دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، بهمن 1398، صفحه 9-168 
تعامل حافظه کاری و بازه زمانی در ادراک زمان

صفحه 99-114

10.30473/clpsy.2020.50209.1491

علی شهابی فر؛ سید مهدی حسینی فرد؛ عطاالله موحدی نیا


تاثیر ابعاد مختلف هیجان چهره بر ادراک زمان

صفحه 115-134

10.30473/clpsy.2020.50157.1493

محمد علی نظری؛ حسن صبوری مقدم؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ مریم حسینی حوری پسند


مقاله مروری

مروری بر اثرات عصبی و شناختی کووید – 19

صفحه 135-146

10.30473/clpsy.2020.52816.1543

احمد علیپور؛ محمد اورکی؛ آزیتا خرامان