با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور. ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از تحقیق حاضر برآورد مقدماتی ساخت و تعیین پایایی و روایی پرسش‌نامه حافظه بوده است. روش: کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی 1396 جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که از بین آن دانشجویان 250 نفر (200 دختر و 50 پسر) به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. جهت سنجش متغیر حافظه از پرسش‌نامه تحلیل عاملی اکتشافی محقق ساخته استفاده گردید. داده‌های تحقیق از طریق نرم‌افزار Spss و Amos تجزیه و تحلیل گردیدند. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ اکتشافی است. یافته‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش‌نامه تحلیل عاملی شده حافظه از 12 ماده و دو عامل حافظه مربوط به اتفاقات آینده (7 ماده) و حافظه مربوط به اتفاقات گذشته (5 ماده) تشکیل شده است. پایایی ماده‌ها از طریق بازآزمایی 75/0 و از طریق آلفای کرونباخ کاملاً رضایت‌بخش و روایی ماده‌ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه با گذشت زمان خیلی از پرسش‌نامه‌های حافظه کارایی دقیق خود را از دست می‌دهند لذا با کمک پرسش‌نامه حاضر می‌توان موضوع حافظه که بر مبنای تحقیقات جدید پایه‌گذاری شده است را سنجید و از پرسش‌نامه یاد شده می‌توان در موقعیت‌های مختلف استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Elementary Estimation of Construction & Determination of the Characteristics of the Psychometrics of the Memory Questionnaire

نویسنده [English]

  • Karim Savari

Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of the present study is elementary estimation & to determine the characteristics of the psychometrics of the memory questionnaire. Methods: The students of Ahwaz Payam Noor University at the academic year of 1396 are my statistical community of the present study that among them 100 people (70 girls & 30 boys) was selected voluntarily. In order to assess the memory variable, I used the questionnaire of investigated factoring analysis. The data assessment was analyzed by the use of Amos & SPSS software. The method of the present study is in the form of despriptive – exploratory. Finding: investigated factoring analysis showed that the questionnaire of the memory skilled analysis includes 12 articles & 2 factoring memory of future events(7 items) & the memory related to the past events (5 items). The reliability of the items was proved through cronbach Alpha & was quit. Satisfactory, & the validity of the items was proved through the skilled analysis. Conclusion: With due attention to the passing of the time, a lot of the memory questionnaires will lose their accurate efficiency, so, with the use of the present study, we can assess the memory subject, whitch is grounded on the new researches & we can use it in the different situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory Related to the Future Events
  • Memory Related to the Past Events
کرمی نوری، ر (1378). «چند نوع حافظه داریم: دیدگاه چند سیستمی». فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، شماره 1، (2 و 3)، 33-43.
 
گنجى، ح (1372). روان‏شناسى عمومى، جلد دوم، تهران: انتشارات بعثت.
 
هرگنهان، بى.آر (1377). مقدمه‏اى بر نظریه‏هاى یادگیرى، ترجمه على‏اکبر سیف، جلد چهارم، تهران: انتشارات دوران.
 
Alloway, T.P., Gathercole, S.E., Kirkwood, H.J. & Elliott, J.E. (2009). "The cognitive and behavioural characteristics of children with low working memory". Journal of Child Development, 80: 606-621.
 
Atkinson. R.C. & Shiffrin. R. (1968). Human memory: a proposal system and its control processes. Psychology of thinking and motivation. l2. Advances in research theory. New York. Academic press.
 
Azouvi, P., Vallat-Azouvi, C. & Belmont, A. (2009). "Cognitive deficits after traumatic coma". Progress in Brain Research, 177: 89-110.
 
Bennett, P.C., Ong, B. & Ponsford, J. (2005). "Measuring executive dysfunction in an acute rehabilitation setting: Using the dysexecutive questionnaire (DEX)". Journal of the International Neuropsychological Society, 11(4): 376-385.
Best, J.R. & Miller, P.H. (2010). "A developmental perspective on executive function". Child Development, 81(6): 1641-1660.
 
Bower, G.H. (2000). A brief history of memory research. In E. Tulving & F. I. M. Craik (Eds). The Oxford Handbook of Memory (pp. 3-32). New York: Oxford University Press.
 
Burgess, P. & Shallice, T. (1997). "The relationship between prospective and retrospective memory: Neuropsychological evidence". Cognitive models of memory, 249-256.
 
Bruno, R. & Matthews, A.J. (2011). "Prospective and retrospective memory problems in regular Ecstasy consumers: Is it just about the Ecstasy"? Open Addict J. 4: 17-18.
 
Chevignard, M., Pillon, B., Pradat-Diehl, P., Taillefer, C., Rousseau, S., Le Bras, C. & et al. (2000). "An ecological approach to planning dysfunction: Script execution". Cortex, 36(5): 649-669.
 
Craik, F.I.M. & Lockhart, R.S. (1972). "Levels of processing: A framework for memory research". Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11. 671–684.
 
Einstein, G.O. & McDaniel, M.A. (1990). "Normal aging and prospective memory". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16, 717–726.
 
Eysenck, M. & Keane, M. (2005). Cognitive psychology. Book craft ltd. London.
 
Eysenck, M.W. (2000). Psychology: A student’s handbook. Psychology press.
 
Guynn, M.J., McDaniel, M.M.A. & Einstenin, G.O. (1998). "Prospective memory: When reminders fail". Memory & Cognition. 26, 287-298.
 
Mayes, A.R., Gooding, P.A. & Eijk, R.V. (1997). "A new theoretical framework for explicit and implicit memory". Psyche, 3(2).
 
Miller A.R., Baratta C., Wynveen C. & Rosenfeld J.P. (2010). False Memory: P300 Amplitude, Topography, and Latency, Northwestern University.
Nigro, G. & Cicogna, P. (1999). "Comparison between time-based and event-based prospective memory tasks". Ricerche di Psicologia, 3, 55–68.
 
Schacter, D.L. & Tulving, E. (1994). Memory Systems. USA: Bradford Books.
 
Simons, J.S., Scholvinck, M.L., Gilbert, S.J., Frith, C.D. & Burgess, P.W. (2006). "Differential components of prospective memory"? Neuropsychologia, 44 (8), 1388-139.
 
Squire L.R. & Knowlton, B.J. (1994). Memory, hippocampus and brain systems. Cognitive Neuroscience (M.S. Gazzaniga, ed.) pp. 825-837. MIT Press, Cambridge, MA.
 
Sunderland, A., Harris, J. & Badeley, A. (1984). Assessing everyday memory after severe head injury. London: Academic press.
 
Tulving, E., Kapur, S., Markowitsh, H.J., Craik, F.I.M., Habib, R. & Haule, S. (1994). "Neuroanatomical auditory sentence recognition". Proceeding of the Natinal Academy of Science, 91, 2016-2020.
 
Tulving, E. (1987). "Multiple memory systems and consciousness". Human Neurobiology, 6, 67-80.