با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران.

2 دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

3 دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعاملی حافظه کاری و بازه زمانی بر ادراک زمان بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش ­آموزان، دانشجویان و کارکنان سازمان­های شهر کرمان در سال 1397 بود که از میان آن ­ها 300 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده ­ها از تکلیف بازتولید زمان شهابی ­فر و موحدی­ نیا (2016) استفاده شد. داده ­ها با استفاده از آزمون ­های تی وابسته و تحلیل واریانس دوعاملی با اندازه ­گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ­ها: نتایج نشان داد که هم اثر اصلی حافظه کاری و بازه زمانی و هم اثر تعاملی این دو بر ادراک زمان معنی­دار است (01/0>p). به ­کارگیری حافظه کاری و افزایش بازه زمانی بر ادراک زمان به ترتیب به صورت کاهش و افزایش میزان خطای بازتولید زمان اثر دارند. نتیجه ­گیری: با افزایش طول بازه ­های زمانی و بار حافظه کاری، ادراک زمان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of Working Memory and Task Duration in Time Perception

نویسندگان [English]

  • Ali Shahabifar 1
  • Seyyed Mehdi Hosseinifard 2
  • Ata-o-llah Movahedinia 3

1 Ph.D student in psychology, Islamic Azad University, Zarand Branch, Zarand, Iran

2 Ph.D in clinical psychology, Kerman University of Medical Science, Kerman,Iran.

3 Ph.D in cognitive neuroscience, Islamic Azad University, Zarand Branch, Zarand, Iran.

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the interactive effect of working memory and task duration on time perception. Methods: The research method was quasi-experimental. The population of this research was school students, university students and personnel of organizations of Kerman city in 2018 and among them, 300 persons were selected by available sampling method. The time reproduction task of Shahabifar and Movahedinia (2016) was used for obtaining data. Data were analyzed by paired samples t-test and two factor analysis of variance with repeated measures. Findings: The results showed that the main effect of working memory and task duration and interactive effect of these variables on time perception was significant (p<0.01). Working memory and increase of the task duration affect time perception respectively in the form of decreasing and increasing the amount of time reproduction error. Conclusion: Time perception decays significantly with increasing length of time intervals and working memory load.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • time perception
  • working memory
  • task duration
  • time reproduction
اختیاری، ح، جنتی، ع، پرهیزگار، ا، بهزادی، آ و مکری، آ (1382). ادراک زمان و روش­های ارزیابی آن: یک مطالعه مقدماتی برای آزمودنی فارسی زبان. تازه­های علوم شناختی، 5، 49-36.
اورکی، آ، شتاب­بوشهری، ن، عابدان­زاده ،ر. 1395، "تأثیربازخوردهنجاریبرزمانواکنشوخودکارآمدیدانش­آموزاندختر کم­توانذهنی، "عصب­روانشناسی، 5(2): 97-110.
جوادی، ح و جوادی، ا (1387). فیزیک از آغاز تا امروز. تهران: انتشارات اندرز.
حسین­آبادی­ساده، د، سعیدنیا، ح، استایدل، پ و حیدرزاده، ک.(1396)، بررسی ارتباط بین هیجانات چهره و امواج الکتروعصبی مغز، عصب­روانشناسی، 13(2): 9-20
دلاور، ع (1391). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
شهابی­فر، ع (1393). مقایسه ادراک زمان در معتادین به مواد مخدر و افراد عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند.
مؤذن، ع، نظری، م، یاقوتی، ف، میرزاخانلو، ط و سلطانلو، م (۱۳۹۴). نقص باز تولید زمان در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن با کارکردهای اجرایی. تازه های علوم شناختی، ۱۷(۲)،۲۳-۳۱.
نظری، م، سلطان لو، م، سعیدی دهاقانی، س، دمپا، س، راستگار هاشمی، ن و میرلو، م (1392b). نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان. شناخت اجتماعی، 4، 62-73.
نظری، م، میرلو، م، سلطان­لو، م، رضایی، م، روشنی، ع و اسدزاده، س، (1392a). طراحی و ساخت آزمون رایانه­ای برای اندازه­گیری آستانه افتراقی زمان. تازه­های علوم شناختی، 15، 67-76.
نظری، م، واحدی، ش، روشندل­راد، م و کافی، م (1395). نقش حافظه کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی، روانشناسی مدرسه، 5(1)، 101-117.
نوروزی، س، نظری، م و جهان، ع (۱۳۹۳). تفاوت­های جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان. شناخت، ۱(۱) ۱۰-۲۲.
Allman, M. J., Yin, B., & Meck, W. H. (2014). Time in the psychopathological mind. In D. Lloyd & V. Arstila (Eds.), Subjective time: The philosophy, psychology, and neuroscience of temporality (pp. 637–654), Cambridge, MA: MIT Press.
Barkley, R. A., Murphy, K. R., & Bush, T. (2001). Time perception and reproduction in young adults with attention deficit hyperactivity disorder. Neuropsychology, 15, 351-360.
Block, R. A. & Gruber, R. P. (2014). Time perception, attention, and memory: A selective review. Acta Psychologica, 149, 129-133.
Block, R. A., & Zakay, D. (2006). Prospective remembering involves time estimation and memory processes. In J. Glicksohn, & M. S. Myslobodsky (Eds.), Timing the future: The case for a time-based prospective memory (pp. 25–49). River Edge, NJ: World Scientific.
Broadway, J. M., and Engle, R. W. (2011). Individual differences in working memory capacity and temporal discrimination. PLoS ONE [online], 6(10),e25422.
Brown, S.W. (1985). Time perception and attention: The effects of prospective versus retrospective paradigms and task demands on perceived versus retrospective paradigms and task demands on perceived duration. Perception & Psychophysics, 38, 115-124.
Buhusi, C. V., & Meck, W. H. (2005). What makes us tick? Functional and neural mechanisms of interval timing. Nat Rev Neurosci, 6(10), 755-765.
Callender, C. (2010). Is time an illusion? Scientific American Mind, 302, 58-65.
Chelazzi, L., Miller, E. K., Duncan, J., & Desimone, R. (1993). A neural basis for visual search in inferior temporal cortex. Nature, 363, 345–347.
Conson, M., Cinque, F., Barbarulo, A. M. & Trojano, L. (2008). A Common crocessing system for duration, order and spatial information: Evidence from a time estimation task. Experimental brain research, 187, 267-274.
Cowan, N. (2005). Working memory capacity. New York: Psychology Press.
Desai, V. R. (2007). The effects of aging and brain damage on time Perception CUREJ: College undergraduate research electronic journal, university of pennsylvania, https://repository.upenn.edu/curej/60.
Eagleman, D. M., & Pariyadath, V. (2009). Is subjective duration a signature of coding efficiency? Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 364, 1841–1851.
Ferreira, V. F. M., Paiva, G. P., Prando, N., Graça, C. R., & Kouyoumdjian, J. A. (2016). Time perception and age. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 74(4), 299-302.
Grondin, S. (2001). From physical time to the first and second moments of psychological time. Psychol Bull, 127(1), 22-44.
Grondin, S. (2010). Timing and time perception: A review of recent behavioral and neuroscience findings and theoretical directions. Attention, Perception & Psychophysics, 75, 561-582.
Hutton, U. M. Z. & Tawse, J. N. (2001). Short-term memory and working memory as indices of children's cognitive skills. Memory, 9, 383-394.
Hurewitz, F., Gelman, R., & Schnitzer, B. (2006). Sometimes area counts more than number. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103, 19599-19604.
Khan, Azizuddin, Sharma, N. K. & Dixit, S. (2006). Effect of cognitive load and paradigm on time perception. Indian academy of applied psychology, 32(1), 37-42.
Lee, H.Y. & Yang, E.L. (2019). Exploring the effects of working memory on time perception in attention deficit hyperactivity disorder. Psychological reports, 122, 23-35.
Loyd, D., & Arstila, V. (2014). Subjective time: cambridge, MA: MIT Press.
Macar, F., & Vidal, F. (2009). Timing processes: An outline of behavioural and neural indices not systematically considered in timing models. Canadian Journal of Experimental Psychology, 63, 227-239.
McClain, L. (1983). Interval estimation: Effect of processing demands on prospective and retrospective reports. Perception & Psychophysics, 34, 185-189.
Miller, E. K., & Desimone, R. (1994). Parallel neuronal mechanisms for short-term memory. Science, 263, 520–522.
Pan, Y. & Luo, Q.Y. (2012). Working memory modulates the perception of time. Psychon Bull Rev, 19:46–51.
Pinel, P., Piazza, M., Le Bihan, D. & Dehaene, S. (2004). Distributed and overlapping cerebral representations of number, size, and luminance during comparative judgments. Neuron, 41, 983-993.
Podvigina, D. N. & Lyakhovetskii, V. A. (2011). Characteristics of the perception of short Time intervals. Neuroscience and behavioral physiology, 41, 9, 936-941.
Polti, I., Martin, B. & van Wassenhove, V. (2018). The effect of attention and working memory on the estimation of elapsed time. Scientific Reports [online], 8(1), 6690.
Quartier, V., Zimmermann, G. & Nashat, S. (2010). Sense of time in children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Swiss Journal of Psychology, 69, 7-14.
Rovee-Collier, C. (1995). Time window in cognitive development. Developmental Psychology, 31, 147- 169.
Sari, F. B. (2015). Effects of Kind and amount of cognitive load and duration on prospective time estimation. Master thesis of in Cognitive Science, Middle East Technical University.
Soto, D., Humphreys, G. W., & Rotshtein, P. (2007). Dissociating the neural mechanisms of memory-based guidance of visual selection. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104, 17186–17191.
Shahabifar, A. & Movahedinia, A. (2016). Comparing Time perception among morphine- derived drugs addicts and controls. Addict Health, 8(1), 32-40.
   Teki, S., & Griffiths, T. D. (2014). Working memory for time intervals in auditory rhythmic sequences. Original research article. 5, 1329,1-11.
Toplak, M. E., Rucklidge, J. J., Hetherington, R., John, S. C. F., & Tannock, R. (2003). Time perception deficits in attention-deficit/hyperactivity disorder and comorbid reading difficulties in child and adolescent samples. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 888–903.