نقش هم‌توانی قشری مغز (کوهرنس) در پیش‌بینی پردازش هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اعصاب، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. .

2 کارشناسی‌ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. .

3 کارشناسی‌ارشد روانشناسی‌عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. .

چکیده

مقدمه:اختلال افسردگی اساسی یک اختلال شایع روانپزشکی است که یکی از مشخصه­های اصلی آن مشکل در پردازش هیجانی است.شواهد پژوهشی نشان­دهنده نقش مولفه­های فعالیت الکتریکی قشری مغز در فرایند پردازش هیجانی در اختلال افسردگی است. برهمین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هم­توانی قشری در پیش­بینی پردازش هیجانی است. روش: تعداد 60 نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی براساس معیارهای DSM-5 انتخاب شدند. فعالیت الکتریکی قشری بیماران توسط دستگاه الکتروانسفالوگرافی 21 کاناله ثبت شده و با استفاده از نرم­افزار نوروگاید، شاخص هم­توانی باندهای مختلف برای مناطق قدامی، مرکزی و خلفی در دو نیمکره محاسبه گردید. پردازش هیجانی نیز توسط تکلیف تشخیص چهره­ های هیجانی ویلیامز و همکاران (2008) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته­ ها: تحلیل رگرسیون نشان داد که هم­توانی باندهای آلفا قدامی و بتا مرکزی در نیمکره چپ و آلفا قدامی و بتا خلفی در نیمکره راست پردازش هیجانی مثبت را پیش بینی کردند. همچنین، هم­توانی باندهای تتا و آلفای قدامی در نیمکره چپ به صورت مثبت و بتا مرکزی چپ و بتا خلفی راست به صورت منفی پردازش هیجانی منفی را پیش­بینی نمودند. نتیجه­گیری: هم­توانی باندهای تتا ، الفا و بتا در نواحی قدامی و خلفی نقش بارزی در پیش­بینی پردازش هیجانی در بیماران مبتلا به افسردگی دارند. این یافته­ها نشان می­دهند که نواحی قدامی ، نوع هیجان و نواحی خلفی، شدت برانگیختگی را تعیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cortical Coherences in Predicting of Emotional Processing in Patients with Major Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Chalabianloo 1
  • Zahra Keshtgar 2
  • Forough Farrokhzad 3
1 Associate Prof of Neuroscience, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 M.A in Cognitive Science, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
3 M.A in General Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: Major depressive disorder is a prevalent psychiatric disorder in which an emotional processing problem is one of the main characteristics of the disorder. Research demonstrates the role of cortical electrical activity components in emotional processing in depression disorder. So the aim of the study is to determine the role of cortical coherence in predicting emotional processing in patients with major depressive disorder. Method: 60 patients with major depressive mood disorder selected based on DSM-5. Cortical electrical activities of patients recorded by 21 channels EEG  & coherence of different bands for anterior, central & posterior regions in two hemispheres calculated by neuro guide software. Emotion processing evaluated by Williams et al (2008) emotional faces detection task. Findings: Regression analysis indicated that coherence of alpha in anterior, beta in central regions of the left hemisphere, and alpha in anterior & beta in posterior regions in right hemisphere predicted positive emotion processing. Also, Coherence of theta & alpha bands in anterior regions in the left hemisphere positively, and left central & right posterior beta bands negatively predicted negative emotion processing. Conclusion: The coherence of theta, alpha & beta bands in anterior & posterior regions play a key role in predicting emotional processing in depressive patients. The results indicated that the anterior regions detect the type of emotion & posterior regions detect arousal severity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cortical coherence
  • Emotional Processing
  • major depression