با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال شخصیت مرزی یکی از شایع­ترین اختلالات روانپزشکی است. ویژگی اساسی اختلال شخصیت مرزی یک الگوی فراگیر بی­ثباتی روابط بین­ فردی، تصور خود، تمایلات و تکانشگری علامت­ دار است که از اوایل بزرگسالی شروع می­شود و در انواع زمینه­ ها موجود است. با این حال، شواهدی وجود دارد که تغییرات عصب روانشناختی در ویژگی­های بالینی این بیماران نقش مهمی دارد.  پژوهش حاضر با هدف بدکارکردی­های عصب­ روانشناختی و نقص نظریه ذهن در افراد با رگه ­های اختلال شخصیت مرزی و عادی انجام گرفت. روش: تعداد 30 نفر از دانشجویان با رگه­ های اختلال شخصیت مرزی و 30 نفر از دانشجویان عادی با پرسشنامه شخصیت مرزی(BPI) انتخاب شدند. سپس آزمون دسته­ بندی کارت­های ویسکانسین، پرسشنامه تکانشگری بارت، آزمون بلوک­های کرسی، آزمون ریسک پذیری بادکنکی و آزمون ذهن­خوانی از روی تصاویر چشم بر روی هر دو گروه اجرا شد. یافته­ ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA)نشان داد که بین دوگروه در متغیرهای انعطاف­ پذیری شناختی، تکانشگری، حافظه کاری دیداری فضایی و نظریه ذهن تفاوت      معنی­ داری وجود دارد(0001/0> p)، در حالی­که در تصمیم­ گیری مخاطره­ آمیز تفاوت معنی­ داری بین دو گروه مشاهده نشد(58/0= p ). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می­ دهد که افراد با رگه­ های اختلال شخصیت مرزی نقایصی را در انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری، حافظه کاری دیداری فضایی و نظریه ذهن نشان می­ دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Neuropsychological Dysfunctions and Theory of mind Deficiency in Subjects with Borderline Personality Disorder Traits

نویسندگان [English]

  • siamak dadashi 1
  • ezatolah ahmadi 2
  • Hassan Bafandeh Gharamaleki 3

1 Msc in cognitive science, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran.

3 Assistant professor, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Introduction:  Borderline personality disorder is one of the most common psychiatric disorders. The essential feature of borderline personality disorder is a pervasive pattern of instability of interpersonal relationships, self-image, and affects, and marked impulsivity that begins by early adulthood and is present in a variety of contexts. However, there is evidence that neuropsychological alterations has a relevant role in the clinical features of these patients. This study aimed to investigation of neuropsychological dysfunctions and theory of mind deficiency in subjects with borderline personality disorder traits. Methods: In this regard, 30 college student with Borderline personality traits and 30 normal college students were chosen by borderline personality inventory (BPI), ), and then participants were evaluated with Wisconsin Card Sorting Test, Barratt Impulsiveness Scale-11, Corsi Blocks Test, Balloon Analogue Risk Task and Reading the Mind in the Eyes Test. Findings: Data were analyzed using Multivariate analysis of variance(MANOVA). The results showed that there are significant difference between subjects with borderline personality disorder traits and normal subjects in cognitive flexibility, impulsivity and visuospatial working memory and theory of mind(pConclusion:  Therefore, the results of this study indicated thatcollege students with borderline personality traits exhibited deficits in cognitive flexibility, impulsivity, visuospatial working memory and theory of mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality disorder
  • Neuropsychological Dysfunctions
  • Theory of Mind
اختیاری، حامد؛ بهزادی، آرین (1380). ارزیابی ساختار تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز: شواهدی از یک تفاوت بین فرهنگی، تازه هایعلوم شناختی، سال سوم، شماره 4، 48-36.
بافنده، حسن.(1390). بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک­های دارای علائم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم. رساله دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز.
جاوید، محبوبه؛ محمدی، نوراله؛ رحیمی، چنگیز (1391). ویژگی­های روانسنجی نسخه فارسی یازدهمین ویرایش مقیاس تکانشگری بارت. روشها و مدلهای روان شناختی، 2(8)، 32-21.
فرید حسینی، فرهاد؛ علی ملایری، نوشین؛ اسعدی، سید محمد؛ اختیاری، حامد؛ صفایی، هومن؛ عدالتی، هانیه (1388). ارزیابی تصمیم گیری در شرایط مخاطره آمیز در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و ضداجتماعی، مجله اصول بهداشت روانی، دوره 11، شماره 42، 104- 95.
محمدزاده، علی؛ رضایی، اکبر (1390). اعتبارسنجی پرسشنامه شخصیت مرزی در جامعه ایرانی، مجله علوم رفتاری، 5(3)، 278-269.
محمودعلیلو، مجید؛ شریفی، محمدامین (1394). اختلال شخصیت مرزی. چاپ دوم، تهران: ارجمند. نجاتی، وحید؛شیری، اسماعیل (1392).شواهد عصب­شناختی نقصان کنترل مهاری و  تصمیم­گیری مخاطره‌آمیز در افراد سیگاری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره 11، شماره1.
American Psychiatric Association. (2013). DSM 5. American Psychiatric Association.
Arza RDíaz-Marsa MLópez-Micó Cde Pablo NFLópez-Ibor JJCarrasco JL.(2009). Neuropsychological dysfunctions in personality borderline disorder: detection strategies. Actas espanolas de psiquiatria: 37, 185-190.
Atefi, M., Dolatshahi, B., PourShahbaz, A., Khodaie, M. R., & Ekhtiari, H. (2011). Risk taking behaviors in patients with borderline personality disorder.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 2597-2601.
Baez, S., Marengo, J., Perez, A., Huepe, D., Font, F. G., Rial, V., ... & Ibanez, A. (2015). Theory of mind and its relationship with executive functions and emotion recognition in borderline personality disorder. Journal of neuropsychology, 9(2), 203-218.
Baron‐Cohen, S., Campbell, R., Karmiloff‐Smith, A., Grant, J., & Walker, J. (1995). Are children with autism blind to the mentalistic significance of the eyes?. British Journal of Developmental Psychology13(4), 379-398.
Baron‐Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high‐functioning autism. Journal of child psychology and psychiatry, 42(2), 241-251.
Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D., & Anderson, S. W. (1998). Dissociation of working memory from decision making within the human prefrontal cortex. Journal of neuroscience18(1), 428-437.
Berlin, H.A., Rolls, E.T., Iversen, S.D. (2005). Borderline personality disorder, impulsivity, and the orbitofrontal cortex. American Journal of Psychiatry, 162, 2360-73.
Biskin, R. S., Paris, J., Renaud, J., Raz, A., & Zelkowitz, P. (2011). Outcomes in women diagnosed with borderline personality disorder in adolescence. Journal of the Canadian Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 20(3).
Brunner, R., Henze, R., Parzer, P., Kramer, J., Feigl, N., Lutz, K., ... & Stieltjes, B. (2010). Reduced prefrontal and orbitofrontal gray matter in female adolescents with borderline personality disorder: is it disorder specific?. Neuroimage49(1), 114-120. Corsi, P.M. (1972). Human memory and the medial temporal region of the brain (Ph.D.). McGill University.
Davison, D., Neal, j., Kring, A., Johnson, S. ( 2007). Abnormal Psychology. New York: Wiley.
Fertuck, E.A., Jekal, A., Song, I., Wyman, B., Morris, M.C., Wilson, S.T., Brodsky, B.S., Stanley, B. (2009). Enhanced ‘Reading the Mind in the Eyes’ in borderline personality disorder compared to healthy controls. Psychological medicine, 39(12), 1979-1988.
Fossati, A., Barratt, E., Borroni, S., Villa, D., Grazioli, F., Maffei, C. (2007). Impulsivity, aggressiveness, and DSM-IV personality disorders. Psychiatric Research, 149, 157-67.
Freeman, A., Stone, M., Martin, D.  (2005). Comparative treatments for borderline personality disorder. New York: Springer.
Gallagher, H.L., (2003). Functional Imaging of  Theory of Mind. Trends in Cognitive Science, 7(2), 77-83.
Ghadiri,  F., Jazayeri , A., Ashaeri,  H., & Ghazi Tabatabaei, M.( 2006). Deficit in executive functioning in patients with schizoobsessive disorder. Advances in Cognitive Science 8, 11-24. Grant, D. A., & Berg, E. A. (1948). A behavioral analysis of degree of impairment and ease of shifting to new responses in a Weigl-type card sorting problem. Journal of Experimental Psychology, 39, 404–411.
Gunderson, J. (2001). Borderline personality disorder: A clinical guide. Washington, DC: American Psychiatric Press.
Gunderson, J., G, Links P. (2008). Borderline Personality Disorder: A Clinical Guide. Second Edition. Washington, DC.; American Psychiatric Press, Inc.
Hagenhoff, M., Franzen, N., Koppe, G., Baer, N., Scheibel, N., Sammer, G., ... & Lis, S. (2013). Executive functions in borderline personality disorder. Psychiatry research, 210(1), 224-231.
Harari, H., Shamay-Tsoory, S. G., Ravid, M., & Levkovitz, Y. (2010). Double dissociation between cognitive and affective empathy in borderline personality disorder. Psychiatry research, 175(3), 277-279.
Helgeland MI, Torgersen S. (2004). Developmental antecedents of borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 45, 138-47.
Jacob, G. A., Gutz, L., Bader, K., Lieb, K., Tüscher, O., & Stahl, C. (2010). Impulsivity in borderline personality disorder: impairment in self-report measures, but not behavioral inhibition. Psychopathology, 43(3), 180-188.
Kaczmarek, B. L. (1984). Neurolinguistic analysis of verbal utterances in patients with focal lesions of frontal lobes. Brain and Language, 21(1), 52-58.
Kessels, R. P. C., van Zandvoort, M. J. E., Postma, A., Kappelle, L. J., de Haan, E. H. F. (2000). The Corsi Block-Tapping Task: Standardization and Normative Data. Applied Neuropsychology 7, 252–258.
Kimble, C. R., Oepen, G.,Weinberg, E., Williams, A. A., & Zanarini, M. C. (1997). Neurological vulnerability and trauma in borderline personality disorder. In M. C. Zanarini (Ed.), Role of sexual abuse in the etiology of borderline personality disorder (pp. 165–180). Washington, DC: American Psychiatric Press.
Leber, A. B., Turk-Browne, N. B., Chun, M. M. (2008). Neural predictors of moment-to-moment fluctuations in cognitive flexibilityProceedings of the National Academy of Sciences of U.S.A, 105, 13592–7.
Leichsenring, F. (1999). Development and first results of the Borderline Personality Inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. Journal of Personality Assessment, 73(1), 45-63.
Leyton, M., Okazawa, H., Diksic, M., Paris, J., Rosa, P., Mzengeza, S., Young, S.N., Blier,P.,  Benkelfat, C. (2001). Brain regional α-[11C] methyl-L-tryptophan trapping in impulsive subjects with borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 158(5), 775-782.
Lyoo, I. K., Han, M. H., & Cho, D. Y. (1998). A brain MRI study in subjects with borderline personality disorder. Journal of Affective Disorders, 50(2), 235-243.
Marton, K., Abramoff, B., Rosenzweig, S. (2005). Social cognition and language in children with specific language impairment. Journaal of Communication Disorder, 28, 143–162.
Maurex, L., Zaboli, G., Wiens, S., Åsberg, M., Leopardi, R., & Öhman, A. (2009). Emotionally controlled decision‐making and a gene variant related to serotonin synthesis in women with borderline personality disorder.Scandinavian journal of psychology, 50(1), 5-10.
Minzenberg, M.J., Fan, J., New, A.S., Tang, C.Y., Siever, L.J. (2008). Frontolimbic structural changes in borderline personality disorder. Psychiatry Research, 42, 727-33.
Mortensen, J. A., Rasmussen, L. A., & Håberg, A. (2010). Trait impulsivity in female patients with borderline personality disorder and matched controls. Acta neuropsychiatrica, 22(3), 139-149. New, A. S., Goodman, M., Triebwasser, J., & Siever, L. J. (2008). Recent advances in the biological study of personality disorders. Psychiatric Clinics of North America, 31(3), 441-461.
Paul, T., Schroeter, K., Dahme, B., & Nutzinger, D. O. (2002). Self-injurious behavior in women with eating disorders. American Journal of Psychiatry159(3), 408-411.
Rentrop, M., Backenstrass, M., Jaentsch, B., Kaiser, S., Roth, A., Unger, J., ... & Renneberg, B. (2008). Response inhibition in borderline personality disorder: performance in a Go/Nogo task. Psychopathology41(1), 50-57.
Ruocco, A. C. (2005). The neuropsychology of borderline personality disorder: A meta-analysis and review. Psychiatry Research, 137, 191– 202.
Schilling, L., Wingenfeld, K., Löwe, B., Moritz, S., Terfehr, K., Köther, U., & Spitzer, C. (2012). Normal mind‐reading capacity but higher response confidence in borderline personality disorder patients. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66(4), 322-327.
Schuermann, B., Kathmann, N., Stiglmayr, C., Renneberg, B., & Endrass, T. (2011). Impaired decision making and feedback evaluation in borderline personality disorder. Psychological Medicine, 41(09), 1917-1927. Scott, W. A. (1962). Cognitive complexity and cognitive flexibility. American Sociological Association, 25, 405–414.
Sharp, C., Pane, H., Ha, C., Venta, A., Patel, A. B., Sturek, J., & Fonagy, P. (2011). Theory of mind and emotion regulation difficulties in adolescents with borderline traits. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 50(6), 563-573.
Soloff, P.H., Meltzer, C.C., Becker, C., Greer, P.J., Kelly, T.M., Constantine, D.(2003). Impulsivity and prefrontal hypometabolism in borderline personality disorder. Psychiatry Research, 123, 153-63.
Spinella, M. (2007) Normative data and a short form of the Barratt Impulsiveness Scale, International Journal of Neuroscience, 117, 359-368.
Stevens, A., Burkhardt, M., Hautzinger, M., Schwarz, J., & Unckel, C. (2004). Borderline personality disorder: impaired visual perception and working memory. Psychiatry Research125(3), 257-267.
Stiglmayr, C. E., Grathwol, T., Linehan, M. M., Ihorst, G., Fahrenberg, J., & Bohus, M. (2005). Aversive tension in patients with borderline personality disorder: a computer‐based controlled field study. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111(5), 372-379.
Stuss, D. T., & Benson, D. F. (1983). Emotional concomitants of psychosurgery. Advances in neuropsychology and behavioral neurology, 1, 111-140.
Toepper, M., Gebhardt, H., Beblo, T., Thomas, C., Driessen, M., Bischoff, M., Blecker, C. R., Vaitl, D., Sammer, G. (2010). Functional correlates of distractor suppression during spatial memory. Neuroscience, 165, (4), 1244–1253.
van Elst, L. T., Hesslinger, B., Thiel, T., Geiger, E., Haegele, K., Lemieux, L., Lieb, K., Bohus, M., Hennig, J., Ebert, D. (2003). Frontolimbic brain abnormalities in patients with borderline personality disorder: a volumetric magnetic resonance imaging study. Biological psychiatry, 54(2), 163-171.
Vandierendonck, A., Kemps, E., Fastame, M. C., Szmalec, A. (2004). Working memory components of the Corsi blocks task. British Journal of Psychology, 95, 57–79.
Völlm, B., Richardson, P., Stirling, J., Elliott, R., Dolan, M., Chaudhry, I., Del Ben, C., McKie, S., Anderson, I., Deakin, B. (2004). Neurobiological substrates of antisocial and borderline personality disorder: preliminary results of a functional fMRI study. Criminal Behaviour and Mental Health, 14(1), 39-54.
Walker, S.P., Chang, S.M., Younger, N., Grantham- McGregor, S.M. (2010). The effect of psychosocial stimulation on cognition and behavior at 6 years in a cohort of term, low-birthweight Jamaican children. Developmental Medicine & Child Neurology, 52, 148-154.
Zanarini, M. C., & Frankenburg, F. R. (1997). Pathways to the development of borderline personality disorder. Journal of personality disorders, 11(1), 93-104.