با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 روانشناسی،علوم تربیتی وروانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط بین شناخت و هیجان همواره برای محققان جالب و مورد توجه بوده است. علیرغم اینکه هریک حوزه­ای جداگانه محسوب     می­ شوند؛ ولی با یکدیگر در تعامل­اند. هدف پژوهش حاضر تاثیر هیجانات شرم و گناه بر حلقه واج­ شناختی و لوح دیداری _ فضایی حافظه کاری بود. روش: طرح پژوهش نیمه­ آزمایشی از نوع پیش­ آزمون _ پس­ آزمون بود. تعداد 60 دانشجو به روش نمونه­ گیری دردسترس انتخاب شدند و برای گردآوری داده­ ها از آزمون وکسلر بزرگسالان (آزمون فراخنای ارقام) و بلوک­ های کرسی استفاده شد. یافته­ ها: نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس نشان داد که هیجانات شرم و گناه به طور معناداری حلقه واج­ شناختی و لوح دیداری- فضایی حافظه کاری را تحت تأثیر قرار می­ دهد. نتیجه­ گیری: هیجانات شرم و گناه می­ تواند بر کارایی حافظه کاری اثر منفی بگذارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Emotions and Cognition: The Influence of Shame and Guilt Emotions on the Phonological loop and visuSpatial Sketchpad of Working Memory

نویسندگان [English]

  • Majid Safarinia 1
  • Fatemeh Bazaz Monsef 2
  • raheb jafari 3

1 Professor of psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 PhD student of cognitive sciences (cognitive psychology) Shahid Beheshti University of Tehran

3 psychology,educational sciences and psychology,shahid madani university of azarbaijan,tabriz,Iran.

چکیده [English]

Aim: The relation between cognition and emotion has always been interesting for researchers. Although they are separate domains, they interact with each other. The purpose of this study was to investigate the influence  of shame and guilt emotions on phonological loop and visuSpatial Sketchpad of  Working Memory. Method:  A quasi-experimental pretest-posttest design was applied in this research. Sixty university students  were selected through convenience sampling. Adult Wechsler test (digit span Test) and corsi blocks task  were used for data collection. Results: The results of covariance analysis showed that shame and guilt emotions significantly affected phonological loop and visual-spatial working memory. Conclusion: Shame and Guilt Emotions can negative influence on working memory performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • working memory
  • social emotions
  • cognition
اکبری­ زردخانه، س.؛ شهابی، ر. ا.؛ کاوسیان، ج.؛ و رضایی، ن  (1397). «تغییرهای تحولی در ظرفیت و مولفه­های حافظه کاری بر اساس الگوی بدلی». مجله روان­شناسی شناختی، 6(1)، 13-23.
 اکبری، الف .؛ حسنی، ج.؛ و مرادی، ع. ر. (1394). «بررسی تأثیر القای تجارب هیجانی بر کارکردهای اجرایی توجه و حافظه فعال با نگاه به طیف افسردگی». فصلنامه عصب روانشناسی، 1(1)، 7-25
بحری، م.؛ و بحری، م (1396). «بررسی تاثیر القایی هیجان­های شرم و گناه بر عملکرد حافظه فعال». مجله روانشناسی و     روان­پزشکی شناخت، 4(3)، 1-9.
حبیبی­کلیبر، ر.؛ و بهادری خسروشاهی، ج (1394). «نقش توجه انتخابی، اضطراب امتحان و عملکرد شناختی در حافظه کاری دانش­آموزان». مجله عصب­روانشناسی،  2(3)، 25-42.
حسنی، ج.؛ و شاهمرادی­فر، ط (1396). «اثربخشی آموزش نظم جویی فرایندی هیجان در ظرفیت حافظه­کاری کالمی و دیداری – فضایی». مجله علوم پزشکی خراسان شمالی، 9(3)، 317-322.
روشن­چسلی، ر.؛ عطری­فرد، م.؛ و نوری­مقدم، ث (1386). «بررسی اعتبار و پایایی «سومین نسخه تجدیدنظر شده مقیاس عاطفه خودآگاهی برای بزرگسالان». مجله دانشور رفتار،14، 31-46.
Anolli, L., & Pascucci, A. (2005). Guilt and guilt-proneness, shame and shame-proneness in Indian and Italian young adults, Personality and Individual Differences, 39 , 763 - 773.
Baddeley, A.D., Hitch, G. (1974). Working Memory. The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory. New York: Academic Press,p. 47-89.
Baddeley, AD. (2007). Working memory, thought and action. Oxford: Oxford University Press.
Baddeley, A. D. (2017). Modularity, working memory and language acquisition. Second Language Research, 33(3), 299-311.
Boven. L. V., & Robinson. M. D.(2015). Boys don't cry: Cognitive load and priming increase stereotypic sex differences in emotion memory. Journal of Experimental Social Psychology, 48 ,303- 309.
 Brose, A., Schmiedek, F., Lövdén, M., & Lindenberger, U. (2012). Daily Variability in Working Memory is Coupled With Negative Affect: The Role of Attention and Motivation, Emotion ,26, 452-469.
Campbell-Sills, L., Barlow, D. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In: Gross JJ, editor. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford, p. 542–59.
Cavalera. C., & Pepe. A.(2014). Social emotions and cognition: shame, guilt and working memory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, 457-464.
Dehn, M. J., (2008). Working memory and academic learning. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Habel, U., Koch, K., Pauly, K., Kellermann, T., Reske, M., Backes, V., et al. (2007).The influence of olfactory-induced negative emotion on verbal working memory: individual differences in neurobehavioral findings. Brain Res, 1152:158-70.
Li, X., Chan, R.C., Luo, Y.J. (2010). Stage effects of negative emotion on spatial and verbal working memory. BMC Neurosci,11, 60.
Lewis, M. (2011). The Self-Conscious Emotions. Encyclopedia of Early Child Development, United States of America: CEECD.
Lindstrom, B.R., Bohlin, G. (2011). Emotion processing facilitates working memory performance. Cogn Emot, 25(7), 1196-204
Leroux, J.R.Turgay, A. Quinn, D. (2009).Advances in ADHD treatment. Can J Diagn, 26, 49–52
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science, 3, 400-427.
Scheidegger. M., Henning. A., Walter. M., Heinz.B., Weigand. A., Seifritz., E, Grimm.S.(2017). Effects of ketamine on Private Transgressions, Self and Identity, 9, 337-362.
Simmering, V. R., Miller, H. E., & Bohach, K. (2015). Different developmental trajectories across feature types support a dynamic field model of visual working memory development. Atten Percept Psychophys 77:1170-1188.
Shamosh, N. A., & Gray, J. R. (2007). The relation between fluid intelligence and self-regulatory depletion. Cognition and Emotion, 8,1833-1843.
Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior, Annual Review of Psychology, 58: 345 – 372
Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Shame and guilt. New York: Guilford Press
Tilghman-Osborne, C. (2011). Inapproprlate and excessive guilt: measure validation and developmental findings in the elation to depression across development. Unpublished doctoral dissertation, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee.