با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بایوفیدبک و درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک بر کاهش سردرد افراد مبتلا به میگرن صورت گرفته است روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه آزمایشی با حجم نمونه 10 نفر که به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ابتدا از آزمودنی‌ها پیش‌آزمون به‌وسیله QEEG (الکتروانسفالوگرافی کمی) گرفته شد و سپس به‌طور تصادفی در دو گروه 5 نفری بایوفیدبک و درمان ترکیبی (نوروبایوفیدبک) قرار گرفتند و هر دو گروه به مدت 20 جلسه و سه روز در هفته آموزش دریافت کردند و سپس پس‌آزمون از هردو گروه گرفته شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح معناداری (05/0 p£) درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک منجر به کاهش علائم سردرد میگرن می‌شود داده‌ها با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شدند. نتیجه‌گیری: این مطالعه امکان کارایی درمان ترکیبی نوروبایوفیدبک در بهبود سردرد میگرن را نشان می‌دهد. راهبردهای درمان جدید بدون عارضه و غیرتهاجمی برای درمان میگرن محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparision of Effectiveness of Biofeedback and Neuro-biofeedback Training on Reduction of Headache Migraine

نویسندگان [English]

  • Mohammad Oraki 1
  • Nepton Tehrani 2

1 Associate of psychology, Payam Noor University, Iran.

2 MA of Psychology, Payam Noor University, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was the effectiveness of biofeedback and Neuro-biofeedback training on reduction of headache migraine. Method: This study was quassi experimental one with pre-test and post- test. The sample included 10 patient who were randomly selected. First the subject had pre –test by QEEG and then, They were Randomly place in two groups. They participated in 20 session Neurofeedback and biofeedback training protocols. To evaluate Brain, were used. Data were analyzed by covariance analysis (ANCOVA). Findings: Results indicated that The result Showed that Neuro-biofeedback training group in the compariation to the single biofeedback training (pConclusion: According to the result it could be claimed that Neuro-biofeedback training can be considered as, new noun invading treatment of migraine pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofeedback
  • Neuro-biofeedback
  • Migraine
ساعدی، س (1390). «مقاله مقایسه اثربخشی دارودرمانی و تصویرسازی ذهنی و تنش‌زدایی تدریجی همراه با بایوفیدبک بر سردردهای بیماران مبتلا به میگرن شهر اهواز». پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
 
سپهری، ف و عسکری، ک (1393). «اثربخشی بایوفیدبک اکترومیوگرافی همراه با آموزش آرمیدگی بر کاهش طول سردردهای میگرن» مجله پزشکی ارومیه، شماره هفتم، ص 683- 674.
 
سید میر زمانی، م. د؛ تجلی، پ و مزارعه زاده، پ (1392). «مقاله مقایسه اثربخشی دارودرمانی و تلفیق درمان دارویی با بایوفیدبک بر علائم سردرد و خود کارآمدی درد بیماران مبتلا به میگرن». فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی. سال چهارم، شماره 13 بهار.
 
مشکانی فرهانی، د و مولایی، ع (1394). «مقاله اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر روی سردردهای اولیه در پرسنل نظامی». مجله طب نظامی. دوره 17 شماره 4- صفحه 239- 231 زمستان 94.
 
Andrasick, W. (2010). "NeuroFeedback Treatment -induced relaxation: Application to tension headache". Journal of Behavioral Therapeutic Experimental Psychiatry. 1970; 1:205-211.
 
Bener, A., Swadi, H., Qassimi, E. & Uduman, S. (1998). "Prevalence of, headache& migraine in school children in the United Arab Emirates". Ann Saudi Med; 18(6): 522-524.
 
Gauthier, J., Fradel, C. & Roberge, C. (1988). "The Differential Effects of Biofeedback in the Treatment of Classical and Common Migraine". Headache: J Head and Face Pain; 28(1), 39-46.
 
Goslin, R., Gray, R., McCroy, D., Ponzien, D., Rains, J. & Hosselblad, V. (2009) Behaviral and Psychological Treatments for Migraine Headaches Proper for the Agency for Health Care Policy and research under contract. 290.94.20-2.
 
Hammand, D.C. (2007). "What is neurofeedback, comprehensive Neurofeedback bibliography update"? J Neurotherapy. 11(3)45-60.
 
Hammand, D.C. (2003). "QEEG; Guided Neurofeedback in the treatment of OCD". Journal of Neurotherapy. Vol. 7 (2).25-51
 
Hermann, C., Blanchard, E.B. & Flor, H. (1997). "Biofeedback treatment for pediatric migraine: prediction of treatment outcome". J Consult Clin Psychol; 65 (4):611-6
Lipton, R., Stewart, W., Diamond, S., Diamond, M. & Reed, M. (2001). "Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American Migraine Study II". Headache; 41:646-57.
 
MacKenzie, R., Ehrisman, W. & Montgomery, P.S. (1974). "The treatment of headache by means of electroencephalographic feedback". Hedache. 13; 164-172
 
Mathew, N. (2001). "Pathophysiology, epidemiology, and impact of migraine". Clin Cornerstone; 4:1-17.
 
Mullally. W.J., Hall, K. & Goldstein, R. (2009). "Efficacy of Biofeedback, In the Treatment of Migraine and Tenssion Type Headaches". Pain 12.1005
 
Siniatchkin, M., Hierunder, A., Kroop, P. & Gerber, W.D. (2000). "Self-regulation of slow cortical potencials in children with migraine: an exploratoty study". Appl psychological EEG biofeedback 25(1):13-32
 
Stokes, D.A. & Lappin, M.S. (2010). "Neurofeedback and biofeedback with 37 migraineurs: Article notes a clinical outcome study". Behav Brain Funct; 6:9. 10186/1744-9081-6-9.
 
Stokes, D.A. Lappin, M.S. (2008). EEG biofeedback neuroencephalography and themal biofeedback with 37 migraine. EEG Spectum clinical interchange conference LosAngeles CA, April 25.
Walter, J. (2011). "QEEG Guided Neurofeedback for Recurrent Migraine Headaches". Vol 42 No1
 
Wigton, N. (2009). "Neurofeedback research (SMR) Biofeedback, treatment for headaches". EEG.L.Pc, BCN raintree. 9260-357: 22-23.
 
Yucha, A. & Montgomery. D. (2008). Text book of Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback, P: 15.