با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه وین، وین، اتریش.

4 دانشیارمدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هیجان انسان یک موضوع بنیادی است که محققان همواره برای اندازه­گیری و تشخیص آن با توجه به تکنولوژی موجود دچار مشکل بوده­اند، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی امواج مغزی با تشخیص احساسات انسانی است تا بتوان بر اساس آن کیفیت و دقت تشخیص هیجان را افزایش داد. روش: روش تحقیق از نوع اکتشافی_آزمایشگاهی است به این صورت که با     به­کارگیری ابزار الکتروانسفالوگرافی نسبت به ثبت سیگنال­های مغزی از طریق دستگاه EEG EPOC+ 14 Electrode wireless و هم­زمان ثبت رمزگشایی چهره از طریق نرم­افزار SHORE انجام شده و پس از پاکسازی سیگنال­ها با استفاده از نرم­افزار 3D Brain Visualizer و Xavier TestBench شدت باند فرکانسی و موقعیت آن استخراج گردید، جامعه آماری تحقیق متشکل از 25 نفر بود و محرک در قالب تبلیغی با ماهیت اجتماعی ارائه گردید. یافته­ ها: پردازش سیگنال مغزی و پردازش تصویر در خصوص چهره از طریق آزمون همبستگی نشان داد که بین حالت هیجانی غمگینی و موج تتا رابطه وجودارد. نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر بین امواج مغزی و هیجانات چهره  ارتباط وجود دارد و این یافته می­تواند به­عنوان یک راهنما و عامل استاندارد در بالا بردن دقت مطالعات و پژوهش­های بالینی و بازاریابی عصبی به­کار گرفته شود چرا که اندازه­گیری هیجانات از روی چهره همواره نتایج قابل استناد و دقیقی را ارائه نمی­دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between emotions of the face and neuroelectrical Brain waves

نویسندگان [English]

  • davoud hosseinabadi sadeh 1
  • Hamidreza Saeednia 2
  • peter steidl 3
  • kambiz Heidarzadeh 4

1 Ph.D. Student in Business Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, of Business Administration, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 . Ph.D. of Business Administration, University of Vienna, Vienna, Austria.

4 Associate Professor of Business Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim: human excitement is a fundamental issue, always to measure and recognize it according to existing technology, researchers have been troubled, and therefore, the aim of this study was to investigate brain waves with the diagnosis of human emotions in order to increase the quality and diagnosis of excitement. Method: The research method is an exploratory-laboratory method, which was applied to electrocardiographic instruments to record brain signals through the EEG EPOC + 14 Electrode wireless device And at the same time, face decoding was recorded through SHORE software, After clearing the signals using Emotiv 3D Brain Visualizer and Xavier TestBench the frequency band and its position were extracted. The statistical population of the study consisted of 25 people, the stimulus was presented in the form of an ad with social nature. Findings: The brain signal processing and image processing on the face through correlation test showed a relationship between the emotional state and the theta wave. Conclusion: The results of the research on the relationship between brain waves and facial emotion can increase the accuracy of studies for researchers and a standard or guideline can to be considered, because measuring emotions from the face does not always provide accurate results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion of the face
  • Neuroelectrical Brain waves
  • Facial coding
  • EEG