با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

2 دانشیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

چکیده

زمینه : در دسامبر 2019 یک بیماری همه گیر در ووهان چین پدید آمد که توجه جهانیان را به خود جلب کرد و کووید – 19 نام ­گذاری شد. این ویروس ترس و وحشت زیادی را در بین مردم جهان به ­وجود آورد و سازمان بهداشت جهانی نیز طی اطلاعیه ­ای شیوع این ویروس را عامل وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سرتاسر جهان اعلام نمود. شایع ­ترین علایم ابتلای آن شامل تب، خستگی و سرفه خشک است اما اخیراً تایید شده است که علاوه بر این، نشانه ­های عصبی و شناختی مانند سردرد، اختلال آگاهی و پارستزیا نیز نمایان هستند. روش: در این مطالعه مروری، کلیه مقالات چاپ شده تا 4 می 2020 به زبان انگلیسی در زمینه بیماری کووید-19 و اثرات عصبی و شناختی آن مورد بررسی قرار گرفتند. این جستجو از طریق پایگاه­ های علمی معتبر BioRxiv، Google scholar،Scopus ، PubMed و با استفاده از کلیدواژه ­هایCoronaviruses infection, COVID-19, Nervous system انجام گرفته و اطلاعات لازم استخراج گردید. نتیجه ­گیری: در این بررسی گزارش­ ها نشان از حملات ویروسی به دستگاه اعصاب مرکزی و ایجاد التهاب ویروسی مغز داشته همچنین بر نقش واسطه ­ای سیستم ایمنی بدن در مقابله با عفونت تاکید گردید. فقدان حس بویایی و چشایی در افراد مبتلا و ارتباط آن با سیستم عصبی از دیگر نشانه­ های مهم این ویروس بوده و از اولین علایم حمله به دستگاه عصبی محسوب می­ گردد. بیماری حاد مغزی – عروقی و روند شکل­ گیری آن در اثر هیپوکسی و دیگر عوارض ناشی از آلودگی نیز تشریح گردید. لذا لازم است که در ارزیابی­ های اولیه ظهور علایم عصبی نیز در نظر گرفته شوند چرا که برخی از بیماران تنها با این نشانه­ ها مراجعه می ­کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the neurological and cognitive effects of the covid-19

نویسندگان [English]

  • ahmad alipour 1
  • mohamad oraki 2
  • azita kharaman 3

1 Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 PhD student in of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background: In December 2019, a pandemic broke out in Wuhan, China, which attracted worldwide attention and was named covid-19. the World Health Organization (WHO) has announced the outbreak of the virus in a public health emergency. The most common symptoms include fever, fatigue, and a dry cough, but it has recently been confirmed that neurological and cognitive symptoms such as headache, cognitive impairment, and paresthesia are also present.
Method: In this review, all articles published until May 4 , 2020 in English on the subject of covid-19 disease and its neurological and cognitive effects were examined. This search was performed through the reputable scientific databases BioRxiv, Google scholar, Scopus, PubMed and using the keywords Coronaviruses infection, COVID-19, Nervous system and the necessary information was extracted.
Conclusion: In this study, reports of viral attacks on the central nervous system and the development of viral inflammation of the brain were also highlighted, and the mediating role of the immune system in fighting infection was emphasized. Lack of sense of smell and taste in infected people and its relationship with the nervous system are other important signs of the virus and are one of the first signs of an attack on the nervous system. Acute cerebrovascular disease and the process of its formation due to hypoxia and other complications of infection were also described. Therefore, it is necessary to consider the appearance of neurological symptoms in the initial evaluations, because some patients only refer to these symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronaviruses infection
  • COVID-19
  • Nervous system
اسماعیلی، م، زارع، ح، علی­پور، ا، اورکی، م.(1397). مدل­یابی رابطه بین نقص در کارکرد اجرایی با حل مسئله ناکارآمد در افراد مبتلا به افسردگی اساسی: نقش واسطه­ای حافظه سرگذشتی بیش­کلی­گرا. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی . سال چهارم ، شماره یک (پیاپی12). بهار 97.
اورکی، ا، سامی، پ . ( 1395). بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر       ذهن­آگاهی یکپارچه بر میزان ادراک بیماری و شدت بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. دو فصلنامه علمی پژوهشی شناخت اجتماعی . سال پنجم، شماره دو (پیاپی 10). پاییز و زمستان 1395 .
توکلی، ا، وحدت، ک، کشاورز، م.(1398).کرونا ویروس جدید2019 (covid-19 ) : بیماری عفونی نوظهور در قرن 21 . دوماهنامه طب جنوب. سال بیست و دوم ، شماره 6 ، صفحه 450-432
143
جی کنترادا، ریچارد و باوم، اندرو. (1397) علم استرس. ترجمه محمد اورکی و پوران سامی. تهران: انتشارات ارجمند.
علی­پور، ا، قدمی، ا، علی­پور، ز، عبداله­زاده، ح. (1398) . اعتبار یابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا ( CDAS ) در نمونه ایرانی. نشریه علمی روانشناسی سلامت . سال هشتم ، شماره چهارم (پیاپی 32 ). زمستان 98 .
علیزاده­فرد، س، صفاری­نیا، م.(1398 ).پیش­بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کررونا. پژوهش­های روانشناسی اجتماعی . شماره سی و ششم، زمستان 98 .
 کولب، برایان و ویشاو، یان ک. (1395). مبانی نوروسایکولوژی انسان. ترجمه احمد   علی­پور، مژگان آگاه هریس، عبدالرضا منصوری­راد، عطاءاله محمدی، تهران: انتشارات ارجمند.
Al-Obaidi, M.M.J., Bahadoran, A. ,Wang, S.M., Manikam, R., Raju, C.S., Sekaran, S.D. )2018.( Disruption of the blood brain barrier is vital property of neurotropic viral infection of the central nervous system. Acta Virol. 62 (1), 16-27.
 Chen ,L., Liu ,W., Zhang ,Q., Xu, K., Ye ,G., Wu ,W., etal. (2020).RNA based m NGS approach identifies a novel human coronavirus from two individual pneumonia cases in 2019 Wuhan outbreak . Emerg Microbes Infect. 9 (2020), pp. 313-319
Corman, V.M., Lienau, J., Witzenrath, M.) 2019).Coronaviruses as the cause of respiratory infections. Internist (Berl). 60 (11), 1136-1145.
Desforges, M., Le Coupanec, A., Dubeau, P., Bourgouin, A., Lajoie, L., Dube, M., et al. )2019.( Human coronaviruses and other respiratory viruses: underestimated opportunistic pathogens of the central nervous system? Viruses .12 (1).
Ellul, M., Solomon, T.) 2018( .Acute encephalitis - diagnosis and management. Clin MedLond.18 (2), 155-159.
Ehrlich,H., Kenney,M., Elkbuli,A.(2020). Protecting our healthcare workers during the COVID-19 pandemic.In Press, Corrected Proof. Available online 17 April.
Giacomelli, A., Pezzati, L., Conti, F., Bernacchia, D., Siano, M., Oreni, L., et al.) 2020( .Self-reported olfactory and taste disorders in SARS-CoV-2 patients: a cross-sectional study. Clin Infect Dis ciaa. Mar 26,330.
Huang ,C., Wang ,Y., Li, X., Ren ,L., Zhao ,J., Hu ,Y., et al.(2020) .Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan. China Lancet.395 (2020), pp. 497-506.
J. Lai, S., Ma, Y., Wang, Z., Cai, J., Hu, N., Wei, et al.)2020). Factors associated with mental health outcomes among health care workers exposed to coronavirus disease 2019.JAMA Netw Open. 3 (3) (2020), Article e203976.
 Li, Q. ,Guan ,X., Wu, P., Wang ,X., Zhou ,L., Tong, Y.,etal. (2020).Early transmission dynamics in wuhan , China, of novel coronavirus-infected pneumonia N. Engl. J. Med. 382:1199-1207.
Lai, C.C., Shih, T.P., Ko, W.C., Tang, H.J., Hsueh, P.R.(2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges.Int J Antimicrob Agents. Mar;55(3):105924.
Lu, C.W, Liu, X.F., Z. Jia , Z.F.(2020) .2019-nCoV transmission through the ocular surface must not be ignored .Lancet. 395 , p. e39.
 Mao, L., Wang, M.D., Chen, S.H., He ,Q.W., Chang ,J., Hong, C.D. et al.( 2020) .Neurological manifestations of hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective case series study. Med Rxiv preprint. Posted February 25.
Mao, L.,Jin. H., Wang ,M., Hu, Y., Chen ,S., He ,Q., Chang, J., Hong, C., Zhou, Y., Wang, D., Miao, X., Li ,Y., Hu, B.(2020). Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. Published online April 10.
Mehta, P., McAuley, D.F., Brown, M., Sanchez, E., Tattersall ,R.S., Manson, J.J., et al.( 2020). COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet . Mar 28;395(10229):1033-1034.
Michalicova, A., Bhide, K., Bhide, M., Kovac, A.) 2017( .How viruses infiltrate the central nervous system. Acta Virol. 61 (4), 393-400.
Ren, L.L., Wang ,Y.M., Wu, Z.Q., Xiang ,Z.C., Guo ,L.. Xu, T.,etal. (2020).Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study . Chin Med J (Engl). May 5;133(9).
Sharifi-Razavi,A., Karimi, N., Rouhani,N.(2020). COVID 19 and Intra cerebral hemorrhage: Causative or Coincidental. Journal Pre-proof. 19 March.
Soung, A., Klein, R.S.) 2018(. Viral encephalitis and neurologic diseases: focus on astrocytes. Trends in molecular medicine. 24 (11), 950-962.
Schoeman, D., Fielding, B.C.) 2019(. Coronavirus envelope protein: current knowledge. VirolJ 16 (1), 69.
Thompson, R.( 2020) . Pandemic potential of 2019-nCoV. Lancet Infect Dis .20 (3), 280.
vanDoremalen, N.,Bushmaker,T. , Morris,D.H., Holbrook, M.G., Gamble,A., Williamson, B.N., Tamin,A., Harcourt,J.L., Thornburg, N.J.,Gerber,S.I, Lloyd-Smith,J.O., de Wit, E ., Munster,V.J. (2020) .Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med . Apr 16;382(16):1564-1567.
Wang,C., Horby,P.W., Hayden,F.G., Gao,F.G.(2020).A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet. 395 (2020), pp. 470-473.
 Wang,D., Hu, B., Hu, C.,Zhu,F., Liu, X., Zhang,J., Wang, B., Xiang,H., Cheng,Z., Xiong,Y., Zhao,Y., Li, Y., Wang, X. Z., Peng,Z. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China.JAMA. Article in Press.
Warren-Gash, C., Blackburn, R., Whitaker, H., McMenamin, J., Hayward, A.C.) 2018( .Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. Eur Respir J. 51 (3).
Wang ,W., Tang ,J. , Wei ,F .(2020).Updated understanding of the outbreak of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) in Wuhan, China. J. Med. Virol. 92 (4) (2020), pp. 441-447.
    Wu, A., Peng, Y., Huang, B., Ding, X., Wang, X., Niu, P., et al.) 2020( .Genome Composition and Divergence of the Novel Coronavirus (2019-nCoV) Originating in China. Cell HostMicrobe. 27 (3), 325-328.
Xiang, P., Xu, X.M., Gao, L.L., Wang, H.Z., Xiong , H.F., Li, R.H. ,et al. (2020) . First Case of 2019 Novel Coronavirus Disease with Encephalitis. China Xiv T.202003.00015.
Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., et al. ( 2020) . Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome . Lancet Respir Med.Apr ; 8 (4) :420-422.
Wu, Y., Xu, X., Chen, Z., Duan, J., Hashimoto, K., Yang, L., Liu, C. ,Yang, C. ( 2020). Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain Behav Im