با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی،دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی(tDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه­های  افسردگی بود.روش: پژوهش حاضر در قالب  یک طرح نیمه­آزمایشی پیش آزمون _پس آزمون با گروه گواه اجرا شد.نمونه پژوهش شامل ۳۲ نفر از افرادی که به یکی از کلینیک­های شهر تهران برای درمان افسردگی مراجعه کرده و با تشخیص افسردگی داوطلب شرکت در این پژوهش بودند،می­شد.از بین افراد انتخاب شده ۱۶ نفر در گروه آزمایشی و ۱۶ نفر در گروه گواه جایابی شده سپس هر دو  گروه براساس سن، جنس و تحصیلات همتاسازی شدند.دونوعمختلفتحریکآندیوشم (ساختگ) باشدتجریان۲میلی­آمپروبهمدت۲۰دقیقه،طی۲۰جلسهارائهشد.شرکت­کنندگانقبلوبعدازتحریکبا پرسشنامه افسردگی بک وآزمون کامپیوتری تعیینفراخنایحافظه کاری (n-back)موردسنجشقرارگرفتند.یافته ­ها:تحلیل داده­های بدست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در حافظه کاری و افسردگی  تفاوت معنی­داری وجود دارد. P)
نتیجه گیری: به نظر می­رسد روش تحریک فراجمجمه­ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی می­تواند سبب بهبود حافظه کاری و شدت علایم افسردگی شود.بنابراین می­توان ادعا کرد که این مداخله بعنوان یک مداخله مکمل در کنار سایر درمان­های روان­شناختی و دارویی می­تواند مورد توجه متخصصین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) on the Working Memory and Severity of Depression Symptoms

نویسندگان [English]

  • mohammad oraki 1
  • sepideh shahmoradi 2

1 Associate Professor,of Psychology, Payame Noor University, Iran

2 Master of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of brain stimulation on the skull using direct tDCS electric current on working memory and severity of depression symptoms.Method:The present study is a semi-experimental, pretest-post test with control group. In this study, Tdcs brain electrical stimulation therapy was performed on the experimental group and compared to the control group that did not receive any treatment. Each experimental group consisted of 16 experimental groups and 16 control group who were matched according to age, sex, and education and were randomly assigned to the groups.Brain electrical stimulation was performed for 10 sessions and each session was performed for 20 minutes in the experimental group and repeated repeatedly after 4 weeks. At the end of the post-test, both groups were tested and tested. Findings: Analysis of data obtained by using covariance analysis showed that there is a significant difference between two groups in working memory and depression (P Conclusion:According to the results, it seems that brain stimulation It can improve working memory and severity of depression symptoms. It can be used as an effective treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct Brain Electrical Stimulation (TDCS)
  • Working memory
  • Depression[mc1]
 ارکان، ا. و یار یاری، ف. (1393). تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (TDCS) بر حافظه کاری در افراد سالم، فصلنامه روانشناختی، دوره 2، شماره 2، 17-10.
زمانی، گ. و دوستان، م. (1396). تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر حافظه کاری و زمان واکنش دختران ورزشکار، فصلنامه عصب روانشناسی، سال سوم، شماره سوم (پیاپی 10)، 62-51.
طلوعی، س. (1395). بررسی اثر تحریک مغزی با جریان مستقیم یک طرفه همزمان بر دو ناحیه قشر حرکتی اولیه و قشر پری فرونتال خلفی – کناری بر روی عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به سکته مغزی تحت حاد، پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
Arul-Anandam., A. P., Loo. C. (2009). Transcranial direct current stimulation: a new tool for the treatment of depression? J Affective Disord, 117(3),137-145.
Barbey, A.K., Koenigs, M., & Grafman, J. (2013). Dorsolateral prefrontal contributions to human working Memory. Cortex, 9, 195-220.
Beck AT, Steer RA, Garbin MG. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Tewnty-five years later. Clin psychol rev, (8): 77-100.
Boggio PS, Bermpohl F, Vergara AO, Muniz AL, Nahas FH, Leme PB, (2011). Go-no-go task performance improvement after anodal transcranial DC stimulation of the left dorsolateral prefrontal cortex in major depression. J Affective Disord, 101(1): 91-8.
Brunoni A, Ferrucci R, Bortolomasi M, Vergari M, Tadini L, Boggio P. (2011). Transcranial direct current stimulation (TDCS) in unipolar vs. bipolar depressive disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacol Biolo Psychiatr, 65(1):63-.101.
Dobson KS, Mohammadkhani P. (2007).Psychometric characteristics of Beck Depression Inventory-II in patients with major depressive disorder. J Rehabil, 29, 80-86. [Persian].
 Filho, E. M. D. S., Albuquerque. J. A. D., Mescouto, K. A., Freitas, R. P. D. A. (2017). Effect of transcranial direct current stimulation on the working memory of post-stroke people an integrative review. Manual Therapy, Posturology & rehabilitation journal. 15, 496-502.
Fregni F, Boggio PS, Nitsche MA, Marcolin MA, Rigonatti SP, Pascual‐Leone A. (2005). Treatment of major depression with transcranial direct current stimulation. Bipolar Disorde, 2(1): 4-106.
Hadley D, Anderson BS, Borckardt JJ, Arana A, Li X, Nahas Z. (2011). Safety, tolerability, and effectiveness of high doses of adjunctive daily left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression in a clinical setting. J ECT. 28(1): 18-25.
Hoppner, J., Schulz, M., Irmisch, G., Mau, R., Schläfke, D., & Richter, J. (2009). Antidepressant efficacy of two different rTMS procedures. High frequency over left versus low frequency over right prefrontal cortex compared with sham stimulation. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 253,103–9.
Kalu, U. G., Sexton, C. E., Loo, C. K., Ebmeier. K. P. (2012). Transcranial direct current dtimulation in the treatment of major depression: a meta-analysis. Psychological Medicine, 42, 1791-1800.
Masafi, S., Maddahi, M. E., Mujembari, K. A., Badiee Aval, S. (2017). The Effectiveness of Transcranial direct current stimulation (TDCS) on reducing depression serverity and automatic thoughts in depressed women. International Journal of Redearch Health Sciences, 6(20), 37-4.
Melby-Lervåg M1, Hulme Is working memory training effective? A  .(2013) A meta-analytic review Developmental psychology Feb;49(2):270-91. doi: 10.1037/a0028228. Epub
Nilsson, J., Lebedev, A. V., Rydstreom, A., Loeden, M. (2017). Direct-current stimulation does little to improve the outcome of working memory training in older adults. Psychological Science, 1-14.
Nitsche MA, BoggioPS,Fregni F, Pascual-Leone A. (2009).Treatment of  depression with transcranial direct current stimulation (TDCS), A review Exper Neurol, 19(1):9-14.
Ohn, SH., Park, C., Yoo, W., Ko, M., Choi, K.P., & Kim, G. (2008). Time-dependent effect of transcranial direct current stimulation on the enhancement of working memory, Neuroreport, 19, 43–47.
Oliveira, J. F., Tamires, A., Zan, A. T., Valiengo, L., Lotufo, P., Bense, I. M., Fregni, F. & Brunoni, A. R. (2013). Acute working memory improvement after TDCS in antidepressant – free patient with major depressive disorder. Neuroscience Letters, 537, 60-64.
  Rabipour, S., Wu, A. D., Davidson, P. S. R., Iacoboni, M. (2018). Expectation may influence the effects of transcranial direct current stimulation. Journal of Health, 69, 134-149.
Rigonatti SP, Boggio PS, Myczkowski ML, Otta E, Fiquer JT, Ribeiro RB (2008). Transcranial direct stimulation and fluoxetine for the reatment of depression. Eur Psychiatr,23(1): .6-74
Sadeghi, K., Khazaie. H. (2013). The comparison of efficacy pharmacotherapy and group cognitive therapy in dimensions oftemperament and character of patients with major depression disorder.” Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J KermanshahUniv Med Sci) 17(4): 230-236.
Speer, A. M. , Kimbrell, T. A. , Wassermann, E. M. , J, D. R. , Willis, M. W. , Herscovitch, P. , & Post, R. M. (2000). Opposite effects of high and low frequency rTMS on regionalbrain activity in depressedpatients. Biol. Psychiatry, 48, 1133 - 1141.
Zaehle, T., Sandmann, P., & Thorne, J. D. (2011). Investigating the role of current strength in TDCS modulation of working memory performance in healthy controls. Frontiers in Psychiatry, 2, 1-6.