با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن عصب روان‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استادیار روانشناسی سلامت، دانشگاه پیام نور، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

4 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

چکیده

هدف: از آن­ جایی که مشکلات بین­فردی و نقایص شناختی تاثیر قابل توجهی بر زندگی مبتلایان به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال شخصیت مرزی ایفا می­ کند، هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در این بیماران با افراد بهنجاراست. روش: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقایسه­ ای است که طی آن عملکرد اجرایی و توانش نظریه ذهن در بین 3 گروه مقایسه شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام بیماران سرپایی و بستری مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اسکیزوفرنی که در سال 1397 به مرکز روان­پزشکی بیمارستان امام حسین تهران مراجعه کرده بودند، و به روش نمونه­ گیری در دسترس از بین آن­ ها تعداد 74 نفر انتخاب شدند. آزمون­ های دسته­ بندی ویسکانسین و آزمون ذهن­ خوانی از روی تصاویر چشم در جلسه­ های انفرادی برای تمام آزمودنی­ ها اجرا شد و در نهایت با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح معناداری(001/0>P) بین گروه بیماران اسکیزوفرنی و اختلال شخصیت مرزی با افراد بهنجار در کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن تفاوت وجود دارد و همچنین بین تعداد طبقات تکمیل نشده و پاسخ­ های صحیح از زیر مقیاس­ های کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در بین بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی اسکیزوفرنی در سطح(05/0>P) تفاوت وجود دارد و بیماران اسکیزوفرنی ضعیف­ تر از بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هستند. نتیجه­ گیری: کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن در بیماران اسکیزوفرنی ضعیف­ تر از بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و گروه بهنجار است و شدت بیماری در عملکرد کارکردهای اجرایی و توانش نظریه ذهن تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of executive functions and the ability of the theory of mind in patients with schizophrenia, borderline personality disorder and normal people

نویسندگان [English]

  • razieh zahedi 1
  • amin rafieepoor 2
  • safiyeh behzadi 3
  • Nahid Khanbabaei 4

1 PhD student in Health Psychology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.

2 Assistant Professor of Health Psychology, Payame Noor University, Iran.

3 . Assistant Professor of Physiology, Islamic Azad University, Roodehen Branch, Roodehen, Iran.

4 Dep of Psychology,Psychology Faculty,Islamic Azad University Of Roudhen,Iran

چکیده [English]

Aim: Since interpersonal parables and cognitive defects have an effective role in the life of people with Borderline personality disorder and schizophrenia disorders, the aimed current research at comparing their executive functions and Theory of Mind ability in  with a normal group. Method: This study is a descriptive comparative study thorough which the executive and functions Theory of Mind ability have been compared among three groups. The statistical population consists of all outpatient and inpatient patients affected with chronic schizophrenia and Borderline personality disorder who had referred to the Psychiatry Clinic of Imam Hossein Hospital in Tehran in 1397. The participants were selected through convenience sampling 74 patients were selected. Wisconsin Card Sorting Test and Reading the Mind in the Eyes Test were administered to all subjects in individual sessions and finally, data were analyzed via using Multivariate Analysis Test and Tukey Follow-up Tests. Findings: Results indicated that there is generally a significant difference(p≤ 0.01) between the group’s Borderline personality disorder and schizophrenia disorders with normal people in executive functions and Theory of Mind ability and also significant difference(p≤ 0.05) between the group’s Borderline personality disorder and schizophrenia disorders in sub scale executive functions and Theory of Mind ability and Schizophrenic patients are weaker than those with borderline personality disorder. Conclusion: Schizophrenic patients had weaker executive function and Theory of Mind ability than the Borderline personality disorder and normal subjective. And chronicity had a great effect on executive function and Theory of Mind ability disorder among the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive function
  • Theory of Mind
  • Borderline personality disorder
  • schizophrenia disorders
جوانمرد، غ.(1394). مطالعه کارکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیک دارای علائم منفی و مثبت و افراد سالم با استفاده از آزمون نوروسایکولوژیک دسته­بندی کارت ویسکانسین. 1(2): 7-16.
حسینی، ف، امیدوار، ی، عباسی، ن.(1395). نقش کارکردهای اجرایی و افکار خودآیند منفی در تبیین دشواری در تنظیم هیجان نوجوانان. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی. 7(26): 83-111.
خدایی، م، نیک­یار، ح و قربانی، م.(1394). مقایسه عملکرد اجرایی و بازداری رفتاری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی نوع I و گروه بهنجار. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. 23(8): 759-747.
 زراعتکار، ل، نجفی، م، رفیعی­نیا، پ.(1392). مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی با افراد بهنجار. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(5): 1-10.
طوفانی، ح، بهدانی، ف.(1381). مقایسه نتایج آزمون ویکانسین در بیماران اسکیزوفرنی مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی، بستری در بیماراستان­های ابن سینا و حجازی مشهد. مجله علم دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 4(9): 21-32.
علی­پور، الف، حسن­زاده­پشنگ، س، صابری، الف.(1395). مقایسه کارکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، دو قطبی نوع یک و افراد غیر بیمار در آزمون­های نورسایکولوژیک برج لندن و استروپ. فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی. 2(4): 9-30.
علیلو، م، بخشی­پور، م، بافنده، ع، خانجانی، ز،. رنجبر، ف.(1390). بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک­های دارای علائم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم. مجله  پژوهش­های نوین روانشناختی، 22(18): 79-96.
مرادیان، ز، مشهدی، ع، آقا محمدیان شعرباف، ح، اصغری­نکاح، س.(1393). اثربخشی قصه درمانی مبتنی بر کنش­های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه­ریز/ سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزونی کنش. مجله روانشناسی مدرسه. 3(2): 204-186.
مظفری، م، رحمتی­نژاد، پ، محمدی، س.(1397). مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 61(1): 846-836.
میردورقی، ف، قنبری هاشم­آبادی، ب، مشهدی، ع.(1391). بازداری سناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه. مجله طب نظامی. 14(1): 47-41.
هاشمی نصرت آباد، ت،  کشاورز، ن، خانجانی، ز.(1396). نقش نظریه ذهن و کفایت هیجانی در نشانه­های اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی کفایت اجتماعی. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی. 12(46): 184-207.
 
American Psychiatric Association.(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5). American Psychiatric Pub.
Baez, S., Marengo, J., Perez, A., Huepe, D., Font, F. G., Rial, V., GonzalezǦ Gadea, M.L., Manes, F. and Ibanez, A.(2015). Theory of mind and its relationship with executive functions and emotion recognition in borderline personality disorder. Journal of neuropsychology, 9(2): 203-218.
 Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I.(2001). The “Reading the Mind in the Eyes” Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism. The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 42(2), 241-251.
Biskin, R. S., Paris, J., Renaud, J., Raz, A., & Zelkowitz, P.(2011). Outcomes in women diagnosed with borderline personality disorder in adolescence. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20(3), 168.
Brüne, M.(2003). Theory of mind and the role of IQ in chronic disorganized schizophrenia. Schizophrenia research, 60(1), 57-64.
Brüne, M.(2005). “Theory of mind” in schizophrenia: a review of the literature. Schizophrenia Bulletin, 31(1), 21-42.
Cavallaro, R., Cave Dini, P., Mistretta, P., Bassi, T., Angelone, S. M., Ubbiali, A., & Bellodi, L.(2003). Basal-corticofrontal circuits in schizophrenia and obsessive-compulsive disorder: a controlled, double dissociation study. Biological Psychiatry, 54(4), 437-443.
Colle, L., Gabbatore, I., Riberi, E., Borroz, E., Bosco, F. M., & Keller, R.(2019). Mindreading abilities and borderline personality disorder: A comprehensive assessment using the Theory of Mind Assessment Scale. Psychiatry research, 272, 609-617.
Drury, V. M., Robinson, E. J., & Birchwood, M.(1998). ‘Theory of mind’skills during an acute episode of psychosis and following recovery. Psychological medicine, 28(5), 1101-1112.
Ghiassi, V., Dimaggio, G., & Brüne, M.(2010). Dysfunctions in understanding other minds in borderline personality disorder: A study using cartoon picture stories. Psychotherapy Research, 20(6), 657-667.
Hagen Hoff, M., Franzen, N., Koppe, G., Baer, N., Scheibel, N., Sammer, G.,... & Lis, S.(2013). Executive functions in borderline personality disorder. Psychiatry research, 210(1), 224-231.
Harris, J. G., Minassian, A., & Perry, W.(2007). Stability of attention deficits in schizophrenia. Schizophrenia research, 91(1-3), 107-111.
Jablensky, A.(1995). Schizophrenia: recent epidemiologic issues. Epidemiologic Reviews, 17(1), 10-20.
Kasper, S., & Resinger, E.(2003). Cognitive effects and antipsychotic treatment. Psych neuroendocrinology, 28, 27-38.
Langdon, R., & Coltheart, M.(1999). Mentalising, schizotypy, and schizophrenia. Cognition, 71(1), 43-71.
Lezak, M. D., Howie son, D. B., Loring, D. W., & Fischer, J. S.(2004). Neuropsychological assessment. Oxford University Press, USA.
Liu, Y., Wang, G., Jin, H., Lyu, H., Liu, Y., Guo, W.,... & Wu, R.(2019). Cognitive deficits in subjects at risk for psychosis, first-episode and chronic schizophrenia patients. Psychiatry research, 274, 235-242.
Martino, D. J., Bucay, D., Butman, J. T., & Allegri, R. F.(2007). Neuropsychological frontal impairments and negative symptoms in schizophrenia. Psychiatry research, 152(2-3), 121-128.
McCabe, R., Leudar, I., & Antaki, C.(2004). Do people with schizophrenia display theory of mind deficits in clinical interactions. Psychological Medicine, 34(3), 401-412.
 McClure, G., Hawes, D. J., & Dadds, M. R.(2016). Borderline personality disorder and neuropsychological measures of executive function: a systematic review. Personality and mental health, 10(1), 43-57.
Milner, B.(1963). Effects of different brain lesions on card sorting: The role of the frontal lobes. Archives of neurology, 9(1), 90-100.
Morice, R.(1990). Cognitive inflexibility and pre-frontal dysfunction in schizophrenia and mania. The British Journal of Psychiatry, 157(1), 50-54.
Normann-Eide, E., Anton Sen, B. R. T., Kvarstein, E. H., Pedersen, G., Vaskinn, A., & Wilberg, T.(2019). Are Impairments in Theory of Mind Specific to Borderline Personality Disorder. Journal of personality disorders, 1-15.
Otti, A., Wohlschlaeger, A. M., & Noll-Hussong, M.(2015). Is the medial prefrontal cortex necessary for Theory of Mind. PloS one, 10(8), e0135912.
Palomares, N., García-Andrade, R., Arza, R., Portella, M. J., Díaz-Marsá, M., Lopez-Mico, C., & Carrasco, J. L.(2019). Neuropsychological findings in recent onset schizophrenia and borderline personality disorder: a comparison study. Actas espanolas de psiquiatria, 47(1), 7-15.
 Panksepp, J., & Yovell, Y.(2014). Preclinical modeling of primal emotional affects(SEEKING, PANIC and PLAY): gateways to the development of new treatments for depression. Psychopathology, 47(6), 383-393.
Paris, J., Gunderson, J., & Weinberg, I.(2007). The interface between borderline personality disorder and bipolar spectrum disorders. Comprehensive psychiatry, 48(2), 145-154.
Phillips, M. L., Drevets, W. C., Rauch, S. L., & Lane, R.(2003). Neurobiology of emotion perception II: implications for major psychiatric disorders. Biological psychiatry, 54(5), 515-528.
Ruiz-Iriondo, M., Salaberría, K., Echeburúa, E., Iruín, Á., Poc, O. G., & Maranon, I. F.(2019). Global functioning among middle-aged patients with chronic schizophrenia: the role of medication, working memory and verbal comprehension. Anales De Psicología/Annals of Psychology, 35(2), 204-213.
Sánchez-Torres, A. M., Basterra, V., Moreno-Izco, L., Rosa, A., Fañanás, L., Zarzuela, A.,... & Cuesta, M. J.(2013). Executive functioning in schizophrenia spectrum disorder patients and their unaffected siblings: a ten-year follow-up study. Schizophrenia research, 143(2-3), 291-296.
Schaefer, J., Giangrande, E., Weinberger, D. R., & Dickinson, D.(2013). The global cognitive impairment in schizophrenia: consistent over decades and around the world. Schizophrenia research, 150(1), 42-50.
Schilling, L., Wingfield, K., Lowe, B., Moritz, S., Terfehr, K., Köther, U., & Spitzer, C.(2012). Normal mind‐reading capacity but higher response confidence in borderline personality disorder patients. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66(4), 322-327.
Shamay-Tsoory, S. G., Shur, S., Barcai-Goodman, L., Medlovich, S., Harari, H., & Levkovitz, Y.(2007). Dissociation of cognitive from affective components of theory of mind in schizophrenia. Psychiatry research, 149(1-3), 11-23.
Sprong, M., Schothorst, P., Vos, E., Hox, J., & Van Engeland, H.(2007). Theory of mind in schizophrenia: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 191(1), 5-13.
Üçok, A., Direk, N., Koyuncu, A., Keskin-Ergen, Y., Yüksel, Ç., Güler, J.,... & Devrim-Üçok, M.(2013). Cognitive deficits in clinical and familial high risk groups for psychosis are common as in first episode schizophrenia. Schizophrenia research, 151(1-3), 265-269.
Walshaw, P. D., Alloy, L. B., & Sabb, F. W.(2010). Executive function in pediatric bipolar disorder and attention-deficit hyperactivity disorder: in search of distinct phenotypic profiles. Neuropsychology review, 20(1), 103-120.
Wood, S. J., Allen, N. B., & Pantelis, C.(Eds.).(2009). The neuropsychology of mental illness. Cambridge University Press.
Wu, C., Dagg, P., & Molgat, C.(2014). A pilot study to measure cognitive impairment in patients with severe schizophrenia with the Montreal Cognitive Assessment(Mo CA). Schizophrenia research, 158(1-3), 151-155.