با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی
مقاله پژوهشی
مقایسه کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دوقطبی نوع یک و افراد غیربیمار در آزمون‌های نوروسایکولوژیک برج لندن و استروپ

احمد علی پور؛ سمیرا حسن زاده پشنگ؛ افشین صابری

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 9-30

چکیده
   ازآنجاکه نقایص شناختی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر زندگی مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی ایفا می‌کند، هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کارکرد اجرایی و توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی نوع یک مزمن و حاد و مقایسه عملکرد آن‌ها با گروه غیربیمار است. روش: این مطالعه یک پژوهش توصیفی ـ مقایسه‌ای است که طی آن عملکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آموزش تلفیقی مادر ـ محور و تأثیر آن بر نشانگان کمبود توجه و بیش‌فعالی کودکان

فاطمه سلامی؛ حسن عشایری؛ مهناز استکی؛ ولی اله فرزاد؛ رویا کوچک انتظار

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 31-44

چکیده
  مقدمه: اهدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی مبتنی بر یکپارچگی حسی و کارکردهای اجرایی به مادران دارای کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش‌فعال و تأثیر آن بر نشانگان اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی است. روش: طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. بدین منظور از بین مادران دانش‌آموزان مقطع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی موسیقی‌درمانی و نوروفیدبک بر کاهش درد افراد مبتلا به اختلال نشانه جسمانی

مهدیه رحمانیان؛ زهرا سروریان؛ مریم زمانی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 45-56

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی و مقایسه موسیقی‌درمانی و نوروفیدبک به‌عنوان دو روش غیرتهاجمی، بر کاهش درد بیماران اختلال نشانه جسمانی انجام گرفته است. روش: گروه نمونه در این پژوهش 86 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران بودند که به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس شکایات دردهای جسمانی و تشخیص پزشکان انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش نورون‌های آینه‌ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال

سجاد پارسایی؛ رسول عابدان زاده؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 57-74

چکیده
  مقدمه: تصویرسازی ذهنی مهارتی است که یک ورزشکار باید همواره بر روی آن کارکرده و در زمان مسابقه آن را با اعتمادبه‌نفس بالا در جهت رفع استرس و عملکرد بهتر بکار ببرد. هدف این پژوهش بررسی نقش نورون‌های آینه­ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و با استفاده از طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه حافظه آشکار (حافظه یادآوری و بازشناسی) در زنان مبتلا به پراشتهایی عصبی و عادی

غلامحسین جوانمرد؛ فروغ عبیری

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 75-90

چکیده
  مقدمه: رابطه تن و شناخت ازجمله مباحث مربوط به یکپارچگی جنبه‌های مختلف انسان است و به نظر می‌آید جنبه‌های مختلف عصبی روان‌شناختی جدا از هم نیستند. این پژوهش با هدف مقایسه حافظه آشکار (حافظه‌های یادآوری و بازشناسی) زنان مبتلا به پراشتهایی عصبی و زنان عادی انجام شد. روش: این یک مطالعه توصیفی از نوع پس رویدادی بود. نمونه آماری شامل دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمی

الهام اصغری؛ محمدعلی نظری؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ اسماعیل احمدی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 91-106

چکیده
  امروزه نتایج پژوهش‌ها حاکی از این است که امواج مغزی در حالات روان‌شناختی مختلف تغییر می‌کنند. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر چالش شناختی بر الگوی الکتروآنسفالوگرافی کمّی است. داده‌های qEEG در افراد راست دست ثبت شدند که شامل 13 دانشجوی پسر و 13 دانشجوی دختر بودند. برای ثبت امواج مغزی، الکترود بر روی ناحیه CZ نصب شد. آزمودنی‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز بین افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی در شهر تهران

سید یونس محمدی؛ علی پورمجیدی

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1395، صفحه 107-116

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز بین افراد دچار سوءمصرف مواد و عادی صورت گرفت. روش: جامعه آماری در این پژوهش شامل پسران دچار سوءمصرف مواد که جهت ترک به مراکز وابسته به بهزیستی در سال 1395 مراجعه کرده‌اند و پسران عادی است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. حجم ...  بیشتر