با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد روانشناسی‌تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. . .

2 استادیار علوم‌تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار علوم‌تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: نارساخوانی به عنوان شایع­ترین اختلال یادگیری یکی از حوزه­های متاثر از ضعف در کارکردهای اجرایی کودکان به شمار می­آید و یافتن راه­های بهبود کارکردهای اجرایی می­تواند از بروز و پیدایش یک چرخه منفی ناکامی جلوگیری و به موفقیت تحصیلی دانش ­آموزان بینجامد لذا هدف پژوهش­حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر حافظه­ کاری و بازداری پاسخ دانش­آموزان نارساخوان است. روش: پژوهش حاضر شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری آن شامل همه دانش­آموزان دختر پایه­ های چهارم و پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1398-1397 شهر مشهد با تشخیص اختلال نارساخوانی بوده که از بین آن­ها، 30 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون سیستم کارکرد اجرایی دلیس- کاپلان (D-KEFS)، آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1387)، استفاده شد. آزمودنی­ها در 8 جلسه یک­ساعته به­ صورت هفته­ ای        یک­بارطی دو ماه تحت برنامه آموزشی قرار گرفتند ولی در گروه کنترل هیچ مداخله­ای انجام نشد. تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. یافته­ها: افراد گروه آزمایش بعد از شرکت در جلسات آموزش خودتنظیمی، در پس­آزمون عملکرد بهتری داشته و نمراتشان به طور معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافت. نتیجه­گیری: با توجه به یافته­ های پژوهش می ­توان نتیجه ­گیری کرد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی می­تواند رویکرد درمانی مؤثری برای بهبود حافظه کاری و بازداری پاسخ دانش­آموزان نارساخوان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Regulatory Learning Strategies on Working Memory and Inhibiting the Response of Dyslexic Students

نویسندگان [English]

  • somaye zarenezhad 1
  • sakineh soltanikouhbanani 2
  • HOSSEIN KARSHKI 3

1 M.A student in Educational Psychology, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran

3 Associate Professor, Educational Sciences, Facul, ferdowsiF University of Mashhad,Mashhad, Iran

چکیده [English]

Aim:A high percentage of children with learning disabilities, the most common of which is disordered reading or dyslexia, and one of the areas affected by poor performance, finding ways to improve performance can lead to academic achievement and preventing a student from preventing failureThe purpose of this study was to determine the effect of teaching self-regulation learning strategies on memory and inhibition of dyslexic students. Metod: The design of this semi-experimental study was a trial and control group in which 30 dyslexic students of elementary school students were selected through a sampling method. The statistical population of the elementary school students was dyslexic Education in Mashhad in the academic year of 97-96. Subjects were trained in eight 90-minute sessions once a week. Findings: The results of the research showed that training of self-regulation learning strategies on working memory and inhibition of dyslexic students' response was effective in collecting data. Conclusion: Based on this, it can be concluded that self-regulation learning on the components of executive function can be an effective therapeutic approach for dysfunctional students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-regulation learning
  • working memory
  • inhibition of response
  • dyslexia
ارجمندنیا، ع؛و سیف نراقی، م.(1388). تاثیر راهبرد مرور ذهنی بر عملکرد حافظه فعال دانش­آموزان نارساخوان. مجله علوم رفتاری، (3)3، 178-173.
اشعری، ن.، شفیع­آبادی، ع.، سودانی، م. (1381). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی دانش­آموزان پیش­دانشگاهی اهواز، یافته­های نو در روانشناسی، 13(5). 22-7.
 بیرامی، م.(1392). اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن دانش­آموزان نارساخوان. فصلنامه     پژوهش­های نوین روانشناختی، 8 (29). 66-43.
سلطانی کوهبنانی، س؛ علیزاده، ح؛ هاشمی، ژ؛ و صرامی، غ.(1391). مقایسه کارکردهای اجرایی دانش­آموزان دارای اختلال ریاضی با دانش­آموزان عادی. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، (3) 14: 84-750
خانجانی، ز؛ فرجی، ر؛ فاروقی، پ. (1393). اثربخشی آموزش خودنظم دهی بر کنش­های اجرایی دانش­آموزان با ناتوانی یادگیری. مجله روانشناسی تحولی. 12(45).
خدامهری، ف، کافی­ماسوله، م، خسروجاوید، م، فلاحی، م. (1394). اثربخشی روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد خواندن دانش­آموزان پسر مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه تحول روان­شناختی کودک. 2(1). 47-35.
عابدی، ا، آقابابایی، س.(1389). اثربخشی آموزش حافظه فعال بر بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله روان شناسی بالینی. (2) 4: 81-73.
علیزاده، ح.(1385). رابطه کارکردهای اجرایی عصبی- شناختی با اختلال­های رشدی. مجله تازه­های علوم شناختی، 4، 70-57.
کارشکی، ح؛ و پاک­مهر، ح.(1393). رابطه باورهای خودکارامدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان. مجله نظام سلامت حکیم، (3)14: 180-17.
میرمهدی، س.ر؛ علیزاده، ح؛ سیف­نراقی، م.(1388). تاثیر آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضیات و خواندن دانش­آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری ویژه. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 1، 12-1.
مجیدی، ع.، دانش، ع.، خوش­کنش، ا.( 1389). تاثیر تکنیک خوداموزشی دهی در کاهش مشکلات خواندن و کاهش افسردگی    دانش­آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی. دو ماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد، 17(4)، 18-11.
نوری، ع.، ثناگو، ا.، امینی، م.، ادیب، م.، جویباری، ل. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی­های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 3 (1)، 19-11.
نریمانی، م.، سلیمانی، 1. (1391). اثربخشی توان­بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (حافظه کاری) و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. مجله  ناتوانی­های یادگیری، 2(3)، 115-91.
یارمحمدیان، ا؛ قمرانی، ا؛ سیفی، ز؛ و ارفع، م. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر حافظه، عملکرد خواندن و سرعت پردازش اطلاعات دانش­آموزان نارساخوان. مجله ناتوانی­های یادگیری. (4) 4: 117-101.
Aksan, N., & Kisac, B. (2009). A descriptive study: Reading comprehension and cognitive awareness skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(7), 834–837.
 American Psychiatric association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition(2013).Washington DC, American Association.
Ben-Naim, S., Laslo-Roth, R., Einav, M., Biran, H., & Margalit, M. (2017). Academic self-efficacy, sense of coherence, hope and tiredness among college students with learning disabilities. European Journal of Special Needs Education, 32(1), 18-34.
Blair, C., Zelazo, P.D., Greenberg, M.T.(2005). The measurement of executive function in early childhood. Journal of Developmental Neuropsychology, 28,561-71.
Blakey, E., & Carroll, D. J. (2015). A short executive function training program improves preschoolers’ working memory. Frontiers in Psychology, 6, 18- 27.
Cornoldy, C., Marzocchi, G. M., Belotti, M., Caroli, M. G., DeMeo, T., & Braga, C. (2001). Working memory interference control deficit in children referred by teachers for ADHD symptoms. Child Neuropsychology, 7, 230-240.
Dan, A. (2016). Supporting And Developing Self-Regulatory Behaviours In Early Childhood In Young Children With High Levels Of Impulsive Behaviour. Contemporary Issues in Education Research (Online), 9(4), 189-200.
Dawson, P., & Guare, R. (2004). Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention. New York. Guilford Press.
De Luca, C. R., Cinzia, R.,& Leventer, R. J. (2008). Developmental trajectories of executive functions across the lifespan. In Anderson, Peter; Anderson, Vicki; Jacobs, Rani. Executive functions and the frontal lobes: a lifespan perspective. Washington, DC: Taylor & Francis,3–21.
Delis, D.C., Kaplan, E.,& Kramer, J. H. (2001). Delis-Kaplan Executive Function system ( D-KEFS). San Antonio, TX: The Psychological Corporation.
De Vos, A., Vanvooren, S., Vanderauwera, J., Ghesquière, P., & Wouters, J. (2017). Atypical neural synchronization to speech envelope modulations in dyslexia. Brain and Language, 164, 106-117.
Decker, M. M., Buggey, T., (2014). Using Video Self- and Peer Modeling to Facilitate Reading Fluency in Children with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47, 167–177.
Ghawami, H.,Raghibi, M.,Daryadar, M.(2016).Impact of English proficiency level on performance in a computerized. English version of color-word interference test Persian. Paper presented at the 5th International Conference of cognitive science. 20 July, Tehran, Iran.
Guajardo, N.R., Cartwrigh, K.B.(2016) . The contribution of mind, counterfactual reasoning, and executive functionto pre- readers language comprehension and later reading a wareness and comprehension in elementary school.Journal of Experimental Child Psychology, 144, 27-45.
Haddadian, F., Alipour, V., Majidi, A., & Maleki, H. (2012). The effectiveness of self instruction technique on improvement of reading performance and reduction of anxiety in primary school students with dyslexia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5366 – 5370.
 Hill, E. L., (2004). Evaluating the theory of Executive dysfunction in Autism. Developmental Review, 24,189-233.
Huang, C. (2016). Achievement goals and self-efficacy: A meta-analysis. Educational Research Review, 19, 119-137.
Helland, T.& Asbjornes, A.(2001). Executive functions in Dyslexia, J. Neuropsychology, 15(4), 44-56.
Jones Chesters, M.D.(2008). D-KEFS validity: An update of the research. Technical report. Oxford: pearson assessment.
Khezrlou,S.(2012); The Relationship between Cognitive and Metacognitive Strategies, Age, and Level of Education. The Reading Matrix,12(1),50-61.
Kirby, J. R., Georgiou, G. K., Martinussen, R., & Parrila, R. (2010). Naming Greece. Research in Developmental Disabilities, 32 (19), 3003–3016.
Kramer, J. H., Knee, K, & Delis, D. C. (2000). Verbal Memory Impairments in Dyslexia. Archives of Clinical Neuropsychology, 15(1), 83-93.
Krause, T.H.(2015). Pinpointing the Deficit in Executive functions in Adolescents with Dyslexia Performing the Wisconsin card sorting test. Journal of learning disability, 47(3), 208-223.
 Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive psychology, 41(1), 49-100.
Malmberg, J. (2014). Tracing the process          of self-regulated learning students’
strategic activity in g/n Study learning environment. Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 142. 7-96.
Narimani, M., Mohammad Amini, Z., Zahed, A., & Abolghasemi, A. (2015). Comparison of effectiveness of training self-regulated learning strategies and problem-solving on academic motivation in male students with academic procrastination. Journal of schoo,1(13),139-155.
Robinson S, Goddard L, Dritschel B, Wisley M, Howlin P(2009). Executive functions in children with autism spectrum disorders. Brain Cognition , 71(3), 362-8.
Reiter, A., Tucha, O.,& Lange, K.W.(2005). Executive functions in children with Dyslexia, Dyslexia, 11, 116-131
Salamonson, Y., Ramjan, L. M., van den Nieuwenhuizen, S., Metcalfe, L., Chang, S., & Everett, B. (2016). Sense of coherence, self-regulated learning and academic performance in first year nursing students: A cluster analysis approach. Nurse education in practice, 17, 208-213.
Shaywitz, S.E. (2008). Paying attention to reading: the neurobiology of reading and Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology, 80 (3), 260-267.
Tops, W., Callens, C., Van. E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2012). Beyond spelling: thewriting skill of Students with dyslexia in highereducation. Reading and Writing, 281-97.
Van der Sluis ,S., de Jong ,P .F., van der Leig, A.(2007). Executive functioning in children, and its relations with reasoning, reading, and arithmetic. Intelligence, 35, 427-449.
Walker, O.L.(2011). Preschool predictors of social problem-solving and their relations to social and academic adjustment in early elementary school.PH.D thesis, University of Miami.
Walda, S. A. E. Weerdenburg, M. V. Wijnants, M. L. & Bosman, A. M.
   T. (2014). Progress in reading and spelling of dyslexic children is not affected by executive functioning. Research in Developmental Disabilities, 12(35), 3431-3454.
Winne, P. (2016). Self-regulated learning. SFU Educational Review, 1(1), 1-3.
Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2012). Self-regulated learning and academic achievement: Theory, research, and practice. US: Springer Science & Business Media. psychology, 4(1), 139-155.
 Zaghian, M., Tofighi, Z., & Asli Azad, M. (2015). Effectiveness of Working Memory Training on the Reading Performance of Elementary Students with Learning Disabilities in Reading. MAGNT Research Report, 3(2), 112-119.