با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. تهران.

2 دانشجوی دکترای روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه مغز و ناحیه پیشانی و بخصوص قشر پره فرونتال در تصمیم‌گیری نقش پراهمیتی دارند و از طرفی، نقص در کارکرد ناحیه پیشانی در الکسی تایمیا نیز مطرح شده است، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط سبک‌های تصمیم‌گیری با الکسی تایمیا انجام یافت. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی ـ همبستگی است که در آن، 257 دانشجو (114 مرد و 143 زن) به روش تصادفی چندمرحله‌ای از دانشگاه‌های پیام نور مراکز بناب و تبریز انتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس (1995) و الکسی تایمیا تورنتو ـ20، در مورد آن‌ها اجرا شد. داده‌ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نقش پیش‌بینی‌کنندگی الکسی تایمیا در تبیین سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی، اجتنابی و شهودی را تأیید کرد. به‌گونه‌ای که پیش‌بینی شد با افزایش الکسی تایمیا، سبک تصمیم‌گیری عقلایی افزایش و سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و شهودی کاهش یابد. همچنین از بین سه عامل الکسی تایمیا، تنها عامل مؤثر بر سبک تصمیم‌گیری عقلایی، تفکر عینی و تنها عامل مؤثر بر سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و شهودی، دشواری در تشخیص احساسات، شناسایی شد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در اساس زیستی تصمیم‌گیری و الکسی تایمیا، اشتراکاتی وجود داشته باشد. این نقص به‌احتمال‌زیاد در کارکرد قشر پره فرونتال که در تصمیم‌گیری اخلاقی فعال می‌شود و نقص در تبادل اطلاعات از قسمت راست به قسمت چپ آن، رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alexithymia and Decision Making Styles: A Study of the Relation between both Constructs in a Nonclinical Group

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Rogayeh Mohammadi Garegozlo 2

1 Professor, Departmen of Psychology, Payam Noor University, Iran.

2 PhD Student of Psychology, Payam Noor University, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Due to the important role of the brain and frontal area, especially the prefrontal cortex, in decision-making and also proposing defects in the functioning of frontal area in alexithymia, the aim of the present study was to examine the relationship between decision making styles and alexithymia. Method: In the present descriptive-correlational study, 257 university students (114 males and 143 females) were selected among Payam Noor Universities of Bonab and Tabriz by multistage random sampling and both Making Styles Questionnaire of Scott and Bruce (1995) and Twenty-Item Toronto Alexithymia Scale were administered among the subjects. The obtained data were analyzed by Pearson correlation test and multiple linear regression analysis. Findings: The results approved the predictive role of alexithymia in explaining the decision making styles of rational, avoidance, and intuitive. As predicted, increasing alexithymia leads to increasing rational decision making style, and decreasing avoidance and intuitive decision making styles. However, among three factors of alexithymia, concrete thinking was recognized as the only effective factor in rational decision making style, and difficulty in identifying emotions as the only effective factor on avoidance and intuitive decision making styles. Conclusion: It seems that there should be common points in the biological basis of decision making and alexithymia. This defect is most likely to occur in the prefrontal cortex function which is activated in ethical decision making, and defects in exchanging information from its right side to the left side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • Decision Making Styles
  • university students
اکبری، م و زارع، ح (1391). «پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و ارتباط آن با هیجان طلبی و سبکهای تصمیم‌گیری». فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش در سلامت روان‌شناختی؛ 6(1): 57-65.
 
بشارت، م.ع.؛ حدادی، پ.؛ رستمی، ر و صرامی فروشانی، غ.ر (1390). «بررسی آسیب­های عصب شناختی در بیماران مبتلا به ناگویی هیجانی». روانشناسی معاصر؛ 6(1): 3-12.
 
تابش، ف و زارع، ح (1391). «تاثیرآموزش مهارت های هوش هیجانی بر سبک­های تصمیم­گیری عقلایی، شهودی، اجتنابی، وابسته و آنی». مجلهعلومرفتاری؛ 6(4): 323-329.
 
جوانمرد، غ.ح و محمدی قره قوزلو، ر (1394). «مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی». دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی؛ 4(7): 120-132.
 
زارع،  ح و اعراب  شیبانی،  خ  (1390). «بررسی پایایی و روایی پرسشنامه سبک های تصمیم گیری در دانشجویان ایرانی». مجلهپژوهشهایروانشناختی؛ 14(2): 112-125.
 
زارع، ح و عبدالله زاده، ح (1391). مقیاسهای اندازه گیری در روانشناسی شناختی. تهران: آییژ.
 
زکی­یی، ع و کرمی، ج (1391). «رابطه الکسی تایمیا، باورهای غیرمنطقی الیس، عاطفه مثبت و عاطفه منفی با اختلال‌های روانی در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه». پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی.
 
علیزاده فرد، س (1391). «بررسی رابطه الکسی تایمیا و بیماری زخم معده: آیا پرخاشگری یک متغیر واسطه ای است»؟ روان شناسی سلامت؛ 1(4): 71-83.
 
هاشمی، ت.؛ خلیل زاده بهروزیان، س و ماشینچی عباسی، ن (1391). جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان. دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی؛ 1(2): 6-13.
 
Aftanas, L.I. & Varlamov, A.A. (2007). "Effects of alexithymia on the activity of the anterior and posterior areas of the cortex of the right hemisphere in positive and negative emotional activation". Neurosciences and Behavioral Physiology; 37: 197-219.
 
Appelt, K.C., Milch, K.F., Handgraaf, M. J.J. & Weber, E. U. (2010). "Much ado about very little (so far)? The role of individual differences in decision making". Retrieved July 10, 2015, from www.kirstinappelt.com.
 
Bermond, B., Vorst, H.C., M. & Moormann, P.P. (2006). "Cognitive neuropsychology of alexithymia: Implications for personality typology". Cognitive neuropsychiatry; 11: 332-360.
 
Delazer, M., Zamarian, L., Bonatti, E., Walser, N., Kuchukhidze, G., Bonder, T., Benkem T. & et al. (2011). "Decision making under ambiguity in temporal lobe epilepsy: Dose the location of the Underlying structural abnormality matter"? Epilepsy & Behavior; 20: 34-37.
 
De Rick, A. & Vanheule, S. (2007). "Alexithymia and DSM-IV personality disorder traits in alcoholic inpatients: A study of the relation between both constructs". Personality and Individual Differences; 43(1): 119-129.
 
Franken, I.H.A. & Muris, P. (2005). "Individual differences in decision-making". Personality and Individual Differences; 39: 991–998.
 
Grabe, H.G., Spitzer, C. & Freyberger, H.J. (2004). "Alexithymia and Personality in Relation to Dimensions of Psychopathology". American journal of psychiatry; 161: 1299–1301.
 
Hadizadeh Moghadam, A., Tehrani, M. & Amin, F. (2011). "Study of the Relationship between Emotional Intelligence (EI) and Management Decision Making Styles". World Applied Sciences Journal; 12(7): 1017-1025.
 
Hardie, S.M. & Wright, L. (2013). "The relationship between Revised Reinforcement Sensitivity Theory (rRST), handedness and indecision". Retrieved July 16, 2015, from core.ac.uk/download/pdf/17340063.pdf
 
Hesse, C. & Floyd, K. (2011). "Affection mediates the impact of alexithymia on relationships". Journal of Personality and Individual Differences; 50: 451-456.
 
Hesse, C. & Floyd, K. (2008). "Affectionate experience mediates the effects of alexithymia on mental health and interpersonal relationships". Journal of Social and Personal Relationships; 5: 793–810.
 
Kokkonen, P., Karvonen, J.T., Veijola, J., Laksy, K., Jokelainen, J., Jarvelin, M.R. & et al. (2001). "Prevalence and sociodemographic correlates of alexithymia in a population sample of young adults". Compr Psychiatry; 42(6): 471-6.
 
Kraaij, V., Pruymboom, E. & Garnefski, N. (2002). "Cognitive coping and depressive symptoms in the elderly: a longitudinal study". Aging Meant Health; 6: 275–281
 
Krystal, J.H., Giller, E.L. & Ciccheti, D.V. (2010). "Assessment of alexithymia in posttraumatic stress disorder and somatic illness: Introduction of a reliable measure". Psychosomatic medicin; 49: 84 – 94.
 
Lang, S., Stopsack, M., Grabe, H.J., Spitzer, C., Völker, K. & Barnow, S. (2011). "Alexithymia in borderline personlity disorder: Clinical and neurophysiological findings". Biological Psychology; (im Druck) (3.348)
 
Luminet, O. (2006). "Alexithymia and level of processing: evidence for an overall deficit in remembering emotional words". J Res Personal; 40: 713-733.
 
Lumley, M.A. & Sielky, K., (2000). "Alexithymia, gender, and hemispheric functioning". Comprehensive Psychiatry; 41: 352–359.
 
Makvandi, B. (2013). "The Correlation of Alexithymia with emotional intetelligence, depression, and anxiety in the students of Ahvaz Islamic Azad University". MA thesis.
 
Messina, A., Beadle, J.N. & Paradiso, S. (2014). "Towards a classification of alexithymia: Primary, secondary and organic". Journal of Psychopathology; 20: 38-49.
 
Monte barocci, O., Codis poti, M., Baldaro, B. & Rossi, N. (2004). "Adult attach ment style and alexitthymia". Personality and Individual Differences; 36: 499-507.
 
Panksepp, J. (2004). Textbook of Biological Psychiatry. Hoboken, NJ: Wiley- Liss.
 
Parker, J.D.A., Taylor, G.J. & Bagby, R.M. (2003). "The 20-Item Toronto Alexithymia scale III. Reliability and factorial validity in a community population". Journal of psycho somatic Research; 55: 69-275.
 
Picardi, A., Toni, A. & Caroppo, E. (2005). "Stability of alexithymia and its relationships with the 'big five' factors, temperament, character, and attachment style". Psych other Psychosom; 74:371−378.
 
Porcelli, P., Bagby, R.M., Taylor, G.J., Decarne, M. & Toderello, O. (2003). "Alexithymia as predictor of treatment outcome in patients with FGIO". Psychosomatic Medicine; 65: 911-918.
 
Ratcliff, R., Philiastides, M.G. & Sajda, P. (2009). "Quality of evidence for perceptual decision-making is indexed by trial-to-trial variability of the EEG". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America; 106: 6539-6544.
 
Somers, M., Sommer, I., Boks, M. & Kahn, R. (2009). "Hand-preference and population schizotypy: a meta-analysis". Schizophr Res; 108 (1- 3): 25-32.
 
Sternberg, R. (2006). Cognitive psychology (4th Ed.). Thomson, wadsworth.
 
Tambe, A. & Krishnan, V.R. (2000). "Leadership in decision-making". Indian Management; 39(5): 69-79.
 
Taylor, G.J. & Bagby, M. (2000). An overview of the alexithymia construct. In R. Bar-On & J. D. A. Parker (Eds.). The handbook of emotional intelligence, SanFrancisco: Jossey-Bass: 263-76.
 
Vanheule, S., Desmet, D., Meganck, R. & Bogaerts, S. (2007). "Alexithymia and interpersonal problems". Journal of Clinical Psychology; 63(1): 109-117.
 
Walter, H., Abler, B., Ciaramidaro, A. & Erk, S. (2005). "Motivating forces of human actions Neuroimaging reward and social interaction". Brain Research Bulletin; 67: 368–381.
 
Weinz, H. & Koontz, H. (1993), Management: A Global Perspective. International Edition, Tenth Edition, New York, p 222.