با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: رسیدن به عملکرد بهینه توجه از مهم‌ترین اهداف ورزشکاران در مسابقات ورزشی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر توجه و عملکرد در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال انجام شد. روش: 24 ورزشکار در هر دو جنس به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند و در دو گروه 12 نفری جای گرفتند. در پیش‌آزمون، آزمون توجه انتخابی و توزیع‌شده و نیز پرتاب آزاد بسکتبال از آزمودنی‌ها به عمل آمد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، پروتکل‌های آلفا/تتا و اس‌ام‌آر/تتا را انجام دادند. سپس از آزمودنی‌ها پس‌آزمون گرفته‌ شد. داده‌ها با آزمون‌های یو‌من‌ویتنی و ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تغییر معناداری در بهبود توجه و عملکرد آزمودنی‌ها در گروه آزمایش نشان داد. نتیجه‌گیری: نوروفیدبک تأثیر قابل‌توجهی در باز‌آموزی فعالیت امواج مغزی برای بهبود عملکرد و توجه در ورزشکاران دارد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده  به روان‌شناسان ورزشی توصیه می‌شود از نوروفیدبک برای افزایش توجه و تمرکز و در نتیجه بهبود عملکرد استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Neurofeedback training on Attention and performance in free throw skill

نویسندگان [English]

  • mozhgan fallah 1
  • Yousef Moghadas Tabrizi 2
  • Hassan gharayagh zandi 3

1 Master of Sport Psychology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, faculty of physical education and sport science, Tehran university, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, faculty of physical education and sport science, university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:  Achieving the optimal performance of attention is the most important goals among athletes in the race. The purpose of this study was to investigate the effect of neurofeedback training on attention and performance in free throw shooting in nonprofessional athletes. Method: 24 athletes in both genders were voluntarily participated in this study. In the pre- test, SELECTIVE AND DIVIDED ATTENTION TEST and also basketball free throw test was performed. The experimental group practice alpha/ theta and theta/ SMR protocols for ten sessions, then post- test was performed. Data were analyzed using two related samples tests, Mann-Whitney U and ANCOVA. Findings: The results showed significant changes in increase the attention and performance in experimental group. Conclusion: Neurofeedback has a potential to retraining the brain waves activities to improve performance and attention of athletes in various sports disciplines. It is suggested to sport psychologists that use these methods for improve attention and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Attention
  • performance
  • basketball free throw
هاشمیان، پ.؛ فرخی، ا.؛ میری‌فر، آ.؛ کیهانی، م. & سجادی، ع (1392). اثر تمرینات نوروفیدبک بر میزان توجه ورزشکاران ماهر دو و میدانی. مجله اصول بهداشت روانی، دوره 15، شماره 4، 318-312.
کرمانی مامازندی، ز.؛ محمدی فر، م.؛ طالع‌پسند، س. & نجفی، م (1396). اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان ورزشکار. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی، دوره 3، شماره 11، 90-71.
صالحی، م.؛ امینی، ح. & محمدزاده، ح (1394). مقایسه تاثیر تمرینات نوروفیدبک و تصویرسازی ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت. فصلنامه علمی- پژوهشی عصب روانشناسی، دوره 1، شماره 1، 103-86.
Bois, J. E., Sarrazin, P. G., Southon, J., & Boiché, J. C. (2009). Psychological characteristics and their relation to performance in professional golfers. The Sport Psychologist23(2), 252-270.
Cheng, M. Y., Huang, C. J., Chang, Y. K., Koester, D., Schack, T., & Hung, T. M. (2015). Sensorimotor rhythm neurofeedback enhances golf putting performance. Journal of Sport and Exercise Psychology37(6), 626-636.
Cheng, M. Y., Wang, K. P., Hung, C. L., Tu, Y. L., Huang, C. J., Koester, D., ... & Hung, T. M. (2017). Higher power of sensorimotor rhythm is associated with better performance in skilled air-pistol shooters. Psychology of Sport and Exercise32, 47-53.
Chow, T. (2014). Mindfulness Meditation versus EEG-Alpha Neurofeedback: The Role of EEG-Alpha Enhancement in Attentional Control.
Chung, C. H., Kim, B. J., Jang, C. Y., & Choi, E. K. (2001). Effects of concentration training with brainwave biofeedback on tennis performance.
Doppelmayr, M., & Weber, E. (2011). Effects of SMR and theta/beta neurofeedback on reaction times, spatial abilities, and creativity. Journal of Neurotherapy15(2), 115-129.
Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2004). EEG biofeedback of low beta band components: frequency-specific effects on variables of attention and event-related brain potentials. Clinical neurophysiology115(1), 131-139.
Gruzelier, J. H., Foks, M., Steffert, T., Chen, M. L., & Ros, T. (2014). Beneficial outcome from EEG-neurofeedback on creative music performance, attention and well-being in school children. Biological psychology95, 86-95.
Hammond, D. C. (2011). What is neurofeedback: An update. Journal of Neurotherapy15(4), 305-336.
Hopkins, D. R., Shick, J., & Plack, J. J. (1984). AAHPERD Skills Test Manual: Basketball for Boys and Girls. Reston, VA: AAHPERD.
Junge, A., Dvorak, J., Rosch, D., Graf-Baumann, T., Chomiak, J., & Peterson, L. (2000). Psychological and sport-specific characteristics of football players. The American Journal of Sports Medicine28(5_suppl), 22-28.
Leins, U., Goth, G., Hinterberger, T., Klinger, C., Rumpf, N., & Strehl, U. (2007). Neurofeedback for children with ADHD: a comparison of SCP and Theta/Beta protocols. Applied psychophysiology and biofeedback, 32(2), 73-88.
Liu, Y., Subramaniam, S. C. H., Sourina, O., Shah, E., Chua, J., & Ivanov, K. (2018). NeuroFeedback Training for Enhancement of the Focused Attention Related to Athletic Performance in Elite Rifle Shooters. In Transactions on Computational Science XXXII (pp. 106-119). Springer, Berlin, Heidelberg.
Oftadehal, M. Movahedi, Y. (2016). The Effect of Neurofeedback Training on the Improvement ofContinuous Attention. Social cognition, 5(9), 7-17. (in Persian).
Rastegar, N., Dolatshahi, B., & Rezaei Dogahe, E. (2016). The effect of neurofeedback training on increasing sustained attention in veterans with posttraumatic stress disorder. Journal of Practice in Clinical Psychology4(2), 97-104.
Raymond, J., Varney, C., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). The effects of alpha/theta neurofeedback on personality and mood. Cognitive brain research23(2-3), 287-292.
Rostami, R., Sadeghi, H., Karami, K. A., Abadi, M. N., & Salamati, P. (2012). The effects of neurofeedback on the improvement of rifle shooters' performance. Journal of Neurotherapy, 16(4), 264-269.
Sternberg, R. (2006). Cognitive psychology. Translated by Seyyed Kamal, Kharrazi. E.; Hegazy. (2010).Tehran: Samt.
Strack, B., Linden, M., & Wilson, V. S. (Eds.). (2011). Biofeedback & neurofeedback applications in sport psychology. Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback.
Thompson, T., Steffert, T., Ros, T., Leach, J., & Gruzelier, J. (2008). EEG applications for sport and performance. Methods, Departmentof Psychology, 3 (45), 279-288.
Vernon, D., Egner, T., Cooper, N., Compton, T., Neilands, C., Sheri, A., & Gruzelier, J. (2003). The effect of training distinct neurofeedback protocols on aspects of cognitive performance. International journal of psychophysiology, 47(1), 75-85.
Vernon, D. J. (2005). Can neurofeedback training enhance performance? An evaluation of the evidence with implications for future research. Applied psychophysiology and biofeedback30(4), 347.
Wang, J. R., & Hsieh, S. (2013). Neurofeedback training improves attention and working memory performance. Clinical Neurophysiology124(12), 2406-2420.
Wilson, V. E., Thompson, M., Thompson, L., & Peper, E. (2011). Using EEG for enhancing performance: Arousal, attention, self talk, and imagery. Biofeedback and neurofeedback applications in sport psychology. Ed, 175-198.
Xiang, M. Q., Hou, X. H., Liao, B. G., Liao, J. W., & Hu, M. (2018). The effect of neurofeedback training for sport performance in athletes: A meta-analysis. Psychology of Sport and Exercise.
Zare, H. Valiallah, F. Alipour, A. & nazer, M. (2013). Effectiveness of Attention –shaping Training in Reinforcing attention in drivers with crash history. Advances in cognitive science, Vol.14, No. 2, 2013