, V.; Salazar-Fraile, J.; Selva-Vera, G.; Leal-Sercos, C. & Gomez-Beneyto, M. (2003).  "Specific executive/attentional deficits in patients with schizophrenia or bipolar disorder who have positive family history of psychosis". Jornal of Psychiatric Research. 37, 479-486.
 Tohen, M.; Hennen, J.; Zarate, C.M.; Baldessarini, R.J.; Strakovski, S.M.; Stoll, A.L.; Faeda, G.L.; Suppes, H.; Gebre-Medhin, P. & Cohen, B.M. (2000). "Two-year syndromal and functional recovery in 219 case of first-eoisode major affective disorder with psychotic features". American Jornal of Psychiatry. 157, 220-228.
 Van Gorp, W.G.; Altshuler, L.; Theberge, D.C.; Wilkins, J, & Dixon, W. (1998). "Cognitive impairment in euthymic bipolar patients with and without prior alcohol dependence". A preliminary study. Archives of General Psychiatry. 55, 41-6.
 Van Os, J.; Gilvarry, C.; Bale, R.; Van, Horn, E.; Tattan, T.; White, I. & Murray, R. (1999). "A comparasion of the utility of dimensional and categorical representations of psychosis". UK700 Group. Psychological Medicine. 29, 595-606.
 Weiser, M.; Reichenberg, A.; Rabinowits, J.; Kaplan, Z.; Mark, M.; Bodner, E.; Nahon, D. & Davivson, M. (2001). "Association between nonpsychotic psychiatric diagnoses in adolescent males and subsequent onset of schizophrenia". Archives of General Psychiatry. 58, 959-964.
 Woods, B.T. (1998). "Is schizophrenia a progressive neurodevelopmental disorder? Toward a unitary pathogenetic mechanism [comment]". American Jurnal of Psychiatry. 155, 1661-1670.