با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. .

چکیده

مقدمه: اختلال در کارکردهای شناختی از علائم رایج درافراد افسرده به شمار می­رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه­ای مغزtDCS)) بر تصمیم­گیری پرخطر و زمان واکنش در افراد مبتلا به  افسردگی صورت گرفته است. روش: 30 نفر از دانشجویان دارای اختلال افسردگی  که درسال 97 به مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مراجعه کرده بودند انتخاب شدند، به­صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. گروه آزمایش در ناحیه DLPFC چپ، به مدت دو هفته ، هر هفته 5 روز و هرجلسه به مدت 20 دقیقه تحریک آندی tDCS دریافت نمودند. قبل ازشروع و در پایان دوره تحریک الکتریکی،        تصمیم­گیری پرخطر و زمان واکنش شرکت­کنندگان به ترتیب توسط آزمون خطرپذیری بادکنکی بارت ، دستگاه زمان­سنج واکنش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­های به­دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تحلیل گردیدند. یافته­ها: نتایج نشان داد که زمان واکنش به­طور معنی­داری درگروه آزمایش سریع­تر از گروه کنترل بود (05/0 >p).علاوه بر این، در آزمایش بارت نیز میانگین تعداد پمپ­های تنظیم شده (AMP) در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود (05/0 >p). نتیجه‌گیری: براساس یافته­های حاضر، تحریک آندی tDCS  موجب کاهش زمان واکنش و کاهش رفتارهای خطرساز گردید.  بنابراین تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای می­تواند به­عنوان یک روش غیردارویی و بی­خطر برای ارتقاءکارکردهای شناختی افراد مبتلا به افسردگی مورد استفاده قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on reaction time and risky Decision-Making in people with Depression

نویسندگان [English]

  • ladan vaghef 1
  • hasan bafandeh gharamaleki 2
  • fatemeh soltani margani 3

1 Assistant professor of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran

2 Assistant professor of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran

3 M.A in Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran

چکیده [English]

Aim:The impairment in Cognitive functions is common symptoms of Depression. The purpose of this research is investigation of the effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on risky Decision-Making and reaction times (RT) in patients with Depression. Methods: Thirty university students with depressive symptoms who were referred to the Counseling Center of Azarbaijan Shahid Madani University were selected and randomly divided into two groups : experimental and control groups (n=15 per group). The experimental group received anodal-tDCS stimulation over the left DLPFC for two weeks, 5 days a week and each session for 20 minutes. Risky decision making and reaction time were assessed by Balloon Analogue Risk Task (BART) and reaction timer apparatus, respectively. The obtained data were analyzed using covariance analysis and paired t-test. Findings: The Results showed that the reaction times of both hands and feet was significantly faster in experimental group than sham group (p <0.05). Moreover, adjusted mean number of pumps (AMP) was lower in the experimental group than in the control group, during the BART task. Conclusion: according to our result, anodal tDCS stimulation reduced reaction time and decreased risk-taking behaviors.Therefore,transcranial electrical stimulation can be usedas a non-pharmacological and safe intervention to improve cognitive impairment to enhance the cognitive functions in people with depression.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial direct current stimulation (tDCS)
  • Reaction time
  • risky Decision-Making
  • Depression

Arkan, A., & Yaryari, F. (2014). Effect of transcranial direct current stimulation (TDCS) on working memory in healthy people. Abstract. Journal of Cognitive Psychology, (2)2,10-17.

Borzou, Z., & Edalatmanesh, M. A. (2015). The Evaluation of Brain Derived Neurotrophic Factor and Working Memory in Valproic Acid Animal Model of Autism. Shefaye Khatam, 3(4), 10-16.
Cooney, G., Dwan, K., & Mead, G. (2014). Exercise for depression. Jama, 311(23), 2432-2433.
Dehn, L. B., Kater, L., Piefke, M., Botsch, M., Driessen, M., & Beblo, T. (2018). Training in a comprehensive everyday-like virtual reality environment compared to computerized cognitive training for patients with depression. Computers in Human Behavior, 79, 40-52.
Ebadi, M., Hosseini, F., Pahlevan, F., Esameeilzadeh, A. M., Farhadi, V., & Asqari, R. (2017) The effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) on working memory in patients with major depression.
 Ekhtiari, H., Janati, A., Moghimi, A., & Behzadi, A. (2003). The Farsi Version of the Balloon Analogue Risk Task: An Instrument for the Assessment of Riskful-Decision Making. Advances in Cognitive Science, 4(4), 9-11.
Ekhtiari, H., Rezvanfard, M., & Mokri, A. (2008). Impulsivity and its different assessment tools: A review of view points and conducted researches. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology, 14(3), 247-257.
Eslamizade, M. J., Behbahanian, S., Mahdavi, S. M., & Oftadehal, M. An Introduction to Neurotechnologies, Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation: Their Applications in the Cognitive Enhancement and Rehabilitation.
Fertonani, A., Brambilla, M., Cotelli, M., & Miniussi, C. (2014). The timing of cognitive plasticity in physiological aging: a tDCS study of naming. Frontiers in Aging Neuroscience, 6, 131.
Flöel, A. (2014). tDCS-enhanced motor and cognitive function in neurological diseases. Neuroimage, 85, 934-947.
Fonteneau, C., Redoute, J., Haesebaert, F., Le Bars, D., Costes, N., Suaud-Chagny, M.-F., & Brunelin, J. (2018). Frontal transcranial direct current stimulation induces dopamine release in the ventral striatum in human. Cerebral Cortex, 28(7), 2636-2646.
 Gladwin, T. E., den Uyl, T. E., Fregni, F. F., & Wiers, R. W. (2012). Enhancement of selective attention by tDCS: interaction with interference in a Sternberg task. Neuroscience letters, 512(1), 33-37.
Gorini, A., Lucchiari, C., Russell-Edu, W., & Pravettoni, G. (2014). Modulation of risky choices in recently abstinent dependent cocaine users: a transcranial direct-current stimulation study. Frontiers in human neuroscience, 8, 661.
Kasschau, M., Sherman, K., Haider, L., Frontario, A., Shaw, M., Datta, A., . . . Charvet, L. (2015). A protocol for the use of remotely-supervised transcranial direct current stimulation (tDCS) in multiple sclerosis (MS). Journal of visualized experiments: JoVE(106).
Majdi, M. R., Ghayour Mobarhan, M., Salek, M., Taghi, M., & Mokhber, N. (2011). Prevalence of depression in an elderly population: A population-based study in Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 5(1), 17-24.
Mehta, K. M., Yaffe, K., & Covinsky, K. E. (2002). Cognitive impairment, depressive symptoms, and functional decline in older people. Journal of the American Geriatrics Society, 50(6), 1045-1050.
Minati, L., Campanhã, C., Critchley, H. D., & Boggio, P. S. (2012). Effects of transcranial direct-current stimulation (tDCS) of the dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) during a mixed-gambling risky decision-making task. Cognitive neuroscience, 3(2), 80-88.
Mohammad, N., Ismail, S., & Fereshteh, K. (2012). Comparison of reaction time in substance dependent individuals and non-human subjects. 6(23), 83-95.
Moradi Kelardeh, S., Yaryari, F., & Abdollahi, M. H. (2016). Effectiveness of Transcranial direct current stimulation on Dorsolateral prefrontal cortex in cigarette craving and Stress.
Pripfl, J., Neumann, R., Köhler, U., & Lamm, C. (2013). Effects of transcranial direct current stimulation on risky decision making are mediated by ‘hot’and ‘cold’decisions, personality, and hemisphere. European Journal of Neuroscience, 38(12), 3778-3785.
Rajabi, G. R. (2005). Psychometric properties of Beck depression inventory short form items (BDI-13). Journal of Iranian Psychologists, 1(4), 291-298.
Reti, I. M., & Chang, A. D. (2015). Introduction to brain stimulation. Brain Stimulation, Methodologies and Interventions, 1-12.
Saberi, N. N., Khalkhali, Z. M., & Khademi, K. K. (2016). Effects and side effects of tDCS in movment disorders of children and adolescents.
Shahbazi, M., Pashabadi, A., & Abedini Parizi, H. (2011). Relation attribute and
state anxiety to reaction time and intelligence. Journal of Development & Motor
Learning, 8, 65-80.
Soltaninejad, Z., Nejati, V., & Ekhtiari, H. (2015). Effect of transcranial direct current stimulation on remediation of inhibitory control on right inferio frontal gyrus in attention deficit and hyperactivity symptoms. Rehabilitation Medicine, 3(4).
Stagg, C. J., & Nitsche, M. A. (2011). Physiological basis of transcranial direct current stimulation. The Neuroscientist, 17(1), 37-53.
Trivedi, M. H., & Greer, T. L. (2014). Cognitive dysfunction in unipolar depression: implications for treatment. Journal of Affective Disorders, 152, 19-27.
Vaseghi, B., Zoghi, M., & Jaberzadeh, S. (2015). The effects of anodal-tDCS on corticospinal excitability enhancement and its after-effects: conventional vs. unihemispheric concurrent dual-site stimulation. Frontiers in human neuroscience, 9, 533.
Verdelho, A., Madureira, S., Moleiro, C., Ferro, J. M., T O'Brien, J., Poggesi, A., . . . Waldemar, G. (2013). Depressive symptoms predict cognitive decline and dementia in older people independently of cerebral white matter changes: the LADIS study. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 84(11), 1250-1254.