با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،آذربایجان غربی،ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

3 کارشناس ارشد علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور،ری ، ایران .

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تأثیر بازی­های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب است. روش: این مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کودکان پسر9تا11 ساله مدارس ابتدایی شهر بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای و با استفاده از پرسش­نامه اضطراب کودکان 30 نفر از دانش­آموزان انتخاب و با روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایش(15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. گروه آزمایش  به مدت ده جلسه  در معرض بسته­ی مداخلات مبتنی بر  بازی­های توجهی قرار گرفت و گروه کنترل مداخله­ای دریافت نکردند. به منظور سنجش تأثیر مداخله پرسش­نامه خودتنظیمی پینتریج و دی گروت، کارکرداجرایی کانرز و مقیاس اضطراب بالینی اسپیلبرگر قبل و بعد از تشکیل جلسات آموزشی بر روی گروه­های کنترل و آزمایش اجرا گردید. داده­های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها: نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودتنظیمی و کارکرد اجرایی  تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر اضطراب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، از پیش­آزمون تا پس آزمون کاهش داشته است و این نشان دهنده این موضوع است که مداخلات مؤثر بوده است و شدت اختلال اضطراب کمتر شده است. نتیجه­ گیری: بازی توجهی را می­توان به عنوان یک روش اثربخش در کنار سایر روش­های درمانی بر افزایش خودتنظیمی و بهبود کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب به کار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Attention-Based Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students

نویسندگان [English]

  • ali mostafaie 1
  • mohamad oraki 2
  • anover niknam 3

1 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University , West Azarbaijan, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 MSc in Sport Sciences, Payame Noor University, Rey, Iran

چکیده [English]

Inroduction: The goal of this research Influence of Attention Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students. Method: This study is a semi-experimental design with pre-test and post-test design with control group. For this purpose, an estimated 30 students are anxious grade Fourth Elementary School Year 97-96, Selected cluster sampling method And then Randomly way Two experimental groups (N=15), Control(N=15). Package of interventions Attention-Based Games on experimental group It was done in ten sessions. In order to measure the impact of intervention Pintrich & DeGroot, self-regulatory questionnaire, Conners Neuropsychological and Spielberger anxiety scale Before and after the training sessions, control and experiment groups were performed. The results were analyzed using Statistical analysis of covariance analysis. Findings: Results of one-way covariance analysis Showed that There is a significant difference between the experimental and control groups in terms of self-regulation and performance. Also, the anxiety variables of the experimental group compared with the control group, From pre-test to post-test Decreased, This indicates that interventions have been effective, The severity of anxiety disorder has decreased. Conclusion: Attention play can be considered as an effective method along with other methods medical on Increasing self-regulation and improving the performance of anxious students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-Based Games
  • Self-regulatory
  • Executive Function
  • Anxious Students
 ابوالقاسمی، عباس.(1381). اضطراب امتحان: علل، سنجش و درمان. مجله پژوهش های روانشناختی، شماره 3و4، صص 68-50
بیابانگرد، اسماعیل.(1386). اضطراب امتحان: ماهیت، علل، درمان، همراه با آزمونهای مربوطه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
حسنی، ج. و میرآقایی، ع.م.(1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. روانشناسی معاصر، 7، صص 72-61
خرازی، سید علینقی و کارشکی، حسین(1388)، بررسی رابطه مولفه­های ادراک والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی. تازه­های علوم شناختی، سال11، شمارة 1، ص55-49
جدیدی محمد و عابدی، احمد (1390)، انطباق و هنجاریابی پرسشنامه نوروسایکولوژی کانرز بر کودکان 5 تا 12 سال شهر اصفهان. مقاله چاپ نشده، دانشگاه اصفهان
زیدآبادی نژاد، فاطمه؛ ملکپور، مختار؛ فرامرزی، سالار؛ چوپانزیده، رویا و تقی پور جوان، عباس علی (1392)،  اثربخشی آموزش مهارتهای روانی- حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری غیرکلامی، سال 15 ،شماره 3 ، ص 41-33
عابدی، احمد؛ ملک پور، مختار؛ مولوی، حسین؛ عریضی، حمیدرضا و امیری، شعله(1387)، مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی / تحولی با کودکان عادی، فصلنامه تازهای علوم شناختی، دوره 10، شماره1، ص 18-1
محمدی، اسماعیل(1385)، بازی درمانی ( نظریه­ها، روش ها و کاربردهای بالینی). تهران: نشر دانژه
 متین راد، مهرداد(1389). مقایسه ی روش های تن آرامی و مراقبه ی کوتاه در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S.(2010). Emotion-regulation strategies across psychotherapy: A meta-analytic review. linical Psychology Review, 30, 217-237.American Psychiatric Association.
Barkel ,K. murise , A.(2006) Oppositional Defiant Disorder: Information for School Nurses. The Journal of School Nursing.109-119.
Beauchemine, J. (2008). Mindfulness meditation may lessen anxiety, promote social skills and improve academic performance. Journal of Psychol, 11, 34-45.
Best, J. R., Miller, P. H. & Jones, L. L. (2009). Executive functioning after age 5: changes and Correlates. Journal of Developmental Review, (29)3, 163-220.
Boisseau, C. L., Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., & Barlow, D. H. (2010). The
development of the unified protocol for the transdiagnostic treatment for emotional.Chen, M.L. (2007). Test anxiety, reading anxiety and reading performance aming university English as second language learners. Unpublished Master’s Thesis, Ming Chuan University.
Danger S, Landreth G.(2005). Child-centered group play therapy with children with speech difficulties. International Journal of Play Therapy. 14(1):81.
Davis DW, Burns B.(2001). Problems of regulation: A new way to view deficits in children born prematurely. Issues in Mental Health Nursing; 22 (3): 305-323.
Dehn M J. (2008 )Working memory and academic learning. New Jersey: Wiley.
Draper CE, Achmat M, Forbes J, Lambert EV.(2012). Impact of a community based programme for motor development on gross motor skills and cognitive function in preschool children from disadvantaged settings. Early Child Development and Care. 182 (1): 137-152.
Farchione, T. J., Fairholme, C. P., Ellard, K. K., Boisseau, C. L., Thompson-Hollands, J., Carl, J.R., et al. (2012). Unified protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders: A randomized controlled trial. Behavior Therapy, 43, 666-678.
Hughes, C., & Graham, A. (2000). Measuring executive functions in childhood: Problems and solutions. Child and Adolescent Mental Health, 7, 131-172.
Hilman, P. Pearlman, (2008) Emotional Intelligences as Basis of Treatment for Adolescents Diagnosed with Oppositional Defiant Disorder. Available on line: http: proquest.Umi.com
Isenberg JP, Quisenberry N. (2002) Play is essential for all children, Association for childhood education international ,Retrieved from the world wide web .http://www.Altavista.com.
 Kamijo K, Hayashi Y, Sakai T, Yahiro T, Tanaka K, Nishihira, Y.(2009). Acute effects of aerobic exercise on cognitive function in older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences; 64B (3): 356–363.
Kirk SA, Gallagher JJ, Anastasiow NJ, Coleman MR. (2006). Educating Exceptional Children. Boston: Houghton Mifflin.
Klingberg T. (2010)Training and plasticity of working memory .Trends in cognitive science, . 24,781-791.
Klingberg T. (2010) Training and plasticity of working memory .Trends in cognitive sciences.
Kessel A, Farkas H, Kivity S, Vezeli N, Kohalmi KV, Engel-Yeger B.(2017). The relationship between anxiety and quality of life in children with hereditary angioedema. Pediator Allergy Immunol. 28(7): 692-698.
Mash EJ, Wolff AD.(2010), Psychological morbid child, translated by Mozaffari MM, forughaldin A. Tehran: Publication of Roshd; 2010: 212-90.
 Mennin, D. S. , & Fresco, D. M. (2010). Emotion regulation as an integrative framework for understanding and treating psychopathology. In A. M. Kring& D. S. Sloan (Eds. ), Emotion regulation and psychopathology: A trans diagnostic approach to etiology and treatment (356 - 379). New York: Guilford Press.
Mennin, D. S. (2006). Emotion regulation therapy: An integrative approach to treatment-resistant anxiety disorders. Journal of Contemporary Psychotherapy, 36, 95-105.
Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence foran emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research andTherapy, 43, 1281-1310.
Mennin, D. S., & Fresco, D. M. (2013). Emotion regulation therapy for generalized anxietydisorder. Unpublished manual.
Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2002). Applying an emotion regulationframework to integrative approaches to generalized anxiety disorder. Clinical Psychology: Scienceand Practice, 9, 85-90.
Mennin, D. S., Heimberg, R. G., Turk, C. L., & Fresco, D. M. (2005). Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy, 43, 1281-1310.
Mennin, D. S. (2004). Emotion regulation therapy for generalized anxiety disorder. Clinical Psychology and Psychotherapy, 11, 17-29.
Merikangas KR, He J-p, Burstein M,Swanson SA, Avenevoli S, Cui L, et al.(2010), Lifetime prevalence of mental disorders in US adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication– Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2010;49(10):980-9.
Ropinson A, Bergnolli J.(2014). The executive function in ADHD and comorbide disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology; 56: 41-48.
Sadock JM.(2015). Kaplan and Sadock’s synopsis of Psychiatry, Behavioral sciences/ clinical psychiatry,Amazon. 11th edition. 201-210.
Samoilov, A., & Goldfried, M. R. (2000). Role of emotion in cognitive-behavior therapy. Clinical Psychology: Science and practice, 7, 373-385.
 Shen Y-J.(2002) Short-term group play therapy with Chinese earthquake victims: Effects on anxiety, depression and adjustment. International Journal of Play Therapy. 11(1):43.
Spain D, Sin J, Harwood L, Mendez MA, Happé F.(2017) Cognitive behavior therapy for social anxiety in autism spectrum disorder: a systematic review. Advances in Autism. 3 (1): 34-46.
Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and Psychopathology. In A. M. Kring & D. M. Sloan (Eds.), Emotion Regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment (pp.13-37). New York: The Guilford Press.
Zelazo P D, Müller U.(2002). Executive function in typical and atypical development. In U.Goswami (Ed.), Handbook of childhood cognitive development; Oxford: Blackwell.
Ziereis S, Jansen P. (2015). Effects of physical activity on executive function and motor performance in children with ADHD. Research in Developmental Disabilities. 38: 181–191.