با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتارحرکتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر، ایران.

2 مربی رفتارحرکتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازخورد دامنه­ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت- دقت فیتز بود. روش: شرکت­کنندگان تحقیق حاضر دختران جوان 17 تا 25 سال بودند (48=N) که همگی سالم و راست دست بوده و داوطلبانه در پژوهش شرکت و پس از پیش آزمون به طور مساوی در چهار گروه 12 نفری قرار گرفتند و چهار بلوک 10 کوششی را تمرین نموده که کوشش شماره 40 به عنوان پس آزمون ثبت می­شد. ابزار مورد استفاده شامل قلم نوری، تبلت سایز بزرگ، لپ تاپ و مترونوم بود. تمرینات گروه اول همراه با ارائه بازخورد دقت فضایی بود، اگر تعداد ضربات خطا از چهار ضربه بیشتر می­شد، بازخورد ارائه می­شد. تمرینات گروه سوم همراه با ارائه بازخورد دقت زمانی بود، اگر میانگین فاصله زمانی بین ضربات از 250 هزارم ثانیه بیشتر می­شد، بازخورد ارائه می­شد. گروه­های دوم و چهارم نیز جفت شده گروه­های اول و سوم بودند. یافته­ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر در سطح معنی­داری 05/0 نشان داد که ارائه بازخورد مربوط به دقت فضایی بر کاهش خطای دقت فضایی و همچنین ارائه بازخورد مربوط به دقت زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی تأثیر معناداری داشته است. بین گروه­های دامنه­ای و جفت شده تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: بررسی­ها بیانگر اثربخشی هر دو نوع بازخورد است که می­توان این اثربخشی را به نقش اطلاعاتی آن نسبت داد. به نظر می­رسد با افزایش سرعت، خطای زمانبندی کاهش پیدا کرده که از استثنائات قانون مبادله سرعت- دقت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Effect of the Spatial And Temporal Bandwidth Feedback on Reducing Error of the Timing And Spatial Accuracy of the Fit’s speed Accuracy Trade off Task

نویسندگان [English]

  • Maliheh NikNam 1
  • MohammadReza Dostan 2

1 Master of Behavioral Behavior, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Shoushtar, Iran.

2 Instructor of Motor behavior, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran.

چکیده [English]

Aim:The aim of this study was to evaluate the effects of the spatial and temporal bandwidth feedback on reducing error of the temporal and spatial accuracy of the fit’s speed accuracy trade off task. Methods: The total participant in the present study was all healthy young women 17 to 25 years (N=48) and right-handed and voluntarily participated in the study and after the pre-test were divided equally into 4 groups of 12 and they practiced 4 blocks of 10 trials which trial 40 were recorded as a post-test. The apparatuses consisted one note pad‚ big size tablet‚ laptop and metronome. The first group workouts were offered along with providing bandwidth feedback related to spatial accuracy. This means that if the number of hits the error was more of 4 hit‚ was feedback related to the spatial accuracy. The third group workouts was along with the feedback from temporal accuracy‚ this means that if the average time between hits was more than 250 ms‚ feedback related to the temporal accuracy was offered. Second and fourth groups also were paired for the first and third groups. Findings: The results of ANOVA with repeated measure at the significance level of 0.05 showed that providing feedback related to the temporal accuracy has significant effect on reducing of the temporal accuracy error‚ and as well as providing feedback related to the spatial accuracy has significant effect on reducing of the spatial accuracy error. Conclusion: There wasn’t significant difference between the bandwidth and paired groups. It seems with increasing speed‚ temporal error has dropped that is one of exceptions of speed accuracy trade off.                                                                                                                                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • movement time‚ fits law‚ targets width‚ feedback
استیری، زهرا. عرب عامری، الهه. حمایت طلب، رسول. شیخ، محمود. حجازی، الهه. رهاوی، رزا. چشمی، علی. (1390). تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده. رشد و یادگیری حرکتی_ ورزشی، شماره13، ص ص: 25-5.
اشمیت، ریچارد ای. (1379). یادگیری حرکتی و اجرا، از اصول تا تمرین. ترجمه: مهدی نمازی زاده و محمدکاظم واعظ موسوی. تهران: سمت. چاپ اول.
اشمیت، ریچارد.ای  و  لی، تیموتی(2005). یادگیری و کنترل حرکتی. ترجمه: رسول حمایت­طلب و عبدالله قاسمی. (1391). تهران: انتشارات علم و حرکت.
اصلانخانی، محمدعلی. فارسی، علیرضا. زمانی ثانی، سیدحجت. فتحی رضایی، زهرا. (1390). اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال تکالیف پیش بینی انطباقی با سرعت های ثابت، افزایشی و کاهشی. رشد و یادگیری حرکتی ـ ورزشی، شماره6، ص ص: 45-21.
دلاور، علی. (1386). روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات پیام نور.
روزنبام، دیوید.(1394). کنترل حرکتی انسان. ترجمه: مهدی نمازی زاده و رسول حمایت طلب. تهران: انتشارات حتمی.
شفیع زاده، محسن. بهرام، عباس. (1384). تأثیر الگوی شنیداری و بازخورد بر قابلیت تشخیص خطا و یادگیری تکلیف زمان بندی. پژوهش در علوم ورزشی، شماره 8، ص ص: 51-35.
عظیمی، رضوان. (1392). اثر کانون توجه، پیچیدگی تکلیف و سطح مهارت بر مبادله سرعت_ دقت در دختران جوان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
عموزاده­ خلیلی، محمد. یادگاری، هما. (1382). مقایسه میزان رشد حرکات ظریف و دقیق در کودکان مهدهای کودک شهری و روستایی سمنان. مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. جلد 5، شماره 1و 2.
فلاح، مهتاب. (1395). بررسی مبادله سرعت و دقت در جهت های افقی و عمودی سطح در اندام های پروگزیمال و دیستال دست برتر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.
لاتاش، مارک ال. (1394). اصول کنترل حرکتی. ترجمه: محمدرضا دوستان، معصومه هاشمی، سارا شمشیری و خلیل علوی. تهران: انتشارات حتمی
 
Andres, R, O. Hartung, K. j. 1989. Prediction of heand movement time using fits law. Hum, Factors. 31,703-713.
 BIOWebofConferences1.                         
Christina. Rival‚ Isabelle. Olivier‚ Hadrien. 2003. Ceyte. Effects of temporal and/or spatial instructions on the speed accuracy trade off of pointing movements in children. Neuroscience letters 336. 65-69.                                                                                                                                                 
Jesse Burstyn, Juan Pablo Carrascal, and Roel Vertegaal. 2016. Fitts law and the effect of input   mapping and stiffness on flexible interactions. CHI''16, May 07-12. San Jose, CA, USA.
John de Grosbois., Matthew Heath, and Luc Tremblay. 2015. Augmented feedback influences upper limb    reaching movement times but does not explain violations of Fitts'' Law. Published online.
KONG, Jing, REN, Xiangshi. 2008. The optimal method to determine the effective target width for the application of fits low. IEICE TRANS.INF, & SYST. VOL. 90 (4).                                                       
L. Monk, Donald, J. Jagacinski. 1985. Fits law in two dimensions with hand and head movements. Ohio State University 45433. 77-95.
Mackenzie, Scott, Isokoski, Poika. 2008. Fitts throughput and the speed-accuracy trade off, fitts law lives. 5-10.
Magil, R. 2011. Motor learning: concepts and applications. Boston, MA: mcgraw-hill.
Newell K M. 2003. Schema theory Retrospectives and prospective. Res Q Exercise Sport. 74(4):8-383. 
Radwin.R. G‚ Vanderheiden.G. 1990. A method for evaluating hend controlled computer devices using fitts law. Hum factors. 32‚ 423-438.  
Schmidt, R.A, and Lee, T.D. 2005. Motor control and learning: A behavioral empgsis Champaign, IT: human kinetics.
Schweizer. Karl. 1996. The speed- accuracy transition due to task complexity. Intelligence 22. 115-128.                                                                                                                              
Steven w. Keele‚ Michael Posner. 1968. Processing of visual feedback in rapid movements. Journal of experimental psychology. Vol. 11‚ No. 1‚ 155-158. 
Yifat shorr, Alessandro Filippeschi, Daniel Gopher. 2011. Emanuele Ruffaldi and Maria Korman. Evalution of multimodal feedback effects on improving rowing competencies.