با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز بین افراد دچار سوءمصرف مواد و عادی صورت گرفت. روش: جامعه آماری در این پژوهش شامل پسران دچار سوءمصرف مواد که جهت ترک به مراکز وابسته به بهزیستی در سال 1395 مراجعه کرده‌اند و پسران عادی است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. حجم نمونه در این پژوهش 115 نفر پسر دچار سوءمصرف مواد و 115 نفر پسر عادی است. روش انجام این پژوهش به‌صورت علی مقایسه‌ای است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار ترسیم در آیینه استفاده‌شده است. نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 و روش تحلیل واریانس یک‌راهه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات در نیمکره‌های مغز افراد دچار سوءمصرف مواد و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصله از پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که افراد دچار سوءمصرف مواد در سرعت یادگیری و انتقال اطلاعات بین دو نیمکره ضعیف‌تر از افراد عادی عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison between the Speed of Learning and the Transfer of Information Between the Brain Hemispheres among Drug-Dependent and Ordinary People in Tehran City of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Younes Mohammadi 1
  • Ali Pourmajidi 2

2 Student

چکیده [English]

Introduction: This study aimed to compare the speed of learning and the transfer of information between the brain hemispheres among normal people and people with substance abuse. Methods: The study population consisted of boys with substance abuse who referred to the related centers in 1395 for giving up taking drugs and normal boys.  The sample was selected through cluster sampling. The participants were 115 normal and 115 boys diagnosed as addicted to drug abuse. The methodology of the study is causal-comparative. In order to collect data, the draw in the mirror was used as the instruments. The results were analyzed through running ANOVA using SPSS 20 software. Findings: The results showed that the speed of learning and the transfer of information between the brain hemispheres of ordinary people and people with substance abuse were statistically significant. Conclusion: As the results indicated, it can be concluded that people with substance abuse quickly learn and exchange information between the two hemispheres weaker than normal people do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Speed
  • Data Transmission
  • Hemisphere of the Brain
  • Substance Abuse
ابراهیمی مقدم، ح (1395). سبب‌شناسی، پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر ـ محرک ـ اینترنت. چاپ اول. تهران: انتشارات فارابی.##ابراهیمی مقدم، ح (1394). فیزیولوژی عمومی. تهران: انتشارات فارابی.##السون، متیو اچ. هرگنهان، بی آر (1395). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری. ویرایش نهم. مترجم علی‌اکبر سیف. تهران. انتشارات دوران.##بهاری، س. و احمدی، م (1390). «تأثیرات شناختی مواد مخدر بر عملکردهای فردی افراد وابسته به مواد مخدر». مجله روانشناسی. 2. 13-21.##خورده پز، م (1394). «مقایسه سبک‌های هویت و کیفیت زندگی بین پسران دچار سوءمصرف مواد و پسران عادی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.##ستوده، ه (1393). آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات). تهران: نشر آوای باران.##سیاح سیاری، ن. و نبوی آل آقا، ف (1394). روانشناسی تجربی. تهران: نشر روان.##صنعتی، م (1393). «تأثیر مواد مخدر بر یادگیری و کارکردهای مغزی در پسران مبتلا به سوءمصرف آمفتامین». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.##طاهری نخست، ح.ر. و همکاران (1393). راهنمای مداخلات روان‌شناختی در درمان سرپایی اختلال مصرف مواد محرک بر اساس مدل ماتریکس. تهران: انتشارات سپیدبرگ.##
Berek, D. A. (2007). Family therapy in dinical practice. Newyork, Ny. USA: JaronsonBiswas, A. K.; Haque-Nizamie,S.; Pandey, R. & Mandel, M.K. (1996). "Bilateral transfer deficit in schizophrenia: A trait marker". Psychiatry Research, 64, 115-120.##Estat. A. (2009). "Relation between substance abuse and brain in male". International journal of the addictions. 27 (7): 1185 – 1209.##Joseph. M. & Randall. M. (2014). "Identity styles in male addict". Journal of criminal justice and behavior. 690 (5): 69 – 80.##Lalaguna, J.; Ribas, C. C. & Aymerich, M. (2013). "Addictions: A Need For Specific Education". Procedia - Social and Behavioral Sciences. 141. 160 – 165.##McLaren, J.; Lemon, J.; Robins, L. & Mattick, P. (2010). Cannabis and Mental Health: Put into Context. National Drug Strategy Monograph Series. Australian Government Department of Health and Ageing. Retrieved 17 October 2010.##Peter, M. Miller. & Others (2013). "Principles of addiction". Comprehensive Addictive Behaviors and Disorders. Volume 1.Elsevier Inc. 23. ##Robert, W. (2015). Theory of Addiction. Addiction Press.##Saliceti, F. (2015). "New Addictions". Procedia - Social and Behavioral Sciences. 191. 1639 – 1643.##Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. New York. Pearson Education##