با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد واحد شوشتر،شوشتر،ایران.

2 مربی رفتار حرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران.

چکیده

مقدمه: تکنیـک­هـایی که مستقیماً فعالیت قشر مغز را مورد بررسی و تنظیم قرار می­دهند قابلیت خوبی برای بهبـود حافظه­ی کاری و زمان واکنش دارند. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر تحریک مغناطیسی فراجمجه­ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش در دختران ورزشکار است. روش: روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با استفاده از دو گروه و با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون انجام شد. تعداد 30 نفر از دانش آموزان ورزشکار دختر شهرستان شادگان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب و در فرایند تحقیق شرکت کردند. ابتدا یک پیش‌آزمون گرفته شد. بدین ترتیب که از تمام شرکت‌کنندگان آزمون زمان واکنش و نیز آزمون حافظه کاری به عمل آمد. پس از آن شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی به دوگروه تحریک الکتریکی مغز و گروه کنترل تقسیم شدند. مرحله اکتساب به صورت 2 جلسه یک روز در میان برگزار شد. نتایج: نتایج نشان داد که تحریک مغناطیسی مغز سبب بهبود حافظه کاری پیش رونده، پس­رونده، کنترل ذهنی، حافظه منطقی، بازنگری و یادگیری تداعی­ها شد. همچنین سبب کاهش زمان واکنش ساده و انتخابی می­شود. نتیجه­گیری: در یک نتیجه گیری کلی می­توان گفت که تحریک مستقیم مغز در ناحیه قشر پیش پیشانی در دانش­آزموان دختر یکی از راههای است که می­تواند موجب بهبود حافظه کاری و نیز کاهش زمان واکنش در دختران ورزشکار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Working Memory and Reaction‌time in Athlete Girls

نویسندگان [English]

  • Golandam Zamani 1
  • Mohammad Reza Doostan 2

1 Student of Mental Movement, Shooshtar University, Shoushtar, Iran.

2 Instructor of motor behavior, ,Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Aim: Introduction: Techniques that directly examine and regulate the activity of the cortex can helps to improving working memory and response time. The aim of this study was to investigate the effect of cerebral magnetic stimulation on working memory and reaction time in athlete girls. Method: This study was semi-experimental method which was carried out using two groups with pre-test- and post-test design. A sample of 30 female athletes from the city of Shadegan were selected by sampling method and participated in the research process. First, a pre-test was taken. All respondents tested the reaction time and also a working memory test was taken. Subjects were randomly divided into two groups: transcranial Direct Current Stimulation and sham group. Acquisition stage was held in 2 days and a one rest day in between. Results: The results showed that brain of transcranial Direct Current Stimulation improved the progressive working memory, postoperative, mental control, logical memory, and retrieval. It also reduces the simple reaction time and selective. Conclusion: In a general conclusion, direct brain stimulation in the prefrontal cortex in female students is one of the ways that can improve working memory and reduce the reaction time in athlete girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working memory
  • Reaction Time
  • Brain
  • of transcranial Direct Current Stimulation
  • cognitive processing
آلبوغبیش، س.؛ شتاب بوشهری، ن.؛ دانشفر، ا. و عابدان زاده، ر­(1395).­«­بررسی تسهیل و تداخل معنایی اثر استروپ بر دوره بی­پاسخی روان‌شناختی». فصلنامه عصب روانشناسی، دوره 2، شماره 7 ، 104-91.
ارکان، ا. و یاریاری،ف(1393).«تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه­ کاری در افراد سالم». فصلنامه روانشناسی شناختی ، دوره 2، شماره 2، 17-10.
اسبقی، ا.؛طالع­پسند، س.و رضایی، ع (1394).«مقایسه اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی فراقشری با تحریک مغز از روی جمجمه با جریان مستقیم الکتریکی در بیماران مبتلا به افسردگی». دوره 1، شماره 1، 85-75.
اشمیت، ر. و تیموتی، ل (2005). یادگیری وکنترل حرکتی . مترجمان: حمایت طلب، ر. و قاسمی، ع (1384).تهران: انتشارات علم و حرکت. چاپ اول.
سلطانی­نژاد، ن.؛ نجانی، و. و اختیاری، ح (1393).« اثر تحریک الکتریکی مستقیم شکنج پیشانی تحتانی راست مغز بر بهبود بازداری در افراد دارای نشانگان نقص‌توجه و بیش­فعالی». طب توانبخشی ،دوره 2، شماره 4 ، 9-1.
نوری، ل.؛ شادمهر، آ.؛ عطارباشی، ب. و قطبی، ن (۱۳۹۱). «مقایسه‌ زمان عکس‌العمل و مهارت پیش‌بینی در زنان ورزشکار و غیر ورزشکار».مجله‌­علمی­پژوهشی توان‌بخشی نوین ، دوره ۶، شماره 3، 43-37.
 
Baddeley, A.D. (2003). Working Memory Looking back and looking forward. Nature Reviews - Neuroscience, 4, 829-839.
Berryhill, E., & Jones, T. (2012). TDCS selectively improves working memory in older adults with more education. Neuroscience Letters, 521, 148-151.
 
 
Boggio, P.S., Ferrucci, R., Sergio Rigonatti, S.P., Covre, P., Nitzche, M., Leone, A.P., & Fregni, F. (2006). Effects of Trans cranial direct current stimulation on working memory in patients with Parkinson's disease. Journal of the Neurological Sciences, 249, 31-38.
Brunoni, A, R, Nitsche, M, A, Blognini, N, Bikson, M, Wagner, T, Merabet, L, et al. (2012).Clinical research with transcranial direct current stimulation (tDCS): Challenges and future directions. Brain Stimulation. 5(3), 175-195.
Clark, V. P., Coffman, B. A., Trumbo, M. C., & Gasparovic, C. (2011). Transcranial direct current stimulation (tDCS) produces localized and specific alterations in neurochemistry: a 1 H magnetic resonance spectroscopy study. Neuroscience letters, 500(1), 67-71.
Flöel, A. (2014). TDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological diseases. Neuroimage, 85, 934-947.
Furuya, S., Klaus, M., Nitsche, M.A., Paulus, and Altenmuller, E. (2014). Ceiling effects prevent further improvement of transcranial stimulation in skilled musicians. The Journal of Neuroscience, 34(41): 13834 –13839.
Marquez, J., Conley, A., Karayanidis, F., Lagopoulos, J., & Parsons, M. (2015). Anodal direct current stimulation in the healthy aged: Effects determined by the hemisphere timulated. Restorative Neurology and Neuroscience. 33: 509-519.
Melby-Lervåg, M., & Hulme,C. (2013). Is working memory training effective? A meta-analytic review. Developmental psychology,49(2), 270.
Oliveira, J.F., Tamires, A., Zan, A.T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I.M., Fregni, F., & Brunoni, A.R. (2013). Acute working memory improvement after tDCS in antidepressant-free patients with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60–64.
Robson, A.J. (2012). Analogical Reasoning and Working Memory, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/3625/.
Stagg, C. J., Jayaram, G., Pastor, D., Kincses, Z. T., Matthews, P. M., & Johansen-Berg, H. (2011). Polarity and timing-dependent effects of transcranial direct current stimulation in explicit motor learning.Neuropsychologia, 49(5), 800-804.
Teo, F., Hoy, K., Daskalakis, Z., & Fitzgerald, P. (2011). Investigating the role of current strength in TDCS modulation of working memory performance in healthy controls. Frontiers in Psychiatry, 2, 1-6.
Wang, J. (2009). Reaction-Time Training for Elite Athletes: A Winning Formula for Champions. International journal of coaching science, 3(2).
Zimerman, M., Nitsch, M., Giraux, P., Gerloff, C., Cohen, L. G., & Hummel, F. C. (2013). Neuroenhancement of the aging brain: restoring skill acquisition in old subjects. Annals of neurology, 73(1), 10-15