با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. A

3 استاد روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

4 دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: تاثیر هیجان­ها بر زمان ادراک شده معمولا به دو عامل عمده برانگیختگی و خوشایندی نسبت داده می­ شود. مطالعات اخیر نشان داده است که چهره ­های هیجانی باعث اعوجاج در ادراک زمان می­ شوند. براساس مدل ساعت درون، فرض بر این است که برانگیختگی، سرعت ضربان ساز ساعت درونی را کم و زیاد کند و میزان خوشایندی هیجان باعث باز یا بسته شدن دروازه ساعت درونی می­ گردد. هدف این مطالعه بررسی سهم هر یک از این ابعاد و تفکیک نقش آن­ ها در ایجاد اعوجاج در ادراک زمان چهره­های هیجانی بوده است. روش: به این منظور 20 دانشجوی دختر یک تکلیف افتراق زمان دوبخشی را که با محرک­ه ای چهره هیجانی طراحی شده بود، اجرا نمودند. انتخاب چهره­ های هیجانی با استفاده از مدل ابعاد هیجان (خوشایندی، برانگیختگی و غلبه( صورت گرفته بود. یافته­ ها:نتایج داده­ های رفتاری نشان داد نقطه افتراق زمان برای چهره ­های هیجانی شاد در مقایسه با چهره هیجانی عصبانی و خنثی، به صورت معنادارای کوچک ­تر بود در حالی که اختلاف معنادارای بین نقاط افتراق زمان چهره عصبانی و خنثی مشاهده نشد. نتایج حاصل بر اساس نظریه انتظار عددی تفسیر شد. نتیجه گیری:ابعاد مختلف هیجان چهره بر ادراک زمان تأثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of different emotional dimensions of emotional faces on time perception

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Nazari 1
  • hasan Sabouri moghaddam 2
  • Jalil Babapour 3
  • Maryam Hosseini Houripasand 4

1 Professor of Cognitive Neuroscience, University of Tabriz,Tabriz, Iran.

2 ssociate Professor of Cognitive Neuroscience, University of Tabriz,Tabriz, Iran.

3 Professor of Psychology, University of Tabriz,Tabriz, Iran.

4 PhD student in Cognitive Neuroscience, University of Tabriz,Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Aim: Emotional effects on human time perception are generally attributed to arousal and valence of stimuli. Recent evidence suggests that perception of emotional facial expression induces temporal distortions. Based on the internal clock model, it is assumed that emotional arousal speeds up or slows down the pace maker, while valence influences the attentional processes of the switch element. The aim of our study was to investigate the contribution of each dimension and disentangle their role in facial emotion time distortion. Method: 20 female students performed a temporal bisection task using emotional facial expressions as stimuli which were selected based on PAD model. Findings: Behavioral results revealed that high arousal pleasant stimuli (happy faces) resulted in significantly smaller bisection point, while there was no significant difference between bisection points of angry and neutral faces.
The results of study were interpreted in light of SET theory and dual-stages processing of attention. Conclusion:Different Aspects of Facial Emotional affect on the Perception of Time
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facial expressions
  • Time perception
  • Emotional attention
  • Arousal
  • valence
تقوی م. ر. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q.). مجله روانشناسی. 20، 398-381
حاتمی­شاه­میر، الف.، شهبازی، م.، طهماسبی بروجنی، ش.، جابری مقدم، ع.، شیرزاد، الف. (1395). تأثیر شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون‌های آینه‌ای ورزشکاران مبتدی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی، (7)2 ، 26-9
خیرخواه، م.ت.، نجاتی، و.، مکرمی، م.، فرخی، ن.ع. (1396). اثر استرس بر تصمیم­گیری پرخطر: شواهدی از یک آزمون عصب روان شناختی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب­روانشناسی، (11)3 ،22-9
نظری، م. ع.، سلطانلو، م.، سعیدی دهاقانی، س.، دمیا، س.، راستگار هاشمی، ن.، میرلو، م.م. (1392) نقش جنسیت، والانس و برانگیختگی لغات فارسی دارای بار هیجانی بر ادراک زمان. فصلنامه شناخت اجتماعی
نظری، م. ع.، نبی­زاده چیانه، ق.، واحدی، ش.، رستمی، م. (1391). بررسی اعتبار و روایی آزمون خودارزیابی تصاویر آدمک. فصلنامه پژوهش در سلامت روا­ن­شناختی،(2)6، 61-52.
 Angrilli, A., Cherubini, P., Pavese, A., & Manfredini, S. (1997). The influence of affective factors on time perception. Perception & psychophysics, 59(6), 972-982.
Bar-Haim, Y., Lamy, D., Pergamin, L., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). Threat-related attentional bias in anxious and nonanxious individuals: a meta-analytic study. Psychological bulletin, 133(1), 1.
Bar-Haim, Yair , Kerem, Aya , Lamy, Dominique andZakay, Dan(2010) 'When time slows down: Theinfluence of threat on time perception in anxiety', Cognition & Emotion, 24: 2, 255-263.
Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: the self-assessment manikin and the semantic differential. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 25(1), 49-59.
Berdica, E., Gerdes, A., Bublatzky, F., White, A. J., & Alpers, G. W. (2018). Threat vs. Threat: Attention to Fear-Related Animals and Threatening Faces. Frontiers in psychology, 9, 1154. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01154
Buhusi, C. V., & Meck, W. H. (2005). What makes us tick? Functional and neural mechanisms of interval timing. Nature reviews neuroscience, 6(10), 755.
Church, R. M. (1984). Properties of the Internal Clock a. Annals of the New York Academy of sciences, 423(1), 566-582.
Church, R. M., & Deluty, M. Z. (1977). Bisection of temporal intervals. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 3(3), 216.
Doi, H., & Shinohara, K. (2009). The perceived duration of emotional face is influenced by the gaze direction. Neuroscience letters, 457(2), 97-100.
Droit-Volet, S., & Berthon, M. (2017). Emotion and Implicit Timing: The Arousal Effect. Frontiers in Psychology, 8(176). doi:10.3389/fpsyg.2017.00176
Droit-Volet, S., Bigand, E., Ramos, D., & Bueno, J. L. O. (2010). Time flies with music whatever its emotional valence. Acta psychologica, 135(2), 226-232.
Droit-Volet, S., Fayolle, S., & Gil, S. (2016). Emotion and time perception in children and adults: the effect of task difficulty. Timing & Time Perception, 4(1), 7-29.
Droit-Volet, S., Fayolle, S., Lamotte, M., & Gil, S. (2013). Time, emotion and the embodiment of timing. Timing & Time Perception, 1, 99-126. In.
Droit-Volet, S., & Gil, S. (2009). The time–emotion paradox. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1525), 1943-1953.
Droit-Volet, S., & Meck, W. H. (2007). How emotions colour our perception of time. Trends in cognitive sciences, 11(12), 504-513.
Droit-Volet, S., Meck, W. H., & Penney, T. B. (2007). Sensory modality and time perception in children and adults. Behavioural processes, 74(2), 244-250.
Droit-Volet, S., & Rattat, A.-C. (2007). A further analysis of time bisection behavior in children with and without reference memory: the similarity and the partition task. Acta Psychologica, 125(2), 240-256.
Droit-Volet, S., & Wearden, J. (2002). Speeding up an internal clock in children? Effects of visual flicker on subjective duration. The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section B, 55(3), 193-211.
Droit‐Volet, S., Brunot, S., & Niedenthal, P. (2004). BRIEF REPORT Perception of the duration of emotional events. Cognition and emotion, 18(6), 849-858.
Effron, D. A., Niedenthal, P. M., Gil, S., & Droit-Volet, S. (2006). Embodied temporal perception of emotion. Emotion, 6(1), 1.
Fayolle, S., Gil, S., & Droit-Volet, S. (2015). Fear and time: Fear speeds up the internal clock. Behavioural Processes, 120, 135-140.
Feldmann‐Wüstefeld, T., Schmidt‐Daffy, M., & Schubö, A. (2011). Neural evidence for the threat detection advantage: differential attention allocation to angry and happy faces. Psychophysiology, 48(5), 697-707.
Fenker Daniela B, Heipertz D., Boehler C. N., Schoenfeld M. A., Noesselt T., Heinze H.J.,     Duezel E.,   Hopf J.M. (2010). Mandatory processing of irrelevant fearful face features in visual search. J Cogn Neurosci , 22(12): 2926–2938. doi: 10.1162/jocn.2009.21340
Fortin, C., & Breton, R. (1995). Temporal interval production and processing in working memory. Perception & psychophysics, 57(2), 203-215.
Fox, E., Lester, V., Russo, R., Bowles, R., Pichler, A., & Dutton, K. (2000). Facial expressions of emotion: Are angry faces detected more efficiently? Cognition & emotion, 14(1), 61-92.
Frischen, A., Eastwood, J. D., & Smilek, D. (2008). Visual search for faces with emotional expressions. Psychological bulletin, 134(5), 662.
Gautier, T., & Droit-Volet, S. (2002). Attention and time estimation in 5-and 8-year-old children: A dual-task procedure. Behavioural Processes, 58(1-2), 57-66.
Gibbon, J. (1977). Scalar expectancy theory and Weber's law in animal timing. Psychological review, 84(3), 279.
Gibbon, J., Church, R. M., & Meck, W. H. (1984). Scalar timing in memory. Annals of the New York Academy of sciences, 423(1), 52-77.
Gil, S., & Droit-Volet, S. (2011). How do emotional facial expressions influence our perception of time? Attention, representation, and human performance: Integration of cognition, emotion and motivation, 61-74.
Gil, S., & Droit-Volet, S. (2012). Emotional time distortions: the fundamental role of arousal. Cognition & emotion, 26(5), 847-862.
Gil, S., Niedenthal, P. M., & Droit-Volet, S. (2007). Anger and time perception in children. Emotion, 7(1), 219.
Gil, S., Rousset, S., & Droit-Volet, S. (2009). How liked and disliked foods affect time perception. Emotion, 9(4), 457.
Grommet, E. K., Hemmes, N. S., & Brown, B. L. (2019). Data from timing fear cues in the temporal bisection task. Data in brief, 26, 104491.
Harris, C. R., & Pashler, H. (2005). Enhanced memory for negatively emotionally charged pictures without selective rumination. Emotion, 5(2), 191.
Ishikawa, K., & Okubo, M. (2016). Overestimation of the Subjective Experience of Time in Social Anxiety: Effects of Facial Expression, Gaze Direction, and Time Course. Frontiers in psychology, 7, 611. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00611
Johnson, L. W., & MacKay, D. G. (2019). Relations between emotion, memory encoding, and time perception. Cognition and Emotion, 33(2), 185-196.Jones, C. R., Gaigg, S. B., & Lambrechts, A. (2014). Using time perception to explore sensitivity to emotional stimuli in autism spectrum disorder. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 126, 102-103.
Jones, C. R., Gaigg, S. B., & Lambrechts, A. (2014). Using time perception to explore sensitivity to emotional stimuli in autism spectrum disorder. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 126, 102-103.
Kamada, T., & Hata, T. (2018). Insular cortex inactivation generalizes fear-induced underestimation of interval timing in a temporal bisection task. Behavioural brain research, 347, 219-226.
Kamada, T., & Hata, T. (2019). Basolateral amygdala inactivation eliminates fear-induced underestimation of time in a temporal bisection task. Behavioural brain research, 356, 227-235.
Kliegl KM, Limbrecht-Ecklundt K, Dürr L, Traue HC and Huckauf A (2015) The complex duration perception of emotional faces: effects of face direction. Front. Psychol. 6:262. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00262
Kopec, C. D., & Brody, C. D. (2010). Human performance on the temporal bisection task. Brain and cognition, 74(3), 262-272.
Lake, J. I., LaBar, K. S., & Meck, W. H. (2016). Emotional modulation of interval timing and time perception. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 64, 403-420.
Lee, K.-H., Seelam, K., & O'Brien, T. (2011). The relativity of time perception produced by facial emotion stimuli. Cognition & emotion, 25(8), 1471-1480.
Lejeune, H. (1998). Switching or gating? The attentional challenge in cognitive models of psychological time. Behavioural Processes, 44(2), 127-145.
Lundqvist, D., Flykt, A., & Öhman, A. (1998). The Karolinska directed emotional faces (KDEF). CD ROM from Department of Clinical Neuroscience, Psychology section, Karolinska Institutet, 91, 630.
Lundqvist, D., & Ohman, A. (2005). Emotion regulates attention: The relation between facial configurations, facial emotion, and visual attention. Visual Cognition, 12(1), 51-84.
Mioni, G., Stablum, F., & Grondin, S. (2014). Interval discrimination across different duration ranges with a look at spatial compatibility and context effects. Frontiers in psychology, 5, 717. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00717
Mitsudo, Takako & Gagnon, Caroline & Takeichi, Hiroshige & Grondin, Simon. (2012). An Electroencephalographic Investigation of the Filled-Duration Illusion. Frontiers in integrative neuroscience. 5. 84. 10.3389/fnint.2011.00084.
Nazari, M. A., Mirloo, M. M., Rezaei, M., & Soltanlou, M. (2018). Emotional stimuli facilitate time perception in children with attention‐deficit/hyperactivity disorder. Journal of neuropsychology, 12(2), 165-175.
Noulhiane, M., Mella, N., Samson, S., Ragot, R., & Pouthas, V. (2007). How emotional auditory stimuli modulate time perception. Emotion, 7(4), 697.
Olofsson, J. K., Nordin, S., Sequeira, H., & Polich, J. (2008). Affective picture processing: an integrative review of ERP findings. Biological psychology, 77(3), 247-265.
Orduña, V., Hong, E., & Bouzas, A. (2007). Interval bisection in spontaneously hypertensive rats. Behavioural processes, 74(1), 107-111.
Penney, T. B., Gibbon, J., & Meck, W. H. (2000). Differential effects of auditory and visual signals on clock speed and temporal memory. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 26(6), 1770.
Peterson, J. R., & Kirkpatrick, K. (2016). The effects of a time-based intervention on experienced middle-aged rats. Behavioural processes, 133, 44-51.
Platt, J. R., & Davis, E. R. (1983). Bisection of temporal intervals by pigeons. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, 9(2), 160.
Pritsch, C., Telkemeyer, S., Mühlenbeck, C., & Liebal, K. (2017). Perception of facial expressions reveals selective affect-biased attention in humans and orangutans. Scientific reports, 7(1), 7782. https://doi.org/10.1038/s41598-017-07563-4
Raslear, T. G., Akyel, Y., Bates, F., Belt, M., & Lu, S. T. (1993). Temporal bisection in rats: The effects of high‐peak‐power pulsed microwave irradiation. Bioelectromagnetics, 14(5), 459-478.
Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. Journal of personality and social psychology, 39(6), 1161.
Russell, J. A., & Bullock, M. (1985). Multidimensional scaling of emotional facial expressions: similarity from preschoolers to adults. Journal of personality and social psychology, 48(5), 1290.
Sawada, R., Sato, W. (2015) Emotional attention capture by facial expressions. Sci Rep 5, 14042. https://doi.org/10.1038/srep14042
Schacht, A., & Sommer, W. (2009). Emotions in word and face processing: early and late cortical responses. Brain and cognition, 69(3), 538-550.
Schirmer, A., Ng, T., Escoffier, N., & Penney, T. B. (2016). Emotional voices distort time: behavioral and neural correlates. Timing & Time Perception, 4(1), 79-98.
Schupp, H., Cuthbert, B., Bradley, M., Hillman, C., Hamm, A., & Lang, P. (2004). Brain processes in emotional perception: Motivated attention. Cognition and emotion, 18(5), 593-611.
Séguin, J. A. (2013). The Effect of Emotion on Time Perception for Complex Visual Stimuli.
Tamm, M., Uusberg, A., Allik, J., & Kreegipuu, K. (2014). Emotional modulation of attention affects time perception: Evidence from event-related potentials. Acta psychologica, 149, 148-156.
Tipples, J. (2008). Negative emotionality influences the effects of emotion on time perception. Emotion, 8(1), 127.
Tipples, J., Brattan, V., & Johnston, P. (2013). Neural bases for individual differences in the subjective experience of short durations (less than 2 seconds). PLoS One, 8(1), e54669.
Tipples, J., Brattan, V., & Johnston, P. (2015). Facial emotion modulates the neural mechanisms responsible for short interval time perception. Brain topography, 28(1), 104-112.
Treisman, M. (1963). Temporal discrimination and the indifference interval: Implications for a model of the" internal clock". Psychological Monographs: General and Applied, 77(13), 1.
Uusberg, A., Uibo, H., Kreegipuu, K., Tamm, M., Raidvee, A., & Allik, J. (2013). Unintentionality of affective attention across visual processing stages. Frontiers in psychology, 4, 969.