با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد شوشتر، شوشتر، ایران.

2 مربی رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه بااینکه تکالیف هماهنگی دودستی امری روزمره و غالب است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف هماهنگی دودستی بر امواج مغزی نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) بود. روش­: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است؛ که در آن تعداد 10 زن راست‌دست و 10 زن چپ‌دست با میانگین سنی 8/42 به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. تمامی شرکت­کنندگان پنج تکلیف هماهنگی دودستی با دشواری متفاوت را انجام دادند. در حین انجام تکالیف هماهنگی دودستی فعالیت امواج مغزی ناحیه C3 و C4 توسط دستگاه EEG اندازه­گیری شد. یافته­ها: طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی تی مستقل در ناحیه C3 بین گروه راست‌دست و چپ‌دست هنگام حالت استراحت در توان موج گاما تفاوت معنی‌داری بود. همچنین در ناحیه C4 بین گروه راست‌دست و چپ‌دست در سطوح دشواری 4 و 5 تکلیف هماهنگی دودستی در توان موج دلتا در ناحیه C4 تفاوت معنی‌دار وجود داشت. نتیجه­گیری: فعالیت بیشتر در نواحی حرکتی اولیه و ناحیه حرکتی مکمل (نقاط C3 و C4) حین انجام تکلیف هماهنگی دودستی صورت گرفته است و این فعالیت بیشتر امواج در این نواحی با افزایش پیچیدگی تکلیف و دشوارتر شدن آن نیز افزایش یافته است. همچنین این یافته­های نقش ناحیه حرکتی اولیه و همچنین ناحیه حرکتی مکمل در حرکات هماهنگی دودستی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Dominant Hand and Bimanual Coordination Task Difficulty on the Brainwave of Cortical Areas in Right and Left-Handed Persons

نویسندگان [English]

  • Hadis Gholampour 1
  • MohammadReza Doostan 2

1 M.A in Motor Behavior, Tehran University, Iran.

2 Instructor of Motor Behavior, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Bimanual coordination tasks routine and dominant. So, the aim of this study was investigating the effect of handedness and bimanual coordination task difficulty on the brainwave of cortical areas. Methods: The present study is of semi-experimental type. 20 women (10 left and 10 right-handed) with a mean age of 42‏‏/8 years That were selected by Purposive sampling. Each of the participants did a five-difficulty level of bimanual coordination tasks. Findings: according to the results of analysis of variance and independent t-test in c3 between right and left-hand group there was a significant difference in gamma wave. And in level 5&4 of bimanual coordination task difficulty between two groups in delta waves there was a significant difference too. Conclusion: There was a high activity in the motor cortex, supplementary motor area (C3 & C4) during bimanual coordination task. This activity of wave increasing with enhancement tasks difficulty. This finding shown the important role of Supplementary motor area in bimanual coordination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dominant Hand
  • Bimanual Coordination
  • Waves
  • Gamma
  • Delta Wave
استکی، م.؛ عشایری، ح.؛ برجعلی، ا.؛ تبریزی، م و دلاور، ع (1386). «مقایسه اثربخشی دو روش آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در بهبود عملکرد حساب نارسایی دانش­آموزان دختر». پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. سال هفتم. شماره 4. ص 448-425.
 
حکیمی کلخوران، م.؛ خداپناهی، م.ک و حیدری، م (1390). «رابطه دست برتری با توانایی‌های دیداری ـ فضایی و انعطاف‌پذیری شناختی». مجله علوم رفتاری. دوره 5، شماره 1، ص 83-89.
 
دوستان، م.ر.؛ بویری، ک.؛ زیلایی بویری، م و صیفوریان، م (1392). «بررسی انتقال حرکت دودستی نامتقارن به حالت عکس آن: تحلیلی بر نظریه‌های حرکات دودستی». مجله رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزش. 564-553.
 
صالحی، ک (1394). رشد و تکامل حرکتی. تهران. انتشارات آزاده. صفحه 69-68.
 
علویان،  م.؛ و لسان  پزشکی، م (1376). اورژانس‌های طب داخلی. تهران. انتشارات سماط. صفحه 418.
 
علی پور، ا.؛ علی‌اکبری، م.؛ ایمانی فر، ح.ر و زراعتکار، ا (1393). «بررسی اثر دست برتری، جنسیت و سن بر ادراک زمان». فصلنامه روان‌شناختی شناختی، دوره 2، شماره 2.
 
گایتون، ای و هال، جی (1384). فیزیولوژی پزشکی گایتون، جلد دوم، بیگدلی، محمدرضا و همکاران. نشر طبیب.
 
گایتون، ای و هال، جی (2011). فیزیولوژی پزشکی گایتون‏‏/هال. ترجمه سپهری، حوری؛ قاسمی، کامران؛ فرج زاده، علی. (1391). انتشارات اندیشه رفیع.
 
لاتاش. مارک، ال. (2012). اصول کنترل حرکتی. ترجمه محمدرضا دوستان، معصومه هاشمی، سارا شمشیری، خلیل علوی، (1394). انتشارات حتمی. چاپ اول.
 
مگیل، ریچارد ای. (2005). یادگیری حرکتی (مفاهیم و کاربردها). مترجمان: واعظ موسوی، محمدکاظم. شجاعی، معصومه. (1394). انتشارات بامداد کتاب.
 
مولوی، ع.؛ حیرانی، ع و یدی تبار، ه (1390). اثر «افزایش سن و تجربه والیبال بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم». نشریه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ایران، دوره 6، صفحه 3-2
 
Donchin, O., Gribova, A., Steinberg, O., Bergman, H. & Vaadia, E. (1998). "Primary motor cortex is involved in bimanual coordination". Nature, 395(6699), 274-278.
 
Houweling, S., van Dijk, B.W., Beek, P.J. & Daffertshofer, A. (2010). "Cortico-spinal synchronization reflects changes in performance when learning a complex bimanual task". Neuroimage, 49(4), 3269-3275.
 
Ivry, R., Diedrichsen, J., Spencer, R., Hazeltine, E. & Semjen, A. (2004). A cognitive neuroscience perspective on bimanual coordination and interference. In Neuro-behavioral determinants of interlimb coordination (pp. 259-295). Springer US.
 
Kourtis, D., De Saedeleer, L. & Vingerhoets, G. (2014). "Handedness consistency influences bimanual coordination: a behavioural and electrophysiological investigation". Neuropsychologia, 58, 81-87.
 
Kourtis, D., De Saedeleer, L. & Vingerhoets, G. (2014). "Handedness consistency influences bimanual coordination: a behavioural and electrophysiological investigation". Neuropsychologia, 58, 81-87.
 
Lenhard, A. & Hoffmann, J. (2007) "Constant error in aiming movements without visual feedback is higher in the preferred hand". Laterality, 12, 227 - 238.
 
Malmivuo, J. (2012). "Comparison of the properties of EEG and MEG in detecting the electric activity of the brain". Brain topography, 25(1), 1-19.
 
Mapp, A. P., Ono, H. & Barbeito, R. (2003). "What does the dominant eye dominate? A brief and somewhat contentious review". Attention, Perception, & Psychophysics, 65(2), 310-317.
 
Marquez, J., Conley, A., Karayanidis, F., Lagopoulos, J. & Parsons, M. (2015). "Anodal direct current stimulation in the healthy aged: Effects determined by the hemisphere stimulated". Restorative Neurology and Neuroscience. 33: 509-519
 
Meister, I. G., Foltys, H., Gallea, C. & Hallett, M. (2010). "How the brain handles temporally uncoupled bimanual movements". Cerebral Cortex, bhq048.
 
Rueda-Delgado, L.M., Solesio-Jofre, E., Serrien, D.J., Mantini, D., Daffertshofer, A. & Swinnen, S. P. (2014). "Understanding bimanual coordination across small time scales from an electrophysiological perspective". Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 47: 614-635.
 
Serrien, D. J., Sovijärvi-Spapé, M.M. & Farnsworth, B. (2012). "Bimanual control processes and the role of handedness". Neuropsychology, 26(6), 802.
 
Serrien, D.J., Sovijärvi-Spapé, M.M. & Farnsworth, B. (2012). "Bimanual control processes and the role of handedness". Neuropsychology, 26(6), 802.
 
Swinnen, S.P., Gooijers, J., Leuven, K. & Leuven, B. (2015). "Bimanual coordination: Introduction to systems". Brain mapping. 2:475-82.
 
Swinnen, S.P., Vangheluwe, S., Wagemans, J., Coxon, J.P., Goble, D.J., Van Impe, A. & Wenderoth, N. (2010). "Shared neural resources between left and right interlimb coordination skills: the neural substrate of abstract motor representations". Neuroimage, 49(3), 2570-2580. ‏
 
Tallal, P., Miller, S. & Fitch, R.L. (1993). "Neurobiological Basis of Speech: A Case for the Preeminence of Temporal Processing". Annals of the New York Academy of Sciences. 682: 27-47.
 
Toyokura, M., Muro, I., Komiya, T. & Obara, M. (1999). "Relation of bimanual coordination to activation in the sensorimotor cortex and supplementary motor area: analysis using functional magnetic resonance imaging". Brain research bulletin, 48(2), 211-217. ‏