با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،تبریز ایران.

2 استادیار معماری اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز،ایران.

3 دانشیار روانشناسی،دانشگاه تبریز ،تبریز، ایران.

4 استاد معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید‌ بهشتی تهران،تهران،ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر متغیرهای مستقل، چهار تصویر معماری به صورت دو زوج ساده_یچیده و اسلامی_غیراسلامی در نظر گرفته شد تا تأثیر دو عامل پیچیدگی تصاویر معماری و پیشینه ذهنی مخاطب بر زمان ادراک‌شده و ضربان قلب بررسی شود. همچنین اثر تعاملی دو عامل بر زمان تولیدشده و میانگین ضربان افراد بررسی‌شد.روش: طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بوده و جامعه مورد مطالعه را تمام دانشجویان دانشکده­های مختلف دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 95-96 تشکیل می‌دادند که در نهایت، نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه یکصد نفره از کل جامعه ذکر شده بود که به روش در دسترس انتخاب شده، در دو آزمون مجزا شرکت داده شدند. یافته­ ها: یافته­ ها نشان می‌دهند که عامل پیچیدگی تصاویر هم بر زمان تولید شده افراد و هم بر میانگین ضربان قلب آنها تأثیر دارد. در حالی‌که تأثیر پیشینه دهنی مخاطب از تصاویر اسلامی و غیراسلامی فقط بر میانگین ضربان افراد تأثیر معناداری دارد.. نتیجه­ گیری:یافته‌ها در بسیاری از زمینه­ ها، مطابق و قابل مقایسه با یافته­ های پژوهش­ های قبلی است و ضرورت وارد شدن موضوعات "اکولوژیک" و نزدیک‌تر به محیط واقعی را به حوزة ادبیات پژوهشی ادراک زمان نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Complexity of Architectural Images on Heart Rate and Time Production of Individuals: Study on Architecture and non-Architecture students

نویسندگان [English]

  • Massud Wahdattalab 1
  • Farhad Ahmadnejad 2
  • Mohammad Ali Nazari 3
  • Hamid Nadimi 4

1 Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz Iran.

2 Assistant Professor of Islamic architecture, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

3 Associate Professor of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran .

4 Professor of Architecture and Urban Planning, Shahdad Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Aim :Independent variables in this research were four Architectural images in two dual group members of simple, complex and Islamic, non-Islamic, to examine the effect of two factors of complexity level and the subjective familiarity of the participants on two dependent variables of perceived time duration and heart rate. Also, the between factor effect of the two dependent variables, of produced time and the heart rate examined. Method:The research design was causal-comparative, and the study population was all students of different faculties of the Tabriz Islamic Art University during the first and second semesters of the academic year2016-2017. The sample size consisted of two groups of 100 students from the population and participated in two separate experiments.Findings:The findings show that the complexity of the images affects both the production time of individuals and their heart rate. Familiarity factor of the Islamic and non-Islamic images had only a significant effect on the heart rate. Conclusion:Findings in many respects are consistent with the results of previous studies and show the need for the introduction of "ecological" and closer to the real environment subjects into the field time perception.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time
  • time production
  • visual perception
  • visual complexity
  • heart rate
اختیاری، ح، پرهیزگار،س، جنتی،ع و بهزادی،آ. 1382. "ادراک زمان و روش­های ارزیابی آن:یک مطالعه مقدماتی برای آزمودنی فارسی زبان."تازه­های علوم شناختی 1 (5):36-49.
اورکی، آ، شتاب­بوشهری، ن، عابدان­زاده ،ر. 1395، "تأثیر بازخورد هنجاری بر زمان واکنش و خودکارآمدی دانش­آموزان دختر کم­توان ذهنی"، عصب­روانشناسی، 5(2): 97-110.
حسین­آبادی­ساده، د، سعیدنیا، ح، استایدل، پ و حیدرزاده، ک.(1396)، بررسی ارتباط بین هیجانات چهره و امواج الکتروعصبی مغز، عصب­روانشناسی، 13(2): 9-20
نظری،م، پولادی،ف، شکاری‌خانیانی،ل ،سلیمانی،ف، صدیق‌مستحکم، ز و شاملی،ر.(1390)، "واکنش‌های هیجانی به دستگاه‌های موسیقی ایرانی."پژوهش­های نوین روانشناختی 21 (6): 165-189.
نظری، م، سلطانلو،م سعیدی‌دهاقانی،س دمیا،س،راستگار‌هاشمی، ن و میرلو،م. (1392)،"نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان."شناخت اجتماعی 2 (2):62-73.
نظری،م،میرلو،م و اسدزاده،س.(1390)،"خطای ادراک زمان در پردازش واژه­های فارسی دارای بار هیجانی."تازه­های علوم­شناختی1(13):37-48.
نیک­نام، م، دوستان، م.(1396)، "بررسی تأثیر بازخورد دامنه ای فضایی و زمانی بر کاهش خطای دقت زمانبندی و فضایی تکلیف مبادله سرعت-دقت فیتز"، عصب­روانشناسی، 11(4)، 23-38
Angrilli, Alessandro, Paolo Cherubini, Antonella Pavese, and Sara Manfredini. 1997. "The influence of affective factors on time perception."Perception & psychophysics 59 (6):972-982.
Appelhans, Bradley M, and Linda J Luecken. 2006. "Heart rate variability as an index of regulated emotional responding."  Review of general psychology 10 (3):229.
 Bailón, Raquel, Pablo Laguna, Luca Mainardi, and Leif Sornmo. 2007. "Analysis of heart rate variability using time-varying frequency bands based on respiratory frequency." Engineering in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th Annual International Conference of the IEEE.
Block, Richard A, Peter A Hancock, and Dan Zakay. 2000. "Sex differences in duration judgments: A meta-analytic review."  Memory & Cognition 28 (8):1333-1346.
Block, Richard A, Peter A Hancock, and Dan Zakay. 2010. "How cognitive load affects duration judgments: A meta-analytic review."  Acta psychologica 134 (3):330-343.
Brown, Scott W. 2008. "The attenuation effect in timing: Counteracting dual-task interference with time-judgment skill training."  Perception 37 (5):712-724.
Craske, Michelle G, Ariel J Lang, Jennie CI Tsao, Jayson L Mystkowski, and Melissa K Rowe. 2001. "Reactivity to interoceptive cues in nocturnal panic."  Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 32 (3):173-190.
Dishman, Rod K, Yoshio Nakamura, Melissa E Garcia, Ray W Thompson, Andrea L Dunn, and Steven N Blair. 2000. "Heart rate variability, trait anxiety, and perceived stress among physically fit men and women."  International Journal of Psychophysiology 37 (2):121-133.
Droit-Volet, Sylvie, and Warren H Meck. 2007. "How emotions colour our perception of time."  Trends in Cognitive Sciences 11 (12):504-513.
Droit‐Volet, Sylvie, Sophie Brunot, and Paula Niedenthal. 2004. "BRIEF REPORT Perception of the duration of emotional events."  Cognition and Emotion 18 (6):849-858.
Droit‐Volet, Sylvie, Stéphanie Tourret, and John Wearden. 2004. "Perception of the duration of auditory and visual stimuli in children and adults."  Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A 57 (5):797-818.
Dunn, Barnaby D, Tim Dalgleish, Alan D Ogilvie, and Andrew D Lawrence. 2007. "Heartbeat perception in depression."  Behaviour research and therapy 45 (8):1921-1930.
Edelman, Shimon, Heinrich Bulthoff, and Daphna Weinshall. 1989. "Stimulus familiarity determines recognition strategy for novel 3-D objects."
Eagleman, David M. 2005. "Distortions of time during rapid eye movements."  Nature neuroscience 8 (7):850-851.
Eagleman, David M, and Vani Pariyadath. 2009. "Is subjective duration a signature of coding efficiency?"  Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences 364 (1525):1841-1851.
Fraser, Julius Thomas. 2013. Time as conflict: A scientific and humanistic study. Vol. 35: Birkhäuser.
Friden, Thomas P. 1973. "The effects of familiarity in a perceptual matching task."Attention, Perception, & Psychophysics 14 (3):487-492.
Grondin, Simon. 2010. "Timing and time perception: a review of recent behavioral and neuroscience findings and theoretical directions."  Attention, Perception, & Psychophysics 72 (3):561-582.
Hagemann, Dirk, Shari R Waldstein, and Julian F Thayer. 2003. "Central and autonomic nervous system integration in emotion."  Brain and cognition 52 (1):79-87.
 Hancock, PA. 2010. "The effect of age and sex on the perception of time in life."American Journal of Psychology 123 (1) :1-13.
Hock, Howard S, and Norman Marcus. 1976. "The effect of familiarity on the processing of fragmented figures."  Perception & Psychophysics 20 (5):375-379.
Ji, Li-Jun, Kaiping Peng, and Richard E Nisbett. 2000. "Culture, control, and perception of relationships in the environment."  Journal of personality and social psychology 78 (5):943.
Kreibig, Sylvia D. 2010. "Autonomic nervous system activity in emotion: A review."Biological psychology 84 (3):394-421.
Lee,ChungK,SK Yoo,YoonJ Park,NamHyun Kim, KeeSam Jeong, and ByungChae Lee. 2006. "Using neural network to recognize human emotions from heart rate variability and skin resistance."Engineering in Medicine and Biology Society, 2005.IEEE-EMBS 2005.27th Annual International Conference of the.
Levenson,Robert W,Paul Ekman,and Wallace V Friesen. 1990."Voluntary facial action generates emotion‐specific autonomic nervous system activity."Psychophysiology 27(4):363-384.
 Lombardi, Federico, Andrea Colombo, Barbara Basilico, Romana Ravaglia, Massimo Garbin, Daniele Vergani, Pier Maria Battezzati, and Cesare Fiorentini. 2001. "Heart rate variability and early recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion."  Journal of the American College of Cardiology 37 (1):157-162.
Masuda, Takahiko, and Richard E Nisbett. 2001. "Attending holistically versus analytically: Comparing the context sensitivity of Japanese and Americans."Journal of personality and social psychology 81 (5):922-934.
Meissner, Karin, and Marc Wittmann. 2011. "Body signals, cardiac awareness, and the perception of time."  Biological psychology 86 (3):289-297.
Mesquita, Batja, and Nico H Frijda. 1992. "Cultural variations in emotions: a review."Psychological bulletin 112 (2):179.
Mueller, S. T., & Piper, B. J. (2014). The Psychology Experiment Building Language (PEBL) and PEBL test battery. Journal of Neuroscience Methods, 222, 250—259.
Nisbett, Richard E, and Yuri Miyamoto. 2005. "The influence of culture: holistic versus analytic perception."Trends in cognitive sciences 9 (10):467-473.
Noulhiane, Marion, Nathalie Mella, S Samson, R Ragot, and Viviane Pouthas. 2007. "How emotional auditory stimuli modulate time perception."  Emotion 7 (4):697.
Noulhiane, Marion, Viviane Pouthas, Dominique Hasboun, Michel Baulac, and Séverine Samson. 2007. "Role of the medial temporal lobe in time estimation in the range of minutes."  Neuroreport 18 (10):1035-1038.
Orini, Michele, Raquel Bailón, Ronny Enk, Stefan Koelsch, Luca Mainardi, and Pablo Laguna. 2010. "A method for continuously assessing the autonomic response to music-induced emotions through HRV analysis."Medical &biological engineering & computing 48 (5):423-433.
Pariyadath, Vani, and David Eagleman. 2007. "The effect of predictability on subjective duration."  PloS one 2 (11):e1264.
Pariyadath, Vani, and David M Eagleman. 2008. "Brief subjective durations contract with repetition."  Journal of vision 8 (16):11-11.
Park, Denise C, and Chih-Mao Huang. 2010."Culture wires the brain:A cognitive neuroscience perspective."Perspectives on Psychological Science 5(4):391-400.
Pöppel, Ernst. 1997. "A hierarchical model of temporal perception."  Trends in cognitive sciences 1 (2):56-61.
Rammsayer,Thomas H. 1997."On the relationship between personality and time estimation."  Personality and individual differences 23(5):739-744.
Rayner, Keith, Monica S Castelhano, and Jinmian Yang. 2009. "Eye movements when looking at unusual/weird scenes: Are there cultural differences?"Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 35 (1):254.
Russell, James A. 1991. "Culture and the categorization of emotions"Psychological bulletin 110 (3):426.
Scherer,Klaus R,and Marcel R Zentner.2001."Emotional effects of music:Production rules."Music and emotion:Theory and research:     361-392.
Thayer, Stephen, and William Schiff. 1975. "Eye-contact, facial expression, and the experience of time."  The Journal of social psychology 95 (1):117-124.
Tipples, Jason. 2008."Negative emotionality influences the effects of emotion on time perception."  Emotion 8 (1):127.
Waits, Fraser N, and Robert Sharrock. 1984. "Fear and time estimation."  Perceptual and motor skills 59 (2):597-598.
Wittmann, Marc, David S Leland, Jan Churan, and Martin P Paulus. 2007. "Impaired time perception and motor timing in stimulant-dependent subjects."  Drug and alcohol dependence 90 (2):183-192.
Wittmann, Marc, Tanja Vollmer, Claudia Schweiger, and Wolfgang Hiddemann. 2006."The relation between the experience of time and psychological distress in patients with hematological malignancies"Palliative & supportive care 4 (04):357-363.
Zoellner, Lori A, and Michelle G Craske. 1999. "Interoceptive accuracy and panic."Behaviour research and therapy 37 (12):1141-1