با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

مقدمه : این پژوهش به منظور بررسی کارایی تحریک الکتریکی مستقیم کورتکس مغز(tDCS) بر کاهش و بهبود مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال ADHD 7 الی 12 سال انجام گردید. روش: 22 نفر از کودکانی 7 الی 12 ساله که اختلال ADHD در ایشان توسط یک روانشناس یا روانپزشک تایید شده بود و یا توسط انجام مصاحبه بالینی بر اساس ملاک­های تشخیصی DSM-V و تست کانرز والدین مبتلا به اختلال ADHD تشخیص داده شده بودند به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پیش از مداخله،سیاهه رفتاری کودکان برای کودکان هر دو گروه اجرا گردید.برای گروه آزمایشی در نقاط FC3 و FC4 طی مدت 15 روز مداخله تحریک الکتریکی کورتکس مغز انجام گرفت.سیاهه رفتاری کودکان پس از مداخله و مجددا به فاصله دو ماه از اتمام مداخله از کودکان گرفته شد. یافته­ها: تحلیل داده­های پژوهش به کمک شاخص­های مرکزی میانگین و انحراف معیار و به کارگیری واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد میان ویژگی­های رفتاری کودکان تحت مداخله با روش (tDCS) و کودکان گروه گواه تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه­گیری: تحریک الکتریی کورتکس مغز در نواحی FC3 و FC4 می­تواند به بهبود ویژگی­های رفتاری و کاهش علایم اختلال ADHD در کودکان دارای اختلال ADHD کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Transcranial direct-current stimulation on Improving Behavioral Problems in ADHD Children

نویسندگان [English]

  • Hadis Ghaffari Khaligh 1
  • Mahdieh Rahmanian 2
  • Ahmad Alipour 3

1 Master of General Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:The aim of this study was to evaluate the efficacy of electrical stimulation of the brain cortex on reducing and improving behavioral problems in children with ADHD disorders aged 7-12 years.Method: 22 children from 7 to 12 years of age whose attention deficit hyperactivity disorder was confirmed by a psychologist or psychiatrist, or diagnosed with Clinical interview based on DSM-V diagnostic criteria and Parent Conners Test, Were divided into two experimental and control groups. Before the treatment, CBCL questionnaire was performed for children in both groups. The experimental group was treated by transcranial direct current stimulation (tDCS) at FC3 and FC4 sites for 15 days. CBCL test was performed after treatment and again at intervals of two months after the completion of treatment.Results: Analysis of the research data with central indicators, Average and standard deviations, and variance with repeated measurements showed a significant difference between the behavioral Features of children under treatment and the children of the control group.Conclusion: transcranial direct current stimulation (tDCS) in the FC3 and FC4 regions can help improve the behavioral Features of hyperactive children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attention deficit hyperactivity disorder child
  • Transcranial Direct Current Stimulation
  • behavioral disorders
  • CBCL questionnaire
شرودر کارولین اس.، گوردون، بتی ان.، (1393)، "سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی راهنمای روان شناسان بالینی و روانپزشکان"، مهرداد فیروز بخت، تهران دانژه، چاپ سوم.
مینایی اصغر، (1385)،‌ "انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ"، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم، نشریه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، دوره 19، شماره 1، 529 -558.
نرماشیری عبدالواحد، اشرفی حمیدرضا، رستمی زینب، باقری فر علی، همتی راد گیتی، (1396)، "اثربخشی تحریک الکتریکی فراقشری مغز بر بهبود سرعت پردازش شناختی توجه در افراد مبتلا به بیش‌فعالی و نقص توجه"، فصلنامه عصب روانشناسی، دوره 3، شماره 11، صفحه 143-158.
هاردمن ام.، مایکل.، درو، کلیفورد جی. و اگن، ام وینسون. (1387)، "روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی"، دکتر حمید علیزاده، دکتر مجید یوسفی لویه، دکتر فریبا یادگاری، تهران، دانژه، چاپ سوم.
"FDA Executive Summary - Petitions to Request Change in Classification for Cranial Electrotherapy Stimulators", (PDF) Prepared for the February 10, 2012 meeting of the Neurologic Devices Panel Petitions to Request Change in Classification for Cranial Electrotherapy Stimulators.
Adee, Sally (2013). ,"Zap Your Brain Into the Fast Track"., New Scientist. Retrieved November 2..
Aguiara V., Paolazzia C. L., Micelia G., (Feb 2015). "tDCS in post-stroke aphasia: The role of stimulation parameters, behavioral treatment and patient characteristics". Cortex. 63C: 296–316. Albert, D. J. (1966). "The effect of spreading depression on the consolidation of learning". Neuropsychologia, 4.
Brodmann, (2012), "Cortical functions reference ", trans cranial technologies ldt.
Brucker B., Ehlis A. C., Häußinger F. B., Fallgatter A. J., Gerjets P., (2015), "Watching corresponding gestures facilitates learning with animations by activating human mirror-neurons: An fNIRS study", Learning and Instruction, Volume 36, Pages 27-37.
Cortese, S. (2012), "The neurobiology and genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): What every clinician should know", European Journal of Paediatric Neurology, Volume 16, Issue 5, Pages 422–433.
Cosman, J. D., Atreya, P. V. & Woodman, G. F. (2015), "Transient reduction of visual distraction following electrical stimulation of the prefrontal cortex, Cognition", Volume 145, Pages 73–76.
Datta, Abhishek; Bansal, Varun; Diaz, Julian; Patel, Jinal; Reato, Davide; Bikson, Marom (2009)., "Gyri-precise head model of transcranial direct current stimulation: Improved spatial focality using a ring electrode versus conventional rectangular pad"., Brain Stimulation. 2 (4): 201–7, 207.e1.
Hartmut Heinrich H., Busch K., Studer P., Erbe K., Moll G. H., Kratz O., (2014), "EEG spectral analysis of attention in ADHD: implications for neurofeedback training?", Front Hum Neurosci, 8: 611.
Krause, B. & Kadosh, R. C. (2013), "Can transcranial electrical stimulation improve learning difficulties in atypical brain development? A future possibility for cognitive training"., Developmental Cognitive Neuroscience, Volume 6, Pages 176–194.
Lovecky، Deirdre V., (2004), "Different Minds.", London:Jessica Kingsley Publishers, ISBN 1-85302-964-5
Nitsche, Michael A.; Boggio, Paulo S.; Fregni, Felipe; Pascual-Leone, Alvaro (2009)., "Treatment of depression with transcranial direct current stimulation (tDCS): A Review"., Experimental Neurology. 219 (1): 14–9.
Nitsche, Michael A.; Cohen, Leonardo G.; Wassermann, Eric M.; Priori, Alberto; Lang, Nicolas; Antal, Andrea; Paulus, Walter; Hummel, Friedhelm; Boggio, Paulo S.; Fregni, Felipe; Pascual-Leone, Alvaro (2008)., "Transcranial direct current stimulation: State of the art 2008"., Brain Stimulation. 1 (3): 206–23.
Nitsche, Michael A.; Nitsche, Maren S.; Klein, Cornelia C.; Tergau, Frithjof; Rothwell, John C.; Paulus, Walter (2003)., "Level of action of cathodal DC polarisation induced inhibition of the human motor cortex", Clinical Neurophysiology. 114 (4): 600–4.
Nitsche, Michael A; Liebetanz, David; Lang, Nicolas; Antal, Andrea; Tergau, Frithjof; Paulus, Walter (2003)., "Safety criteria for transcranial direct current stimulation (tDCS) in humans"., Clinical Neurophysiology. 114 (11): 2220–2; author reply 2222–3.
Sparing, Roland; Mottaghy, Felix M. (2008)., "Noninvasive brain stimulation with transcranial magnetic or direct current stimulation (TMS/tDCS)—From insights into human memory to therapy of its dysfunction", Methods. 44 (4): 329–37.
Utz KSDimova VOppenländer KKerkhoff G, (2010)., "Electrified minds: Transcranial direct current stimulation (tDCS) and Galvanic Vestibular Stimulation (GVS) as methods of non-invasive brain stimulation in neuropsychology—A review of current data and future implications"., Neuropsychologia. 48 (10): 2789–810.
Viganò, Alessandro; d'Elia, Tullia Sasso; Sava, Simona Liliana; Auvé, Maurie; De Pasqua, Victor; Colosimo, Alfredo; Di Piero, Vittorio; Schoenen, Jean; Magis, Delphine (2013). "Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) of the visual cortex: A proof-of-concept study based on interictal electrophysiological abnormalities in migraine". The Journal of Headache and Pain. 14 (1): 23.
William K. Silverstein; Zafiris J. Daskalakis; Daniel M. Blumberger ( 2014)., "The Current Status of Transcranial Direct Current Stimulation as a Treatment for Depression"., Psychiatric Times.
www.trans-cranial.com, "Cortical function reference: Brodmann cortical areas" ,2012.