با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار رفتار حرکتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تمرینات نوروفیدبک به­ عنوان یک ابزار مفید و ارزان برای تقویت و افزایش بهبود در انواع حافظه شناخته شده است، با این حال تاکنون تأثیر آن بر حافظه بینایی و فضایی بررسی نشده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بهبود حافظه بینایی و فضایی در نتیجه تمرینات نوروفیدبک با تأکید بر کاهش موج بتا و افزایش موج SMR بود. روش: طرح تحقیق حاضر از نوع درون­ گروهی و به صورت پیش­آزمون _ پس­آزمون، روش پژوهش از نوع نیمه­ تجربی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جهت انجام این پژوهش، 11 دانشجو (میانگین سنی 76/2 ± 36/27 ) به­ صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. با کسب رضایت­ نامه آگاهانه، ابتدا پیش­ آزمون حافظه بینایی از طریق آزمون حافظه کوتاه­ مدت بینایی دستگاه وینا و حافظه فضایی از طریق دستگاه حافظة فضایی مدل LM-01 از آزمودنی­ ها گرفته شد. سپس آزمودنی ­ها به مدت 5 جلسه به تمرینات نوروفیدبک با تأکید بر پروتکل کاهش موج بتا و افزایش موج SMR پرداختند. با اتمام تمرینات پس­آزمون به ­عمل آمد. داده ­ها از طریق آزمون تی همبسته در سطح  معنی­­داری 05/0≥P تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که تمرینات نوروفیدبک موجب بهبود معنی­دار حافظه بینایی(020/0≥P ) و نیز حافظه فضایی(013/0≥P ) شد. نتیجه­ گیری: بنابراین می­ توان تمرینات نوروفیدبک را به­ عنوان ابزاری مفید برای ارتقای توانایی­ های شناختی مانند حافظه درنظرگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement of Visual and Spatial Memory as a Result of Neurofeedback with an Emphasis on Decreasing Beta Wave and Increasing SMR Wave

نویسندگان [English]

  • razieh hojabrnia 1
  • shahzad tahmasebi boroujeni 2

1 Ph.D. Student of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Motor Behavior, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim: Neurofeedback training is known as a useful and inexpensive tool for enhancing and improving in memory types, however, its effect on the visual and spatial memory has no been investigated yet. Therefore, the aim of this study was to improve visual and spatial memory because of neurofeedback training with an emphasis on decreasing beta wave and increasing SMR wave. Method: The present study’s design was a within group with a pre-test post-test method. The research method was semi-experimental and in terms of purpose was applied. To did this research, 11 students (mean age: 27.63 ± 2.76) participated voluntarily in this study. By obtaining informed consent, the visual memory pre-test was first taken from the subjects through short-term visual test of the Vienna and spatial memory through the LM-01 spatial memory device. Then subjects perform for 5 sessions of neurofeedback training protocol with an emphasis on decreasing beta wave and increasing SMR wave. After training completion, the post-test was done. The data were analyzed by paired t-test at a significant level of p≤0.05. Results: The results showed that neurofeedback training significantly improved visual memory (P≤0.020) and spatial memory (P≤0.013). Conclusion: Therefore, neurofeedback training can be considered as useful tools for improving cognitive abilities such as memory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Short-term Visual Memory
  • Spatial Memory
  • Sensory-Motor Rhythm
  • Beta Wave
 انصافی، ا.، رستمی، ر.، دولتشاهی، ب.، پورشریفی، ح. (2014). تاثیر نوروفیدبک بر حافظة کاری کودکان ADHA. تمرین در روان­شناسی بالینی، 2(2)، 101-108.
بهرامی، س.، یزدانبخش، ک. (1395). تاثیر نوروفیدبک بر بهبود حافظه شنیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. مجله علوم پزشکی زانکو، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 17(55)، 68-78.
حیدری نسب، ل.، مدنی، ا.، یعقوبی، ح.، رستمی، ر.، کاظمی، ر. (2016). بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین‌های شناختی رایانه‌ای در بهبود حافظه فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی. یافته، 18 (1)، 101-112.
زارعیان، ا.، رازدان، س.، طهماسبی بروجنی، ش. ( 1395). تأثیر انگیختگی ناشی از حضور تماشاگر بر ادراک عمق و حافظۀ فضایی دانشجویان دختر ورزشکار. رفتار حرکتی، 8(25), 121-138.
علیدوستی، ن.، عسکری، ک. (2016). اثر بخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود حافظه فعال دانش آموزان نارسا خوان: پژوهش مورد منفرد. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سال هجدهم، 105-121.
قشونی، م.، فیروز آبادی، م.، هاشمی گلپایگانی، م.، خلیل زاده، م. (1391). طراحی و پیاده سازی پروتکل یک سیستم نوروفیدبک جهت تقویت حافظه: مطالعه موردی بیماران آلزایمری. رساله دکتری رشته مهندسی پزشکی-بیوالکتریک، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
هژبرنیا، ر.، نزاکت الحسینی، م.، موحدی، ا.، اسفرجانی، ف. (1392). مقایسه بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری پس از یک دوره تمرینات هوازی در صبح و عصر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
Alvarez, G.A. & Cavanagh, P. (2004). "The capacity of visual short-term memory is set both by visual information load and by number of objects". Psychological science. 15(2):106-111.
Alivand F. & Karimzadeh F. (2015). "The effect of exercise on the memory improvement: a review of cellular and molecular mechanisms". Neuroscience journal of shefaye khatam. 3(4):123-30.
Bahrami, S. & Yazdanbakhsh, K. (2017). "Effects of Neurofeedback on improvement auditory memory in students of Islamic Azad University of Kermanshah". Zanko Journal of Medical Sciences. 17(55):68-78.
Burgess, A. & Gruzelier, J. (2000). "Short duration power changes in the EEG during recognition memory for words and faces". Psychophysiology. 37(5):596-606.
Demos, J.N. (2005). "Getting Started with Neurofeedback". Journal of Psychology. 60(3):313.
Doppelmayr, M. & Weber, E. (2011). "Effects of SMR and theta/beta neurofeedback on reaction times, spatial abilities, and creativity". Journal of Neurotherapy. 15(2):115-129.
Egner, T. & Gruzelier, J. (2001). "Learned self-regulation of EEG frequency components affects attention and event-related brain potentials in humans". Journal of Neuroreport. 12(18):4155-4159.
Eng, H.Y., Chen, D. & Jiang, Y. (2005). "Visual working memory for simple and complex visual stimuli". Psychonomic bulletin & review. 12(6):1127-1133.
Fernandez, T., Herrera, W., Harmony, T., Diaz-Comas, L., Santiago, E., Sanchez, L. & Ricardo-Garcell, J. (2003). "EEG and behavioral changes following neurofeedback treatment in learning disabled children". Clinical Electroencephalography. 34(3):145-152.
Gläscher, J., Rudrauf, D., Colom, R., Paul, L.K., Tranel, D., Damasio, H. & Adolphs, R. (2010). "Distributed neural system for general intelligence revealed by lesion mapping". Proceedings of the National Academy of Sciences. 107(10):4705-4709.
Golizadeh, Z., Babapour, J., Rostami, R., Beyrami, M. & Poursharifi, H. (2010). "Effects of Neurofeedback on Working Memory". 5(18):87 - 100.
Gruzelier, J. & Egner, T. (2005). "Critical validation studies of neurofeedback". Child and Adolescent Psychiatric Clinics. 14(1):83-104.
Gunkelman, J.D. & Johnstone, J. (2005). "Neurofeedback and the brain". Journal of Adult Development. 12(2-3):93-98.
Haarmann, H.J. & Cameron, K.A. (2005). "Active maintenance of sentence meaning in working memory: Evidence from EEG coherences". International journal of psychophysiology. 57(2):115-128.
Hanslmayr, S., Sauseng, P., Doppelmayr, M., Schabus, M. & Klimesch, W. (2005). "Increasing individual upper alpha power by neurofeedback improves cognitive performance in human subjects". Applied psychophysiology and biofeedback. 30(1):1-10.
Hashemian, P., Farrokhi, A., Mirifar, A., Keihani, M. & Sadjadi, A. (2013). "The effect of neurofeedback training on attention rate in proficient track and field â athletics". Journal of Fundamentals of Mental Health. 15(60):312-318.
Howard, M.W., Rizzuto, D.S., Caplan, J.B., Madsen, J.R., Lisman, J., Aschenbrenner-Scheibe, R. & Kahana, M. J. (2003). "Gamma oscillations correlate with working memory load in humans". Cerebral cortex. 13(12):1369-1374.
Hsueh, J.J., Chen, T.S., Chen, J.J. & Shaw, F.Z. (2016). "Neurofeedback training of EEG alpha rhythm enhances episodic and working memory". Human brain mapping. 37(7):2662-2675.
Jensen, O., Gelfand, J., Kounios, J. & Lisman, J.E. (2002). "Oscillations in the alpha band (9–12 Hz) increase with memory load during retention in a short-term memory task". Cerebral cortex. 12(8):877-882.
Jokisch, D. & Jensen, O. (2007). "Modulation of gamma and alpha activity during a working memory task engaging the dorsal or ventral stream". Journal of Neuroscience. 27(12):3244-3251.
Kaiser, D.A. & Othmer, S. (2000). "Effect of neurofeedback on variables of attention in a large multi-center trial". Journal of Neurotherapy. 4(1):5-15.
Kandel, E.R. (1991). "Cellular mechanisms of learning and the biological basis of individuality". Principles of neural science. 3:1009-1031.
Keizer, A.W., Verment, R.S. & Hommel, B. (2010). "Enhancing cognitive control through neurofeedback: A role of gamma-band activity in managing episodic retrieval". Neuroimage. 49(4):3404-3413.
Klimesch, W. (1999). "EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis". Brain research reviews. 29(2-3):169-195.
Krause, C.M., Sillanmäki, L., Koivisto, M., Saarela, C., Häggqvist, A., Laine, M. & Hämäläinen, H. (2000). "The effects of memory load on event-related EEG desynchronization and synchronization". Clinical neurophysiology. 111(11):2071-2078.
Lutzenberger, W., Ripper, B., Busse, L., Birbaumer, N. & Kaiser, J. (2002). "Dynamics of gamma-band activity during an audiospatial working memory task in humans". Journal of Neuroscience. 22(13):5630-5638.
Magill, R.A. & Anderson, D.I. (2007). "Motor learning and control: Concepts and applications (Vol. 11)". McGraw-Hill New York.
McGrew, K.S. (2009). "CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research". In: Elsevier. 37(1):1-10.
Nabavi, A.A. F., Naderi, F., Heidari, A., Ahadi, H. & Mohammad, N. A. (2013). "Effectiveness Of Neurofeedback Training In Cognitive Performance". 27-36.
O'Keefe, J. & Dostrovsky, J. (1971). "The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit   activity in the freely-moving rat". Brain research. 34:171-175.
Pfurtscheller, G. & Neuper, C. (1994). "Event-related synchronization of mu rhythm in the EEG over the cortical hand area in man". Neuroscience letters. 174(1):93-96.
Rozengurt, R., Shtoots, L., Sheriff, A., Sadka, O. & Levy, D.A. (2017). "Enhancing early consolidation of human episodic memory by theta EEG neurofeedback". Neurobiology of learning and memory. 145:165-171.
Rudisill, M.J. A. (2002). "Laboratory guide to the theory and application of motor learning". tehran: Samt Publicatio. 65-67.
Senkowski, D., Schneider, T.R., Foxe, J.J. & Engel, A.K. (2008). "Crossmodel binding through neural coherence: implications for multisensory processing". journal of trends in Neurosciences. 31(8):401-409.
Sharifi, S., Lajverdi, L., Nazari, M. & Ghorbani, M. (2014). "Comparison effect of neuroofeedback training with occupational therapy and occupational therapy alone on stroke patient memory". Pajouhan Scientific Journal. 12(2):8-17.
Sterman, M.B. (1996). "Physiological origins and functional correlates of EEG rhythmic activities: implications for self-regulation". Biofeedback and Self-regulation. 21(1):3-33.
Sterman, M.B. & Egner, T. (2006). "Foundation and practice of neurofeedback for the treatment of epilepsy". Applied psychophysiology and biofeedback. 31(1):21.
Tuladhar, A.M., Huurne, N.T., Schoffelen, J.M., Maris, E., Oostenveld, R. & Jensen, O. (2007). "Parieto‐occipital sources account for the increase in alpha activity with working memory load". Human brain mapping. 28(8):785-792.
Vernon, D., Egner, T., Cooper, N., Compton, T., Neilands, C., Sheri, A. & Gruzelier, J. (2003). "The effect of training distinct neurofeedback protocols on aspects of cognitive performance". International journal of psychophysiology. 47(1):75-85.
vernon, D, Frick, A. & Gruzelier, J. (2004). "Neurofeedback as a treatment for ADHD: a methodological review with implications for future research". journal of Neurotheraphy. 8:53-82.
Vogel, E.K., Woodman, G.F. & Luck, S.J. (2001). "Storage of features, conjunctions, and objects in visual working memory". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance. 27(1):92.
Wang, J. R. & Hsieh, S. (2013). "Neurofeedback training improves attention and working memory performance". Clinical Neurophysiology. 124(12):2406-2420.
Zoefel, B., Huster, R.J. & Herrmann, C.S. (2011). "Neurofeedback training of the upper alpha frequency band in EEG improves cognitive performance". Neuroimage. 54(2):1427-1431.