با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 استادیار رفتار حرکتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: تصویرسازی ذهنی مهارتی است که یک ورزشکار باید همواره بر روی آن کارکرده و در زمان مسابقه آن را با اعتمادبه‌نفس بالا در جهت رفع استرس و عملکرد بهتر بکار ببرد. هدف این پژوهش بررسی نقش نورون‌های آینه­ای در سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال است. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است و با استفاده از طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون صورت گرفت. 30 دانشجوی دختر با روش نمونه‌گیری هدفمند با میانگین سنی 12/1±22 سال انتخاب و در سه گروه (تصویرسازی با سرعت زیاد، سرعت برابر و سرعت آهسته) قرار گرفتند. پس از اجرای دریبل بسکتبال در پیش‌آزمون، آزمودنی‌ها چهار روز متوالی به تمرین تصویرسازی پرداختند و سپس اجرای واقعی دریبل به عمل آمد. در پایان نیز در هنگام تصویرسازی ثبت امواج مغزی به عمل آمد و فعالیت نورون‌های آینه­ای به‌وسیله EEG ثبت شد. از تحلیل واریانس درون‌گروهی برای داده‌های دریبل بسکتبال و نیز فعالیت نورون‌های آینه­ای استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد همه گروه‌ها در اجرای خود پیشرفت داشتند (05/0>P)؛ با توجه به‌اندازه اثر، گروه تصویرسازی آهسته و برابر عملکرد بهتری را نشان دادند. همچنین مشخص شد که سرکوب ریتم میو در نواحی C4 و Cz در هر سه گروه ملاحظه می‌شود (05/0>P)؛ اما ناحیه C3 فقط در گروه تصویرسازی آهسته فعال شد (01/0=P). نتیجه­گیری: تصویرسازی از طریق فعال کردن نورون‌های آینه­ای موجب رمزگذاری حرکات موردنیاز برای انجام مهارت در مغز شده و این رمزگذاری موجب تسهیل مهارت حرکتی می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Mirror Neuron in Different Speeds of Basketball Dribbling's Mental Imagery

نویسندگان [English]

  • Sajad Parsayi 1
  • Rasoul Abedanzadeh 2
  • Nahid Shetab boushehri 2
  • Masoumeh Shojaee 3

چکیده [English]

Introduction: Mental imagery is an important skill that athletes should always work on and apply with high confidence; especially during competition in order to relieve stress and improve performance. The aim of this study was to investigate the role of mirror neuron on different speeds of mental imagery on basketball dribbling performance. Methods: The research method was semi-empirical and a pretest-posttest design was used. The participants were 30 female students (average age 22± 1.12) selected through a purposive sampling method and categorized in three groups of rapid-speed, equal-speed, and low-speed imagery. Following the basketball dribble function in pretests, the participants were involved in imagery for a period of four consecutive days, and were subsequently tested for the real dribble function in the posttests. They were also subjected to electroencephalographic assessment during imagery, focusing primarily on the reaction of the mirror neurons within the process. The findings were then analyzed using the intragroup analysis of variance. Findings: The results showed that dribble function in all groups improved (p≤0.05). However, investigation of the effect size indicated a significant improvement in the groups with slow-speed and equal-speed imagery compared to those receiving high-speed imagery. Mu rhythm suppression in areas C4 and Cz were observed in all groups (p≤0.05). C3 area was active only in slow-speed group. Conclusions: Mental imagery causes required movements encoding for performing skill in the brain by activating mirror neurons. In brain, this movement encoding leads to facilitation in motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Dribbling
  • imagery
  • Mirror neurons
  • Speed
  • Mental Practice
زمانی ثانی، ح.؛ فارسی، ع. ر.؛ عبدلی، ب (1392). «تأثیر سرعت­های مختلف تصویرسازی حرکتی بر دریبل فوتبال در بازیکنان ماهر». مطالعات روانشناسی ورزشی. شماره 6، ص 12-1. الف
 زمانی ثانی، ح.؛ فارسی، ع. ر.؛ عبدلی، ب (1392). «تأثیر سرعت­های مختلف تصویرسازی ذهنی حرکت بر عملکرد». پژوهش در علوم توان‌بخشی. 9 (7): 1189-1199. ب
سهرابی، م.؛ فارسی، ع. ر.؛ فولادیان، ج (1389). «تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدیدنظر شده تصویرسازی حرکت». نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 5، ص 24-13.
 فتحی زاده، ع.؛ سیستانی. پ.؛ ترک فر. ا.؛ محمدزاده، ح (1393). «تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکار شده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی». رشد و یادگیری حرکتی. دوره 6. شماره 3. ص: 396-385.
 نصر آزادانی، س.؛ قمرانی، ا.؛ یارمحمدیان، ا. (1392). «نورون‌های آینه­ای و نقش آن در تقلید و نظریه ذهن در کودکان طیف اوتیسم». تعلیم و تربیت استثنایی. سال سیزدهم. شماره 8، پیاپی 12.
 هادوی، ف.؛ فراهانی، ا. و ایزدی، ع. ر (1392). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی در تربیت‌بدنی. تهران: انتشارات حتمی.
 Beilock, S.L. & Gonso, S. (2008). "Putting in the mind versus putting on the green: expertise, performance time, and the linking of imagery and action". The Quarterly journal of experimental psychology, 61(6), 920-932.
 Calvo-Merino, B.; Glaser, D. E.; Grezes, J.; Passingham, R. E. & Haggard, P. (2005). "Action observation and acquired motor skills: an FMRI study with expert dancers". Cerebral cortex, 15(8), 1243-1249.
 Cumming, J.; Williams, S.E. & Murphy, S. (2012). The role of imagery in performance. Handbook of sport and performance psychology, 213-232.
 Debarnot, U. & Guillot, A. (2014). "When music tempo affects the temporal congruence between physical practice and motor imagery". Acta psychologica, 149, 40-44.
 Debarnot, U.; Louis, M.; Collet, C. & Guillot, A. (2011). "How does motor imagery speed affect motor performance times? Evaluating the effects of task specificity". Applied cognitive psychology, 25(4), 536-540.
 Filimon, F.; Nelson, J.D.; Hagler, D.J. & Sereno, M. I. (2007). "Human cortical representations for reaching: mirror neurons for execution, observation, and imagery". Neuroimaging, 37(4), 1315-1328.
 Forlenza, S. T. (2010). Imagery Speed, Task Difficulty, and Self-Efficacy: How Fast (or Slow) to Go? Doctoral dissertation, Miami University.
 Fogassi, L. (2011). "The mirror neuron system: How cognitive functions emerge from motor organization". Journal of Economic Behavior & Organization, 77(1), 66-75.
 Finke, R.A. (1989). Principles of mental imagery. The MIT Press.
 Fox, N.A.; Bakermans-Kranenburg, M.J.; Yoo, K.H.; Bowman, L.C.; Cannon, E.N.; Vanderwert, R.E.; van IJzendoorn, M.H. & et al (2015). "Assessing human mirror activity with EEG mu rhythm: A meta-analysis".
 Guillot, A. & Collet, C. (2008). "Construction of the motor imagery integrative model in sport: a review and theoretical investigation of motor imagery use". International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(1), 31-44.
Guillot, A.; Hoyek, N.; Louis, M. & Collet, C. (2012). "Understanding the timing of motor imagery: recent findings and future directions". International Review of Sport and Exercise Psychology, 5(1), 3-22.
 Hall, C. & Weinberg, R. (2000). "The four ways of imagery use: Where, when, why, and what". Sport Psychologist, 14, 119-137.
 Holmes, P.S. & Collins, D.J. (2001). "The PETTLEP approach to motor imagery: A functional equivalence model for sport psychologists". Journal of Applied Sport Psychology, 13(1), 60-83.
 Jenny, O. & Hall, C. (2009). "A quantitative analysis of athletes’ voluntary use of slow motion, real time, and fast motion images". Journal of Applied Sport Psychology.
 Jenny, O. & Munroe-Chandler, K.J. (2008). "The effects of image speed on the performance of a soccer task". Sport Psychologist, 22(1), 1-12.
 Kim, T.H. & Cruz, A. (2011). "Differences in brain activation during motor imagery and action observation of golf putting". Scientific Research and Essays, 6(15), 3132-3138.
 Lahav, A.; Saltzman, E. & Schlaug, G. (2007). "Action representation of sound: audio motor recognition network while listening to newly acquired actions". The journal of neuroscience, 27(2), 308-314.
 Louis, M.; Guillot, A.; Maton, S.; Doyon, J. & Collet, C. (2008). "Effect of imagined movement speed on subsequent motor performance". Journal of motor behavior, 40(2), 117-132.
 
 
alouin, F., Richards, C. L., Durand, A., & Doyon, J. (2008). "Reliability of mental chronometry for assessing motor imagery ability after stroke". Archives of physical medicine and rehabilitation, 89(2), 311-319.
Morris, T.; Spittle, M. & Watt, A.P. (2005). "Imagery in sport". Human Kinetics.
 Munzert, J.; Lorey, B. & Zentgraf, K. (2009). "Cognitive motor processes: the role of motor imagery in the study of motor representations". Brain research reviews, 60(2), 306-326.
 Nedelko, V.; Hassa, T.; Hamzei, F.; Weiller, C.; Binkofski, F.; Schoenfeld, M. A. & Dettmers, C. (2010). "Age-independent activation in areas of the mirror neuron system during action observation and action imagery". An fMRI study. Restorative neurology and neuroscience, 28(6), 737-747.
 Oberman, L.M.; McCleery, J.P.; Ramachandran, V.S. & Pineda, J.A. (2007). "EEG evidence for mirror neuron activity during the observation of human and robot actions: Toward an analysis of the human qualities of interactive robots". Neurocomputing, 70(13), 2194-2203.
 O, J. & Hall, C. (2009). "A quantitative analyses of athlete’s voluntary use of slow motion, real time and fast motion image". Journal of Applied Sport Psychology. 21. 15-30.
 O, J. & Munroe-Chandler, K.J. (2008). "The Effects of Image Speed on the Performance of a Soccer Task". The Sport Psychologist. 22, 1- 17.
 Pearson, D.G.; Deeprose, C.; Wallace-Hadrill, S.M.; Heyes, S.B. & Holmes, E.A. (2013). "Assessing mental imagery in clinical psychology: A review of imagery measures and a guiding framework". Clinical psychology review, 33(1), 1-23.
 Popescu. A. (2005). "The effect of different imagery ratios on learning and perfoming a gymnastic floor routine". Thesis submitted to the department of health promotion and human performance eastern Michigan University.
 Rizzolatti, G.; Fabbri-Destro, M. & Cattaneo, L. (2009). "Mirror neurons and their clinical relevance". Nature Clinical Practice Neurology, 5(1), 24-34.
 Rizzolatti, G.; Fadiga, L.; Gallese, V. & Fogassi, L. (1996). "Premotor cortex and the recognition of motor actions". Cognitive brain research, 3(2), 131-141.
 Roland, P.E. (1984). "Metabolic measurements of the working frontal cortex in man". Trends in Neurosciences, 7(11), 430-435.
Rozzi, S.; Ferrari, P.F.; Bonini, L.; Rizzolatti, G. & Fogassi, L. (2008). "Functional organization of inferior parietal lobule convexity in the macaque monkey: electrophysiological characterization of motor, sensory and mirror responses and their correlation with cytoarchitectonic areas". European Journal of Neuroscience, 28(8), 1569-1588.
 Syer, J. & Connolly, C. (1984). "Sporting body, sporting mind: An athlete's guide to mental training". Cambridge University Press.
 Veraksa, A.N. & Gorovaya, A.E. (2012). "Differences between imagery usages by elite young athletes: Soccer and Diving". Journal of Social and Behavioral Sciences, 33, 338-342.