دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، اسفند 1397، صفحه 9-174 
مقایسه مهارت‌های عصب‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان با و بدون نارسایی حساب

صفحه 107-122

10.30473/clpsy.2019.43615.1385

ابراهیم رهبر کرباسدهی؛ عباس ابوالقاسمی؛ عباسعلی حسین‌خانزاده؛ فاطمه رهبر کرباسدهی