با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه‌روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود، ایران.

چکیده

هدف:  به دلیل افزایش اضطراب در جامعه حاضر، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر درمان و ارتقای بهزیستی        روان­شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.روش:  برای انجام این تحقیق 40 نفر از مراجعه­ کنندگان به چهارمرکز مشاوره حومه شهر تهران که طبق تایید روانپزشک اختلال اضطراب فراگیر داشتند (در دو گروه  نوروفیدبک و کنترل) در دو مرحله پیش و پس­ آزمون از طریق آزمون اضطراب حالت- صفت اسپیلبرگر وآزمون بهزیستی روان­شناختی ریف مورد سنجش قرارگرفتند.گروه آزمایش طبق پروتکل درمانی30 جلسه 45 دقیقه­ ای آموزش نوروفیدبک داده شد وگروه کنترل هیچ­ گونه مداخله­ ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده­ ها از روش توصیفی و روش تحلیل کواریانس(ANCOVA) توسط نرم افزار SPSSاستفاده گردید. یافته­ ها:سطح معناداری آماری یافته ها 001/0 بود که نشان داد که نوروفیدبک باعث کاهش نشانه­ های اختلال اضطراب فراگیر و افزایش ارتقای بهزیستی روان شناختی در گروه درمان گردید. نتیجه­ گیری: باتوجه به یافته­ ها نتیجه­ گیری شد که استفاده از نوروفیدبک در درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثراست و می­توان از این روش در درمان و ارتقای بهزیستی روان شناختی افراد مبتلا به این اختلال بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Neurofeedback Treatment Method On Treatment And Increase of Psychological Well-being In Women With Generalized Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Maryam Jalali 1
  • Seyed Abolghasem Mehrinejad 2
  • Hakime Aghaei 3

1 Ph.D Student, General Psychology, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

2 Associat professor, Department of Psycology Alzahra University, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Department of Psycology Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

چکیده [English]

Introduction: As anxiety has increseed in todays society, the main aim of the present study has been the investigation of the effect of  Neurofeedback Instruction On Treatment And Increase of Psychological Well-being In Women With Generalized Anxiety Disorder. Method: For conducting this study, 40 individuals visiting counseling  4 centers in suburb of Tehran that according to Psychiatrist confirmation have Generalized Anxiety Disorder(in 2 group: Neurofeedback and control group) in pre-test and post-test stages through Spielberger state-trait Anxiety and ryff Psychological Well-being Inventory. Based on therapeutic protocol, the experimental group was given thirty, 45 minute sessions of  Neurofeedback training and the control group did not receive any intervention. For data analysis, descriptive method and Ancova method by SPSS software were used.Findings: The finding of the statistical significance be 0/001 that indicates that Neurofeedback Instruction results in decrease of Generalized Anxiety Disorder symptoms and increase Psychological Well-being in the treatment group and significant changes in post-test of this study was seen compared with the pre-test, but such a change was not seen in the control group. Conclusion: Based on the finding of this study it is concluded that using Neurofeedback is effective in treating and Increase of Psychological Well-being in women with  Generalized Anxiety Disorder and  can be used this method in treating this disorder and Increase of Psychological Well-being in women with  Generalized Anxiety Disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Generalized anxiety Disorder
  • psychological well-being
اشتاینبرگ، مارک، اوتمر، سیگفرید. (2008). نوروفیدبک افقی تازه به درمان کم توجهی_بیش فعالی. ترجمه دکتر رضا رستمی و علی نیلوفری(1389)، تهران: انتشارات تبلور.
اورکی، محمد، درتاج، افسانه و مهدی زاده، آتوسا. (1395). بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افسردگی، اضطراب، استرس و دردهای شکمی بیماران مبتلا به دردهای شکمی روان­تنی مزمن. فصلنامه عصب روان شناسی، دوره 2، شماره 6، ص 45-60.
باچر، جیمز، هولی، جیل و مینکا، سوزان. (1394).آسیب­شناسی روانی. ترجمه: دکتر یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ارسباران. حسینی، سید مرتضی ، فتحی آشتیانی، علی، ربیعی، مهدی، نوحی، سیما و فجرک، هنگامه(1394). اثربخشی آموزش نوروفیدبک در کاهش علائم و نشانه های افراد نظامی مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله طب نظامی، دوره 17، شماره3، ص 191-198.
داگاس، مایکل، رابی چاود، ملیسا. (2007). درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر. ترجمه: دکتر مهدی اکبری، مسعود چینی فروشان و احمد عابدیان (1395). تهران: انتشارات ارجمند .
دموس، جان ام. ( 1396). مبانی نوروفیدبک. ترجمه دکتر داوود آذرنگی و دکتر مهدیه رحمانیان. تهران:  انتشارات دانژه.
زارعی، جمیله، رستمی، رضا، برجعلی، احمد و بابایی، صفورا. (1391). تاثیر نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به افسرده خویی. مجله روان شناسی معاصر، دوره5، شماره1، ص 408 .   
سیدمحمدی، یحیی. (1394). راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی – ویراست پنجم ، DSM-5، انجمن روانپزشکی آمریکا. تهران: انتشارات روان.
سیموس، گریگوریس و هاف من، استفن ج. (1393). درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی. ترجمه: دکتر اکرم خمسه. تهران: انتشارات ارجمند.        
عبدلی، نسرین. (1384). آزمون اضطراب حالت-صفت اسپیلبرگر. تهران: موسسه روان تجهیز.
غیورکاظمی، فاطمه، سپهری شاملو، زهره، مشهدی، علی، غنائی چمن آباد، علی و پاسالار، فروزان. (1397). درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظم جویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی(تک آزمودنی). فصلنامه عصب روان شناسی، دوره4، شماره1، ص 77-100.
قربانی، زهره. (1389). مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف وکیز. تهران: موسسه آزمون یارپویا.
محمدی، سیدیونس، مالیمر، طیبه و گلزاری، میترا. (1395). بررسی اثر نوروفیدبک بر اضطراب و جرئت ورزی در افراد مبتلا به اختلال وحشتزدگی. فصلنامه عصب روان شناسی، دوره 2، شماره5، ص 71-82.
نائینیان، محمدرضا، باباپور، جلیل، شعیری، محمدرضا و رستمی، رضا. (1388). تاثیر آموزش نوروفیدبک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و کیفیت زندگی بیماران.  فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، دوره4، شماره 15، ص 178 .
نائینیان، محمدرضا، باباپور، جلیل، گروسی فرشی، تقی ، شعیری، محمدرضا و  رستمی، رضا. (1391). تاثیر آموزش نوروفیدبک و دارو بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر.  مجله روان شناسی بالینی(دانشور رفتار)، دوره 19، شماره 7، ص 1-14.
ناظمیان، عباس، هاشمیان، پژمان و هاشمیان، پیمان. (1395). مقایسه ی اثربخشی روش های درمان شناختی-رفتاری و نوروفیدبک بر علائم اختلال وسواسی-جبری نوجوانان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره 59، شماره 1، ص 55 – 48.
هویت، دنیس و کرامر، دانکن. (1389). مقدمه ای بر کاربرد SPSS در روان شناسی. ترجمه حسن پاشا شریفی، نسترن شریفی، جعفر نجفی زند، مالک میرهاشمی و داود معنوی پور. تهران: انتشارات سخن.
 Barzegary, L ., Yaghubi , H ., Rostami , R .(2011). The effect of QEEG-guided neurofeedback treatment in decreasing of OCD symptoms . Iran , Tehran , Jornal of psychology.30 :26359.
Benioudakis, E., Kountzaki, S., Betzou,K., Markogiannaki, K., Seliniotaki, T., Darakis, E.,
    Saridaki, M., Vergati, A and Nestoros, J. (2016).Can Neurofeedback Decrease Anxiety and Fear in Cancer Patients ? A Case Study. Postepy Psychiatrii I Neurologii.  25: 59- 65.
Biriukova, E.V.,Timofeev, I.V., and mosolov, S.N.(2005).Clinical and Neurophysiological efficacy of Neurofeedback in the combined therapy of enxiety disorders resistant to pychopharmacotherapy.European neuropsychopharmacology.5 : 162-163.
Blaskovits, F., Tyerman, J., Luctkar-Flude. M(2017). Effectiveness of neurofeedback therapy for anxiety and stress  with a chronic illness: a systematic review protocol. Journal of psycology.15 : 1765-1769.
Dong, W.,bao,F (2005). Effects of Biofeedback therapy on the intervention of examination-caused anxiety. chinese Jornal of clinical rehabilitation.3 : 17 - 19.
Jalali, M and tavakoli banizi,A.(2014). Effectiveness Of Neurofeedback Therapy With Stress Control Skill Education In Individuals with Generalized Anxiety Disorder. European online Journal of Natural and Social Sciences. 2: 2 .
Moradi, A., Poladi, F., Pishva, N., Rezaei , B., Torshabi , M  and Alam mehrjerdi , Z.(2011). Treatment of anexiety disorder with neurofeedback : Case study. Journal of psycology.30 : 103- 107.
Niv, S(2013). Clinical efficacy and potential mechanisms of neurofeedback. Pers indiv differ. 54: 86-676.
Nuwer, M . R.(2003). Clinical use of QEEG,international federation of clinical. Neurophysiology .
Robbins , J.(2000). A symphony in the Brain. Newyork , Atlantic monthly press .
Sadock,B., Sadock,V., Ruiz, P.(2014). Kaplan & Sadocks Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/clinical Psychiatry(Eleventh Edition). Tehran: Teimourzadeh Publisher.
Yan , L., Chunmei, W., Lingjin, S., Zhiwen, M., Yalan,F(2017). Effects of Neurofeedback on panic disorder patients anxiety. A Chinese Journal of psycology.15: 3.