با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی شاهرود،شاهرود،ایران.

2 استاد گروه روانشناسی استاد روانشناسی،دانشگاه پیام نو،ایران

3 دانشیار روانشناسی ،دانشگاه پیام نور،ایران

4 استادیار روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی شاهرود،شاهرود،ایران

5 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی شاهرود،شاهرود،ایران

6 استادیارروانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی شاهرود،شاهرود،ایران

چکیده

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی رابطه سمت شکایات جسمانی و علایم افسردگی در افراد راست دست و چپ دست انجام شده است. روش: دراین تحقیق علی ـ مقایسه ای 120 دانشجوی دختر با میانگین سنی 25 سال و 5 ماه انتخاب شدند که ازاین تعداد 60 نفرراست دست و 60 نفرچپ دست بوده­اند. افراد چپ دست به شیوه در دسترس وافراد راست دست به صورت تصادفی ازهمان کلاس‌هایی که نمونه‌های چپ دست برگزیده شده بودند انتخاب گردیدند. دانشجویان راست دست وچپ دست به دوگروه افسرده وغیرافسرده تقسیم گردیدند. برای گردآوری اطلاعات ازپرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامه دست برتری ادینبورگ وفرم ارزیابی شکایات جسمانی محقق ساخته بهره گرفته شد. برای تحلیل داده­ها از روش رگرسیون لجستیک دوجمله­ای استفاده گردید. یافته­ها: یافته­ها نشان دادند که نمره نشانه­های جسمانی افراد راست دست وچپ دست به طورمعنی­داری با شکایات جسمانی طرف چپ بدن رابطه دارند. همچنین این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی­داری بین نمره افسردگی ونمره نشانه­های جسمانی افراد راست دست وافراد چپ دست وجود ندارد . نتیجه­گیری: باتوجه به شیوع بالای شکایات جسمانی درطرف چپ بدن دردانشجویان راست دست وچپ دست افسرده می­توان وجود این شکایات درسمت چپ بدن را به عنوان علامت افسردگی درنظرگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Side of Somatic Complaints and Depression Signs with Handedness

نویسندگان [English]

  • Neda hoseinian 1
  • Ahmad alipour 2
  • Alireza aghausefi 3
  • Shahnaz nouhi 4
  • maryam khalilinezhad 5
  • Hakime aghaei 6

1 M.A in Psychology, Islamic Azad University of Shahrood , Shahrood ,Iran

2 Professor of Psychology , Payame Noor University, Iran

3 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Iran

4 Assistant Professor of Psychology , Islamic Azad University of Shahrood , Shahrood ,Iran

5 M.A in Psychology, Islamic Azad University of Shahrood , Shahrood ,Iran

6 Assistant Professor of Psychology , Islamic Azad University of Shahrood , Shahrood ,Iran

چکیده [English]

Aim:The purpose of this study was to investigate the relationship between physical complaints and depression symptoms in right and left handed individuals. Method: In this causal study, 120 female students with an average age of 25 years and 5 months were selected, of which 60 were right hands and 60 left handed. Left-handed people were available in the right hands, and right-handed men were selected randomly from the classes that were selected by the left-handed. Right and left-handed students were divided into two groups: depressed and unconfirmed. Beck Depression Inventory, General Health Questionnaire (GHQ-28), Edinburgh Hand Overweight Questionnaire, and researcher-made physical complaints assessment were used to collect information. For data analysis, binomial logistic regression was used. Findings: Findings showed that the score of physical signs of right-handed and left-handed hands is significantly related to physical complaints from the left side of the body. Also, this study showed that there is no significant difference between the depression score and the physical signs of right-handed and left-handed individuals. Conclusion: Regarding the high prevalence of physical complaints in the left side of the body, in depressed right and left handed students, the presence of these complaints on the left side of the body was considered as a symptom of depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatic complaints
  • Depression
  • handedness s
برقی­ایرانی،ز. ؛ علی‌پور،ا. (1393). تعامل سبک‌های شناختی با دست برتری در دانشجویان پیام‌نور: تلویحاتی برای طراحی روش طراحی روش تدریس در نظام آموزش از راه دور، دو فصلنامه علمی-پژوهشی­ شناخت اجتماعی،126-140.
حکیمی­کلخوران، م. ؛ خداپناهی، م. ؛ حیدری، م. (1390). رابطه دست برتری با توانایی­های دیداری-فضایی و انعطاف­پذیری­شناختی، مجله علوم رفتاری ، شماره 15،83-89..
رحیمی، چ. (1393). کاربرد پرسشنامه افسردگی بک-2 در دانشجویان ایرانی، (1393).
 
90
سلگی، ز.؛ علی­پور، ا .(1391). مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آن­ها ، فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره24، 103-119.
شفیعی، ح.؛ علی پور، ا. (1390). دست برتری و جانبی شدن پردازش هیجانی چهره در کودکان؛ مجله تازه­های علوم شناختی؛ شماره50، 23-34.
عابدینی نسب، ز.؛ رحیمی، چ.؛ گودرزی، م، ع. (1390). مقایسه اثر تقدم منفی در زیر گروه های اختلال وسواس جبری، اختلالات اضطرابی دیگر و گروه بهنجار ، فصل­نامه تازه­های علوم شناختی ،سال13، شماره4، 57-70.
علی­پور، ا. ؛ آخوندی، ن. (1390). ارتباط دست برتری با سبک­های تفکر در دانشجویان، مجله روانشناسی، شماره60، 382-396.
علی‌پور،ا. ؛ صالح­میرحسینی،و. (1390). دست برتری و هوش: مقایسه هوش( کلامی و عملی) و خرده مقیاس‌های آن بین چپ دست‌ها و راست دست‌ها، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، شماره 21.
علی­پور، ا.؛ صادقی، ز.؛ محمد بیگی، ع.؛ مردانی ولندانی،ز.؛ باقریان سرارودیان، ر. (1391). آیا شخصیت افراد چپ برتر،راست برتر و دوسوتوان متفاوت است؟. تحقیقات علوم رفتاری،دوره10، شماره7، 690-697.
فرنقی،ز. ؛بادامی، ر. ؛نزاکت‌الحسینی،م.(1394). اثر برتری و نوع تمرین ( آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی،رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، شماره‌ی4، 529-548.
گل‌پرور،م. ؛صادقی،ا. (1395). رابطه‌ تعارض و سرریز شدگی کار- خانواده با شکایات جسمانی، روان‌شناسی، 77، 102-119.
گلستانه، ا.؛ سروقد، س. (1392). نقش واسطه­ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم­دهی شناختی هیجان وافسردگی واضطراب. مجله روانشناسی تحولی، شماره35، 259-270.
Bar;K.J, Greiner:w, letsch:A, Sauer:h, koble; R, (2003), Influence of gender and hemispheric lateralization on heart pain perception in major depression, Journal of psychiatric research, 37 , 345-353.
Brehm S, Bar; K.J, Sauer; H, Boettger; K, (2005), Pain perception in major depression depends on pain modality pain, 117, 97-103.
 Davidovich; S, Collishaw; S, Thapar; A, Harold; G, Thapar; A, Rice; F, (2016), Do better executive functions buffer the effect of current parental depression on adolescent depressive symptoms?, Journal of affective disorders, 54-64.
Demyttenaere; K, Bruffaerts; S, Pasada-villa; J, Gasquet; I, Kovess; V, Lepine; J, Anaermere, M.C, Berenet; S, Degirolamo; G, Morosini; P, (2013), Prevalence severity and unmet need fortreatment of mental disorders in the world health organization, Journal of American medical association, 201, 2581- 2590.
Dersh; J, Polatin; P, Gatchel, R.J, (2002), Chronic pain and psychopathology: research finding and theoretical consideration, Psychosomatic medicine, 64,773-786.
Haftgoli; N, Favrat; B, Verdon; F, Vaucher; P, Bischoff; T, Burnand; B, Herzig; L, (2010), Patients presenting with somatic complaints in general practice: depression, anxiety and somatoform disorders are frequent and associated with psychosocial stressor, BMC family practice.
Marcus; M, Yasamy; M.T, Ommeren; M, Chisholm; D, Saxena; S, (2012), Depression a global public health concern, Who Department of Mental health and substance abuse, 6-8.
Poole; L, Kidd; T, Ronaldson; A, leigh; E, Jahangiri; M, Steptoe; A, (2016) Depression 12 months after coronary artery bypass graft is predicted by cortisol slope over the day, Psychoneuroendocrinology, 155-158.
Rijavec; N, Novak Grubic; V, (2012), Depression and pain: often together but still a clinical challenge a review, Psychiatria Danabina, Vol24, No4, 346-352.
Shakoor; A, Shafqat; F, Mehmud;T, Akram; M, Riaz; S, Iqbul; Z,
    Khan; A, (2010), Frequency of depression and somatic symptoms in patients on interferon Alpha/ Ribavirin for chronic hepatitis C, J Ayub Med coll Abbottabad, No22, 6-8.
Spernal; J, lautenbacher; S , (2003), pain thresholds as a putative functional test for cerebral laterality in major depressive disorder and panic disorder, Neuropsycholologia48 , 146 – 151.
Van Horen; S, Vermeiren; J, Bolman; C, (2008), The relationship between coping styles, depressive symptoms and somatic complaints among depressive inpatients, journal of psychology, Vol64, Issue2, 78-86.
Yap; A, Tan; B.C, Prosthodont; C, kiam chua; E, (2002), Depression and Somatization in patients with tempromandibular disorders, The Journanl of The Prosthetic Dentistry , 88(5),479 – 484.