دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، اسفند 1395، صفحه 7-116 

مقاله پژوهشی

تأثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون‌های آینه‌ای ورزشکاران مبتدی

صفحه 9-26

الهام حاتمی شاه میر؛ مهدی شهبازی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ الهام شیرزاد


بررسی تسهیل و تداخل معنایی اثر استروپ بر دوره بی‌پاسخی روان‌شناختی

صفحه 93-106

سعید البوغبیش؛ ناهید شتاب بوشهری؛ افخم دانشفر؛ رسول عابدان زاده