با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از اجرای تحقیق حاضر تعیین تأثیر تمرکز درونی و بیرونی توجه بر تغییرات الکتروانسفالوگرافی در مهارت پرتاپ دارت بود. روش: 14 نفر (6 زن و 8 مرد؛ میانگین سنی: 15/23 سال) از دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. شرکت­کنندگان به منظور حذف اثر ترتیب استفاده از راهبرد توجهی به روش موازنه متقابل به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند، گروه اول، ابتدا پرتاب دارت را با رویکرد توجهی درونی و سپس بیرونی انجام دادند و گروه دوم، رویکرد تمرکز توجه درونی را پس از تمرکز توجه بیرونی استفاده کردند (7 دسته کوشش سه تایی). امواج مغزی شرکت­کنندگان در سه حالت چشم باز (استراحت)، اجرای مهارت با دستورالعمل­های تمرکز توجه درونی و بیرونی توسط دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت گردید و توسط نرم­افزار نروگاید به داده­های کمی تبدیل شد و از بین کانال های مذکور، فعالیت امواج آلفا و بتا در نواحی مرکزی و آهیانه­ای جهت تجزیه و تحلیل انتخاب شد. یافته­ ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازه­های تکراری نشان داد که لگاریتم توان مطلق موج آلفا در منطقه C4 در وضعیت تمرکز توجه بیرونی و در دو منطقه P3 و P4 در وضعیت تمرکز توجه درونی و بیرونی کاهش معناداری را نسبت به وضعیت استراحت نشان دادند، در حالیکه بین لگاریتم توان مطلق موج آلفا در وضعیت تمرکز توجه درونی و بیرونی تفاوت معناداری وجود نداشت. در نهایت اینکه، لگاریتم توان مطلق موج بتا در وضعیت تمرکز توجه درونی در منطقه P4 به طور معناداری بیشتر از وضعیت تمرکز توجه بیرونی بود. افزایش توان موج بتا در منطقه P4 در تمرکز توجه درونی نشان دهنده تمرکز بیشتر بر حرکات بدن در حین اجراست که از برتری راهبرد تمرکز توجه درونی در افراد مبتدی حمایت می­کند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal and External Focus of Attention on EEG Changes in Darts Throwing Skill

نویسندگان [English]

  • FARZANE HATAMI 1
  • Farshid Tahmasbi 2
  • HASAN HADI 3

1 Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

3 Chamachaee, M.A. Of Motor Behavior, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of present study, was to examine the effects of internal and external focus of attention on EEG changes in darts throwing skill. Methods: 14 students of Tehran Shahid Rajaee Teacher Training University (6 female and 8 male; mean age: 23.13 years) voluntarily participated in this study. Order of attentional strategy was counterbalanced across participants and they randomly divided into the two groups: one group is performed dart throwing internally, followed by external focus of attention, and the other use internal followed external focus of attention. Participants’ Brain Waves were recorded by EEG in three conditions, open eye resting and perform dart throw with internally and externally focus of attention and were transferred to quantitative data by Neuro-guide Software. Alpha and beta band cortical activity in central and parietal brain area were selected. Findings: Results of repeated measures ANOVA revealed that log of absolute power of alpha band in externally focus of attention condition in C3 and in internally and externally focus of attention conditions in P3 and P4 brain areas were significantly lower than rest condition while there were no significant differences between two internal and external focus of attention conditions. In addition, log of absolute power of beta in internally focus of attention condition in P4 was significantly greater than externally focus of attention condition. Increasing beta power in P4 in internal focus of attention indicates greater focus on body movements during performance, which supports the superiority of internal focus of attention strategy in beginners

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal and External Focus of Attention
  • Electroencephalography
  • Darts throwing skill
Beilock, S.L., Bertenhal, B.L., McCoy, A.M., & Carr, T.H. (2004). Haste does not always make waste: Expertise, direction of attention, and speed versus accuracy in performing sensormotor skill. Psychometric B ulletin & Rewiew. 11: 373-379.
Benedek, M., Schickel, R.J., , Fink, A., Jauk, E., Neubauer A.C. (2014). Alpha power increases in right parietal cortex reflects focused internal attention. Neuropsychologia, 56, 393–400.
Crews, D. J., & Landers, D. M. (1993). Electroencephalographic measures of attentional patterns prior to the golf putt. Medicine & Science in Sports and Exercise, 25, 116–126.
Gary R., Castaneda B. (2007). Effect of focus of attention on baseball batting performance in players of differing skill levels. Journal of sport exercise psychology, 29, 60-77.
Gazzaley, A., Nobre, A.C. (2012). Top-down modulation: bridging selective attention and working memory. Trends Cognition Science. 16, 129–135.  
Griffin, I.C., Nobre, A.C. (2003). Orienting attention to locations in internal representations. Journal of Cognition Neuroscience. 15, 1176–1194
Hatfield, B. D., Landers, D. M., & Ray, W. J. (1984).Cognitive processes during self-paced motor performance: An electroencephalographic profile of skilled marksmen. Journal of Sport Psychology, 6, 42–59.                             
Hatfield, B. D., Landers, D. M., & Ray, W. J. (1987). Cardiovascular-CNS interactions during a self-paced, intentional attentive state: Elite marksmanship performance. Psychophysiology, 24, 542–549.
Hejazi Dinani P,. Aslankhani M.A., Farokhi A., Shojaee M,. (2011).effect of focus of attention instruction in kinematic and accuracy during dart throwing in novices. Motor Behavior and sport psychology, 9 , 45 – 66: ]Persian[
Kuo, B.C., Rao, A., Lepsien, J., Nobre, A.C. (2009). Searching for targets within the spatial layout of visual short-term memory. Journal of Neuroscience. 29, 8032–8038.
Landers, D. M., Han, M. W., Salazar, W., Petruzzello, S. J., Kubitz, K. A., & Gannon, T. L. (1994). Effects of learning on electroencephalographic and electrocardiographic patterns in novice archers. International Journal of Sport Psychology, 25, 313–330.
Lawrence JT,. (2002). Neurofeedback and your brain: A beginner’s manual. New York: Faculty, NYU medical center & brain research lab.
Lohes K. R., Sherwood D. E., Healy A. F. (2010). How changing the focus of attention affects performance, kinematic, and electromyography in the dart throwing. Human movement science, 29, 542–55.
Maddox M., Wulf G., Wright D. L. (1999).The Effect of an internal vs External focus of attention on the learning of a tennis stroke. Journal of exercise psychology, 2,878.
Maxwell J.P., Masters R.S. (2002). External versus internal focus instructions: Is the learner paying attention. International Journal of Applied Sports Sciences,14, 70-88.
Mehrabian Gh., heirani A., Qoli Pour M. (2015). The effect of different focus of attention and cognitive stylea on learning of dart throwing. Motor learning and development journal, 8 (1), 159 – 174:]Persian[
Nideffer, R.M. (1993). Attention Control Training. In, Handbook of Research on Sport Psychology , R.N. Singer, M. Murphey, and L.K. Tennant (Eds.), Macmillan, New York, 542-556.
Park S. H., Woo Y. Ch., Shin J .Y., Ryu Y.U.(2015) . Effects of external focus of attention on balance: a short review. Journal of Physical. Therapy Science, 27, 3929–3931.
Perkins-Ceccato ,N., Passmore S.R., Lee T.D.( 2003): Effects of focus of attention depend on golfers’ skill. Journal of Sports Sciences, 21: 593–600.
Radlo, S., Steinberg, G., Singer, R., Barba, D, & Melnikov (2002). The influence of an Attentional Focus Strategy on Alpha Brain Wave Activity, Heart Rate, and Dart-throwing Performance. International Journal of Sport Psychology, 33, 205- 217.
Ray, W.J,. & Cole, H.W. (1990). EEG alpha activity reflects attentional demands and beta activity reflects emotional and cognitive processes. Science, 228, 750 – 752.
Salajeghe A., Saberi Kakhki A.R., Zareazade M. (2014). The effect of attentional focus types as the self talk form on acquisition and retention of Basketball chest pass. Motor Behavior, 16, 111- 124:]Persian[
Schmidt R.A., Lee T,D. (2006.) The learning process: motor control and learning. 4th ed. Champaign, Illinois, United States: Human Kinetics.
Tanaka M, I. A., Watanabe Y. (2015). physical fatigue increases neural activation during eyes- closed state: a magnetoencephalography study. Behavioral and brain function, 11, 35.
Vance, J., Wulf, G., Tollner, T., McNevin, N., & Mercer, J. (2004). EMG activity as a function of the performer’s focus of attention. Journal of Motor Behavior, 36, 450–459.
VanderLubbea, H.J., Bundta, C., Elger L.A. (2014). Internal and external spatial attention examined with lateralized EEG power spectra. Brain research, 1583 ,179 – 192.
Wulf G., Weigelt C. (1997). Instructions in learning a complex motor skill: To tell or no not to tell. Research quarterly of exercise and sport, 68, 362-7.
Wulf, G., Höß, M., & Prinz, W. (1998). Instructions for motor learning: Differential effects of internal versus external focus of attention. Journal of Motor Behavior, 30, 169-179.
Wulf G., Lauterbach B., Toole T. (1999). Learning Advantage of an External Focus of Attention in golf. Research quarterly of exercise and sport, 70, 120-6.
Wulf G., Lewthwaite R. (2010). Effortless motor learning? An external focus of attention enhances movement effectiveness and efficiency. In: Bruya B, editor. Effortless attention: A new perspective in attention and action Cambridge.MA: MIT Press, p.75–101.
Wulf G., McNevin N.H., Shea CH. (2011). The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. Quarterly Journal of Experimental Psychology, ,54(4),1143–54.
Zentgraf k., Lorey B., Bischoff M., Zimmermann K., Stark R., & Munzert J. (2009).Neural Correlates of Attentional Focusing during Finger Movements: A fMRI Study, Journal of Motor Behavior, 41(6), 535-541